Tavoitteena osallisuuden toimintakulttuuri

Hyvinvointialuelain mukaan alueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Tätä oikeutta tukemaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle on laadittu osallisuusohjelma, jonka aluehallitus hyväksyi tänään kokouksessaan.

Osallisuusohjelman päämääränä on luoda hyvinvointialueelle toimintakulttuuri, jossa osallisuus toteutuu                    sekä päätöksenteossa että palveluissa ja niiden kehittämisessä.

Päämäärää kohti pääsemiseksi asetettiin kolme päätavoitetta:

  • Asukkaat saavat tietoa ja voivat vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan.
  • Asiakkaiden itsemääräämisoikeus, palvelujen turvallisuus ja laatu vahvistuvat.
  • Eri tahojen osallisuus vahvistaa järjestelmällistä palvelujen kehittämistä.

Osallisuusohjelma on osa hyvinvointialueen strategiakokonaisuutta, ja sitä täydennetään konkreettisilla osallisuussuunnitelmilla vuonna 2023.

Viestintä vahvistaa luottamusta ja tukee asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia

Hyvinvointialueen viestintä tukee alueen perustehtävää huolehtia ihmisten terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista, helpottaa asiointia ja palveluihin hakeutumista sekä vahvistaa asukkaiden omaa kykyä toimia terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseksi.

Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan myös viestintäohjelman ohjaamaan hyvinvointialueen viestintää ja vuorovaikutusta tulevina vuosina. Ohjelma pohjautuu hyvinvointialueen strategiaan.

Myös viestintäohjelmaan kirjattiin kolme päätavoitetta:

  • Asukkaat tuntevat hyvinvointialueen palvelut ja saavat tietoa hyvinvointinsa, turvallisuutensa ja terveytensä edistämiseen sekä haluavat osallistua ja vaikuttaa alueen toimintaan
  • Henkilöstö kokee hyvinvointialueen omakseen, osaamista arvostetaan ja vuorovaikutus on avointa.
  • Hyvinvointialue vaikuttaa yhdessä kumppanien kanssa ja vahvistaa Päijät-Hämeen vetovoimaa

Aluehallitus hyväksyi viestintäohjelman ja kirjasi lisäksi, että viestintäohjelman tavoitteiden edistymisestä raportoidaan aluehallitukselle vuosittain.

Esitys asiakasmaksuista aluevaltuustolle

Aluehallitus hyväksyi aluevaltuustolle esitettäväksi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asiakasmaksut tammikuun 2023 alusta alkaen. Asiakasmaksujen perusteet päätettiin jo aiemmin aluevaltuustossa – päätöksen mukaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueella perittään muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta kulloinkin voimassa olevat valtioneuvoston vahvistamat enimmäismaksut.

Asiakasmaksulaki määrittelee maksuttomiksi osan palveluista, kuten perusterveydenhuollon hoitajavastaanotot tai raskaana olevien tutkimuksen, hoidon ja seurannan. Niiden lisäksi Päijät-Hämeen hyvinvointialueella poikkeuksia enimmäismaksuista ovat esimerkiksi maksuttomat ikääntyneiden ravitsemusterapiakäynnit sekä lapsiperheiden lyhytaikainen ja säännöllinen kotipalvelu.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet yhtenäisiksi Päijät-Hämeessä

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen liittyvissä organisaatioissa on ollut erilaisia omaishoidon myöntämisperusteita, ja ne on nyt yhtenäistetty yhteistyössä Päijät-Soten, Heinolan ja Sysmän sekä Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry:n edustajan kanssa. Aiemmin Heinolassa maksuluokkia on ollut neljä, Sysmässä ja Päijät-Sotessa puolestaan kolme. Heinolassa on siis tähän asti voinut saada alinta tukea muuta Päijät-Hämettä toimintakykyisimmille henkilöille.

Hyvinvointialueelle maksuluokkia tulee kolme. Muutoksen myötä Heinolan alinta tukea saavien omaishoidettavien tilanne selvitetään palvelutarpeen arvioinnilla vuoden 2023 aikana ja tehdään tarvittaessa uudet päätökset.

Aluehallitus hyväksyi yksimielisesti myös muut esityslistan päätösesitykset: Esityslista (tweb.fi)