Valvonta

Palvelujen valvonnan keskeisenä tehtävänä on todentaa ja varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien omavalvonnan toteutuminen sekä palvelujen lain- ja vaatimustenmukaisuus. Valvonnan tavoitteena on myös tuoda esiin niitä palveluiden laadun ja turvallisuuden osa-alueita, joita tulisi kehittää lisää sekä niitä, jotka ovat alueemme vahvuuksia. Onnistuessaan palveluntuottajien ohjaus ja valvonta tunnistaa laatua uhkaavat riskit jo ennakkoon ja minimoi mahdollisia asiakas- ja potilashaittoja sekä niistä aiheutuvia lisäkustannuksia. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella toteutetaan ennakoivaa, suunnitelmallista ja reaktiivista valvontaa. Kaikissa näissä valvonnan muodoissa on keskeistä omavalvonnan tukeminen ja ohjaus:

  • Ennakoivalla valvonnalla tarkoitetaan valvontatyötä, jolla varmistetaan palveluntuottajan vaatimustenmukaisuus jo palvelutoiminnan käynnistämistä suunniteltaessa, palveluntuottajan hakiessa lupaa tai rekisteröintiä toiminnalleen.
  • Suunnitelmallisessa valvonnassa pääsisällön muodostavat kalenterivuoteen sidotut ennalta sovitut ohjaus- ja valvontakäynnit palveluntuottajien yksiköihin. Suunnitelmallisella valvonnalla varmistetaan palveluyksiköiden omavalvontasuunnitelman mukaisen omavalvonnan toteutuminen sekä palvelun sopimuksenmukaisuus.
  • Reaktiivinen valvonta sisältää ohjaus- ja valvontamenettelyjä, joiden avulla korjataan palveluntuottajan toiminnassa havaittuja epäkohtia. Herätteitä reaktiivisen valvonnan käynnistämiselle voivat olla esimerkiksi palaute asiakkailta, työntekijöiltä tai viranomaisilta sekä suunnitelmallisessa valvonnassa tehdyt havainnot.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon valvonta ja ohjaus perustuu hyvinvointialueen ohjaus- ja valvontavelvollisuuteen (41 § 612/2021). Tähän velvollisuuteen kuuluu julkisen ja yksityisen palvelutuotannon ohjauksen ja valvonnan lisäksi palveluntuottajien alihankkijoiden sekä tehtyjen sopimusten noudattamisen valvonta.

Yhteyshenkilöt toimialoittain

Vammaispalvelut: Palveluesimies Janne Utriainen, janne.utriainen@paijatha.fi puh. 050 387 8749

Psykososiaaliset palvelut: tulosyksikköpäällikkö Laura Silvennoinen, laura.silvennoinen@paijatha.fi puh. 050 539 1622

Lapsiperhepalvelut: Pinja Salmi, pinja.salmi@paijatha.fi, puh. 050 398 7975

varalla Niina Viholainen, niina.viholainen@paijatha.fi, puh. 044 440 6558

Valvonnan asiantuntija, oma toiminta, Kristiina Hyytiälä, kristiina.hyytiala@paijatha.fi, puh. 044 769 4150.

Operatiivinen tulosalue: Jussi Haapala jussi.haapala@paijatha.fi puh. 044 719 5623

Medisiininen tulosalue: Lauri Lammi lauri.lammi@paijatha.fi puh. 044 719 5436

Akuutti24-tulosalue: Liisa Nordlund liisa.nordlund@paijatha.fi puh. 044 719 5994

Diagnostisten palveluiden tulosalue: Mikko Jousi mikko.jousi@paijatha.fi puh. 044 440 6316

Lääkehuolto -tulosalue: Heikki Salo heikki.salo@paijatha.fi puh. 044 719 5292

Avosairaanhoidon tulosalue: Marianne Wallin marianne.wallin@paijatha.fi puh. 044 416 3656

Suun terveydenhuollon tulosalue: Teija Niiranen teija.niiranen@paijatha.fi puh. 044 440 6566

Asiakasohjaus, ostopalvelut, kotihoito, Immonen Saila saila.immonen@paijatha.fi puh. 050 387 8750

asiakasohjaus, ostopalvelut, asumispalvelut, Kaaronen Merja-Liisa merjaliisa.kaaronen@paijatha.fi puh. 044 780 2204

Asumispalvelut, oma toiminta, Poikolainen Päivi paivi.poikolainen@paijatja.fi puh. 044 440 6592

Kotiin vietävät palvelut, oma toiminta, Perikangas-Muukka Anna anna.perikangas-muukka@paijatha.fi puh. 044 780 1396

Kuntoutus, Tiitinen Tarja tarja.tiitinen@paijatha.fi puh. 044 719 5642

Geriatrinen osaamiskeskus, Poikala Anu anu.poikala@paijatha.fi puh. 050 398 7569

Pelastustoiminta: Aluepalopäällikkö Jani Aaltonen jani.aaltonen@paijatha.fi, puh. 044 077 3250

Pelastustoimi: Riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen marjo.oksanen@paijatha.fi, puh. 044 077 3208

Ensihoito: Ensihoidon palvelupäällikkö Jenni Eskola jenni.eskola@paijatha.fi, puh. 044 077 3221

Riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikkö Maija Lagerstam-Kittelä, maija.lagerstam-kittela@paijatha.fi puh. 044 440 6530