Päijät-Hämeen hyvinvointialue, alueen kunnat ja Päijät-Hämeen liitto tiivistävät yhteistyötään ja selkeyttävät työnjakoaan. Yhteisenä päämääränä on edistää alueen asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue, alueen kunnat ja Päijät-Hämeen liitto allekirjoittivat yhteistyöpöytäkirjan, jossa sovitaan yhteistyön tavoitteista ja pelisäännöistä sekä periaatteista. Aluehallitus hyväksyi yhteistyöpöytäkirjan kokouksessaan 15. toukokuuta.

Yhteistyön pohjana ovat voimassa oleva lainsäädäntö sekä hyvinvointialueen, kuntien ja maakunnan strategiat. Strateginen kumppanuus rakentuu vahvaan luottamukseen ja sitoutumiseen yhdessä tekemiseen.

Tavoitteena on turvata hyvä arki maakunnan asukkaille, edistää hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta ja varmistaa valmiuden ja varautumisen toimivuus. Vastuunjakoa osapuolten välillä halutaan selkeyttää ja yhteensovittaa elinvoiman kehittymistä koskevia toimenpiteitä.

Pelisääntöihin on kirjattu tasavertaisuus, maakunnan edun ajaminen, tiedon jakaminen, kuntien itsehallinnon ja hyvinvointialueen toimivallan kunnioittaminen, yhdessä toimiminen, ristiriitatilanteiden ratkaiseminen ja yhteisen tilannekuvan ylläpitäminen.

Työtä monella eri tasolla

Yhteistyötä tehdään neljällä toisiaan täydentävällä tasolla: strategisen tason foorumilla, puheenjohtajafoorumilla, taktisen tason foorumeilla sekä operatiivisen tason foorumeilla.

Hyvinvointialueen, kuntien ja Päijät-Hämeen liiton edustajat muodostavat valtuustojen, hallitusten ja virkamiesjohdon yhteisen strategisen tason foorumin, joka kokoontuu kerran valtuustokaudessa. Sen tehtävänä on varmistaa strategisen tason yhteistyön toimivuus, muodostaa yhteinen tilannekuva ja rakentaa yhteistä luottamusta sekä linjata osapuolten välistä verkostoyhteistyötä.

Puheenjohtajafoorumi varmistaa, että strategisen ja operatiivisen tason yhteistyö on samansuuntaista, pitkäjänteistä ja hallittua. Puheenjohtajafoorumilla on vuosittainen
seurantavastuu siitä, että valtuustokaudelle asetetut linjaukset ja tavoitteet toteutuvat ja
alueen hyvinvoinnin tilannekuva todetaan yhteisesti.

Taktisen tason foorumeita ovat kuntajohtajakokous, yhdyspintaneuvottelukunta ja järjestöneuvottelukunta.

Operatiivisella tasolla toimivat mm. turvallisuus- ja valmiustoimikunta PHTURVA sekä hyvinvointialueen alueellinen yhteistyöryhmä.

Aluehallituksen esityslistat ja pöytäkirjat (paijatha.fi)

Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle työstetään järjestöyhteistyötä hyvällä sykkeellä.

Järjestöneuvottelukunnan perustamista käsiteltiin kesäkuun aikana sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa että asiakas- ja osallisuuslautakunnassa. Lautakunnat esittävät yksimielisesti järjestöneuvottelukunnan perustamista aluehallitukselle. Hyvinvointialueen aluehallitus päättää asiasta elokuun alussa. Järjestöneuvottelukunnan kautta on mahdollista saada monien toimijoiden monet äänet kuuluviin hyvinvointialueella. Tavoitteemme on saada järjestöneuvottelukunnan toiminta alkuun vielä vuoden 2022 aikana.

Järjestöyhteistyön mallin työstämistä varten kartoitettiin kesäkuussa kuntien ja järjestöjen ajatuksia sähköisillä kyselyillä. Järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia turvaava yhteistyön malli sisältäisi viestintä-, tila-, tapahtuma- ja avustusyhteistyön. Saamme elokuun aikana ehdotuksen mallista kuultavaksi järjestöille ja kunnille.

Hyvinvointialueen tulevaan HYTE-yksikköön esitetään resursoitavaksi järjestökoordinaattori. Järjestökoordinaattorin tehtäviksi on suunniteltu järjestöyhteistyön edistäminen, järjestöjen toimintaedellytysten ja vaikuttamismahdollisuuksien tukeminen ja järjestöneuvottelukunnan koordinointi, järjestötiedon kerääminen, maakunnalliseen ja kansalliseen järjestöyhteistyön osallistuminen. Resursoinnit tulevat syksyllä käsittelyyn talousarvion suunnittelussa.

Järjestöjä kuultiin toukokuussa myös Päijät-Hämeen hyvinvointialueen strategian työstämisessä. Strategiassa järjestöt huomioidaan keskeisinä yhteistyötahoina. Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen strategian kesäkuussa, ja nyt on meneillään sitä täydentävän palvelustrategian suunnittelu. Järjestöyhteistyö on noussut keskusteluissa hyvin esille. Palvelustrategia tulee järjestöille kuultavaksi alkusyksystä.

Järjestöyhteistyön rakenteiden ja toimintamallien luomista tukee myös kansallinen sote-muutostuen kokonaisuus. Lue SOSTEn blogista hankepäällikkö Anita Hahl-Weckströmin kesäkuinen kirjoitus tilannekuvasta ja tulevaisuuden vaikuttamiskanavista.

Järjestöillä riittää vaikuttamisen paikkoja hyvinvointialueilla – toimintaedellytykset, strategiat, palvelupolut sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen – SOSTE

Helena Haaja, järjestökoordinaattori