Search
Generic filters

Tulevaisuuden sote-keskus -hanketiimi

Pertti Sopanen​​​Projektipäällikkö Pertti Sopanen hallinnoi Tulevaisuuden sote-keskus hanketta ja johtaa tiimin jäsenten työtä eri toimenpidekokonaisuuksissa. Pertti toimii yhteistyössä rakenneuudistus hanketyön vastuuhenkilöiden kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.Pertin tehtävänä on Tulevaisuuden sote- keskus -hankkeen tavoitteiden integroiminen hyvinvointiyhtymän muutosohjelman tavoitteisiin.
Nousiainen.jpgKatri Nousiainen toimii hankkeessa projektisuunnittelijana. Hän koordinoi hankkeen kokonaisuutta ja raportoi kuukausittain edistymisestä yhdessä projektipäällikkömme kanssa. Katri toimii myös muiden tiiminjäsenten työparina erilaisissa kokonaisuuksissa.Katri hoitaa hankkeemme esittelyä muille toimijoille ja toimii yhteyshenkilönä muun muassa Innokylässä.
Ikonen.jpgPalvelumuotoilija Eili Ikonen vastaa Tulevaisuuden sote-keskus -mallin käyttäjälähtöisestä suunnittelusta eli henkilöstö- ja asiakasnäkökulmasta. Eili työskentelee kaikkien tiimin jäsenten työparina ja tuo palvelumuotoilun lähestymistavan ja menetelmiä prosessien, osaamisen ja tulevaisuuden palvelujen kehittämiseen.Eili vastaa myös yhteistyöstä kokemusasiantuntijoiden, kolmannen sektorin ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostojen ja tiimin välillä.
Häyrinen.jpgErityisasiantuntija Tuula Häyrinen siirtyi tiimiimme asiakasohjauksen ja monipalveluasiakasprojektien mukana. Tuula tuo tiimiimme sosiaalityön ja kuntoutuksen osaamista sekä palvelujen yhteensovittamisen näkökulmaa. Palvelujen suunnittelua Tuula tekee yhteiskehittämisen keinoin eri työryhmissä ja asiakastilaisuuksissa sekä toimii kuntoutuksen yhteyshenkilönä. Lisäksi Tuula vastaa tiimissämme tilakoordinaatiosta alueellisen palveluverkon kehittämisessä.
​​Lepistö.jpg​.Asiakkuuspäällikkö Marjo Lepistö vastaa etulinjan neuvonnan ja ohjauksen uudistamisesta.Lisäksi Marjo jatkaa Tulevaisuuden Sote-keskus hankkeessa jo aiemmin aloitettuja asiakasohjauksen ja monipalveluasiakkaiden palvelukokonaisuuksien kehittämistä, jotka kiinnittyvät sekä muutosohjelman kärkiin että STM:n hyötytavoitteisiin
Hovi.jpgMark Hovi on tiimimme asiantuntijasosiaalityöntekijä. Mark tuo sosiaalialan näkökulman tulevaisuuden sote-keskuksen suunnitteluun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen integroitumiseksi. Vastuualueina Markille hankkeessa kuuluvat sosiaalityöhön ja -ohjaukseen liittyvät kehittämiskokonaisuudet, kuten terveyssosiaalityö, sosiaaliohjaus sote-keskuksissa ja systeemisen työotteen laajamittainen koulutus ja käyttöönotto moniammatillisissa tiimeissä. Mark tekee yhteistyötä myös työllisyyden kuntakokeilun ja Kansa-koulu III -hankkeen kanssa.
​​Malava.jpg
Anniina Malava on tiimimme toinen asiantuntijalääkäri. Hänen tehtävänään on tuoda Tulevaisuuden sote-keskus -​hankkeeseen yleislääkärin näkökulmaa potilaan kokonaisvaltaisesta hoidosta ja laaja-alaisesta palveluverkoston hyödyntämisestä moniammatillisessa tiimimallissa. Puolet työajasta Anniina tekee kliinistä työtä hyvinvointiyhtymän eri toimipisteissä suorittaen yleislääketieteen erikoistumisopintoja. Anniinan tehtävänä on myös suunnitella, miten lääkäreiden erikoistumiskoulutus integroituu Tulevaisuuden sote-keskukseen.
Huuhka.jpgSalla Huuhka toimii tiimimme asiantuntijasairaanhoitajana. Sallan työhön kuuluu moniammatillisen tiimimallin kehittäminen ja jalkauttaminen avosairaanhoidon vastaanotoille. Toisena päävastuualueena Sallalla on asiakaslähtöisten palvelupolkujen mallintaminen.Näiden lisäksi Salla kiinnittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmaa osaksi Tulevaisuuden sote-keskuksen valmistelua.
Hettula.jpgPäivi Hettula on tiimimme farmaseutti. Päivi pilotoi käytännön työssä farmaseutin työnkuvaa sote-keskuksissa. Sote-keskus farmaseutin tarkoituksena on osaltaan parantaa hoidon laatua ja turvallisuutta sekä asiakaskokemusta. Farmaseutti on osa tulevaisuuden moniammatillista tiimiä.Päivin työ farmaseuttina Asikkalan ja Salpakankaan terveysasemilla on käynnistynyt marraskuussa.
Kolehmainen.jpg​​​Tuire Kolehmainen toimii tiimissämme asiantuntijasuuhygienistinä. Tuiren tehtävänä Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa on integroida suun terveydenhuolto osaksi sote-keskuksen tiimityömallia. Lisäksi Tuiren tehtäviin kuuluu jatkokehittää ja levittää Kerralla kuntoon -mallia ja terveysvalmennusmallia. Tuiren tehtävänä on myös kehittää suun terveydenhuollon etävastaanottotoimintaa​​. ​Tuire työskentelee hankkeessa osa-aikaisena ja tekee kliinistä työtä Läntisen alueen suun terveydenhuollossa kahtena päivänä viikossa.​