Vammaispalvelulainsäädännön tuleva uudistus, palvelujen kysynnän kasvu ja henkilöstön saatavuuden haasteet lisäävät tarvetta Päijät-Hämeen vammaispalvelujen uudistamiselle. Alueen asukkaita ja sidosryhmiä kutsutaan nyt mukaan kehittämiseen. Kyselyyn vastaamalla sidosryhmät, asiakkaat, heidän läheisensä ja omaisensa voivat vaikuttaa ja antaa arvokasta tietoa palvelujen uudistamiseen. 

Päijät-Hämeen vammaispalveluja on kehitetty jo useamman vuoden ajan, ja palvelujen asukaskohtaiset kustannukset ovat hyvinvointialueiden vertailussa maltilliset. Kustannus- ja asiakasmäärät ovat kuitenkin kasvussa, mikä lisää tarvetta uudistaa toimintaa.  

Kyselyn pohjana kehittämissuunnitelma 

Vammaispalvelut on tänä keväänä laatinut kehittämissuunnitelman. Se sisältää viisi teemaa, joiden pohjalta toimintaa uudistetaan kustannustehokkaasti yksilöllisiä tarpeita ja osallisuutta tukien viiden vuoden aikana.
Keskeistä suunnitelman laatimisessa on se, että yksittäisten palveluiden kehittämisestä siirrytään palveluiden kokonaisuuden suunnitteluun. Vammaispalvelujen kehittäminen jatkuu kesän ja syksyn aikana konkreettisten toimenpiteiden suunnittelulla. 

Kehittämissuunnitelman teemat ovat: 

1) Kotiin vietäviä palveluita kehitetään yksilöllisestä ja asiakaslähtöisestä näkökulmasta  

2) Henkilöstön pysyvyys ja saatavuus turvataan panostamalla henkilöstön hyvinvointiin ja riittävään osaamisen kehittämiseen  

3) Palvelu- ja tuotantorakenteita uudistetaan siten, että ne vastaavat niin asiakkaiden kuin uudistuvan lainsäädännön tarpeisiin  

4) Vammaispalvelujen kustannus- ja investointipainetta hallitaan paremmin eri palvelukokonaisuuksien tarpeet huomioiden  

5) Toimialat ylittävän ja aluetasoisen yhteistyön suunnitelmallisella kehittämisellä mahdollistetaan kokonaistaloudelliset ja asiakkaiden erityistarpeisiin vastaavat palvelut  

Lisätietoa kehittämissuunnitelmasta saat diaesityksestä sekä tallenteesta, joissa käydään läpi tarkemmin kehittämissuunnitelman sisältöä. 

Kysely on verkkosivuilla ja vastaamisaikaa on 15.8.2023 asti

Vastaa kyselyyn.

Kehittämissuunnitelmaa esittelevä tallenne (siirryt YouTubeen)

Tutustu kehittämissuunnitelmaa esittelevään diasarjaan: Päijät-Häme – Vammaispalvelujen kehittämissuunnitelma materiaali sidosryhmille. (pdf-tiedosto)

  

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella on valmisteltu vammaispalvelujen kehittämissuunnitelmaa vuosille 2023–2027. Suunnitelman taustalla on pitkään valmisteilla ollut vammaispalvelulaki, joka tulee voimaan lokakuussa 2023. Uuden vammaispalvelulain tavoitteena on vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja osallistumisen vahvistuminen yhteiskunnassa. Lain tarkoituksena on tukea vammaisen henkilön itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeutta sekä turvata asiakkaan tarpeita vastaavat, riittävät ja laadultaan hyvät palvelut.

Vammaispalvelulainsäädännön uudistuksen vaikutuksia toimintaan ei vielä tarkkaan tiedetä, mutta uudistuksen ennakoidaan lisäävän asiakasmääriä muun muassa henkilökohtaisessa avussa. Asiakasmäärän kasvulla on vaikutusta myös kustannusten kasvuun.

Viisi kehittämisen kärkeä

Vammaispalvelujen parantamiseksi Päijät-Hämeessä on valittu kehittämiskärjet, joiden avulla toimintaa uudistetaan viiden vuoden aikana. Kotiin vietäviä palveluita kehitetään yksilöllisestä ja asiakaslähtöisestä näkökulmasta, ja esimerkiksi digitaalisia ratkaisuja aiotaan hyödyntää. Henkilöstön pysyvyys ja saatavuus turvataan panostamalla työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen. Tätä tukevat muun muassa selkeät johtamisrakenteet.

Palvelu- ja tuotantorakenteita uudistetaan vastaamaan asiakkaiden ja lainsäädännön tarpeita, esimerkiksi asumisen osalta valitaan painopisteet palvelutuotannon uudistamiselle ja edistetään monituottajuutta. Vammaispalveluihin kohdistuvaa kustannus- ja investointipainetta aiotaan hallita paremmin eri palvelukokonaisuuksien tarpeet huomioiden. Tärkeää on myös toimialat ylittävä yhteistyö.

Vammaispalvelujen kehittämissuunnitelma tähtää yksittäisten palvelujen tarkastelun ohella palvelujen kokonaisuuden suunnitteluun.

– Se antaa meille hyvän tilannekuvan vammaispalveluiden kokonaisuudesta Päijät-Hämeessä, niin vahvuuksista kuin kehittämistarpeista. Työ on ollut tähän asti analysointia ja alustavien kehittämiskohteiden hahmottamista. Seuraavaksi suunnitelmaa esitellään hyvinvointialueen vammaisneuvostossa. Tavoitteena on, että asiakkaat ja sidosryhmät voivat osallistua aktiivisesti suunnitelman laatimiseen niin, että saamme monipuoliseen tietoon pohjautuvan tiekartan tulevien vuosien työlle, vammaispalveluiden tulosaluejohtaja Pirkko Valtanen kertoo.

Valtasen mukaan suunnitelma tukee toiminnan ja talouden johtamista sekä asiakaspalvelun kehittämistä.

Hyvinvointialueen vammaispalveluissa on noin 4300 asiakasta, ja sen toimintakulut ovat noin 74 miljoonaa euroa. Aluehallitus käsitteli vammaispalvelujen kehittämissuunnitelmaa kokouksessaan 2. toukokuuta.

Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen harvenivat

Aluehallitus myös käsitteli sosiaaliasiamiehen selvitystä, joka julkaistaan vuosittain. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on tarjota neuvontaa sosiaalihuollon asiakkaiden oikeuksista sekä toimia niiden toteutumisen edistämiseksi.

Päijät-Hämeen sosiaalihuollossa tehtiin vuoden 2022 aikana yhteensä 40 881 asiakaskohtaista hallintopäätöstä. Sosiaaliasiamieheen otettiin yhteyttä 257 eri asiassa. Yhteydenottojen määrä laski 45 yhteydenotolla vuodesta 2021. Määrä on laskenut viimeisen kolmen vuoden ajan.

Sosiaalihuollon henkilöstön tekemiä epäkohtailmoituksia oli viime vuonna yhteensä 26. Niiden määrä nousi edellisvuodesta. Hallinto-oikeudelle tehtyjen valitusten määrä sen sijaan laski.

Hallitus merkitsi tiedoksi sosiaaliasiamiehen selvityksen ja edellyttää, että toimialojen toiminnassa huomioidaan esille nostettuja asioita, kuten asiakkaan itsemääräämisoikeuteen puuttuvien tilanteiden tunnistaminen. Selvitys toimenpiteistä tuodaan hallitukselle lokakuun loppuun mennessä ja lähetetään kuntiin tiedoksi.