Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous järjestetään maanantaina 10.  kesäkuuta 2024 klo 9.30 alkaen.

Kokous on seurattavissa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen Youtube-kanavalla

Kokous järjestetään Sibeliustalon Puusepän salissa, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

  • Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen hyväksyminen vuodelta 2023 sekä vastuuvapauden myöntäminen
  • Hyvinvointialueen asiakasmaksujen periaatteet
  • Henkilövaihdokset aluehallituksessa ja asiakas- ja osallisuuslautakunnassa
  • Muutos aluevaltuuston Keskustan ja Kokoomuksen valtuustoryhmissä
  • Vastaus aluevaltuustoaloitteeseen Päijät-Hämeen keskussairaalan säilyttämiseksi ja kehittämiseksi laaja-alaisena päivystyssairaalana
  • Vastaus aluehallitukselle osoitettuun kysymykseen suun terveydenhuollosta
  • Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hyvinvointiraportti 2023
  • Hyvinvointialueen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Esityslista ja pöytäkirja

Esityslista ja liitteet ovat nähtävillä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilla

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivulla heti sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu. Pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Lahdessa 5. kesäkuuta 2024

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi sekä hyvinvointialueen että hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätökset ja tarkastuskertomukset vuodelta 2022 kokouksessaan 5. kesäkuuta.

Hyvinvointialueen valmistelutyötä tehtiin valtakunnallisen tiekartan pohjalta ja se onnistui tarkastuslautakunnan mukaan melko hyvin vähäisistä henkilöstöresursseista huolimatta. Hyvinvointialueelle siirtyminen toteutui turvallisesti.

Hyvinvointialuevalmistelussa Päijät-Häme on ollut etumatkalla valtaosaan muihin Suomen alueisiin nähden vuonna 2017 perustetun hyvinvointikuntayhtymän myötä. Hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan alueen valmistelurahoitus ei riittänyt, koska aiemmin integroidut alueet saivat liian vähän valtionavustusta työmääräänsä suhteutettuna. Lisäksi lautakunta korostaa, että tulevien vuosien rahoituksen ja henkilöstöresurssien riittävyydestä tulee huolehtia.

Useat palvelut säilyvät maksuttomina

Päijät-Hämeen hyvinvointialue veloittaa ensi vuonna asiakasmaksuina valtioneuvoston vahvistamat enimmäismaksut. Useat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut säilyvät edelleen asiakkaille maksuttomina.

Asiakasmaksulain mukaan maksuttomia palveluita ovat esimerkiksi perusterveydenhuollon hoitajavastaanotot ja raskaana olevien tutkimus, hoito ja seuranta äitiyspoliklinikoilla. Alaikäisiltä asiakkailta ei peritä enää maksuja poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta.

Veteraanien ja rintamaveteraanien poliklinikkakäynnit, avosairaanhoito ja suun terveydenhuollon käynnit ovat edelleen maksuttomia, eikä niistä peritä perus- tai toimenpidemaksuja. Myös ikääntyneiden ravitsemusterapiakäynti sekä lapsiperheiden lyhytaikainen ja säännöllinen kotipalvelu kuuluvat jatkossa maksuttomiin palveluihin.

Maksullisena säilyy esimerkiksi lääkärillä käynti sote-keskuksessa, jollei asiakas valitse sote-keskuksen vuosimaksua. Maksu peritään myös käynnin korvaavasta digitaalisesta palvelusta.

Vaihdoksia luottamuspaikoissa

Aluevaltuusto myönsi valtuutettu Jyrki Joensuulle hänen pyynnöstään eron aluevaltuuston jäsenyydestä. Valtuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi Joensuun tilalle valittiin Rami Lehto.

Elisa Lientola siirtyy aluehallituksen varsinaiseksi jäseneksi varajäsenenään Minerva Kastehelmi. Vaihdoksen taustalla on teknistä vaaliliittoa koskeva sopimus.

Ero luottamustoimesta yksilöasioiden jaostossa myönnettiin jaoston jäsenille Sinikka Ruuskalle ja Juha Halmeelle sekä varajäseninä toimiville Heidi Hakaselle ja Sari Sikkilälle. Välittömästi aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen palveluksessa toimivat henkilöt eivät ole vaalikelpoisia jaostoon. Yksilöasioiden jaostoon valittiin varsinaisiksi jäseniksi Minna Lampinen ja Erkki Nieminen sekä varalle Toini Louekoski-Huttunen ja Maarit Tuomi.

Aluevaltuusto hyväksyi myös aluehallituksen puheenjohtajan tehtävän hoitamisen kokoaikaisena 15.5.2023 alkaen aluevaltuustokauden loppuun saakka.

Linkki aluevaltuuston esityslistaan ja asiakirjoihin

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen liitetyn Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän viime vuoden toiminnallinen tulos toteutuu hieman ennakoitua parempana. Yhtymän toiminnalliseen tulokseen perustuvien jäsenkuntien maksuosuuksien ennakoidaan toteutuvan 0,9 miljoonaa euroa alhaisempina kuin loppuvuodesta 2022 hyväksytyssä muutostalousarviossa arvioitiin. Jäsenkuntien maksuosuuksien yhteismääräksi laskettiin loppuvuoden muutostalousarviossa alkujaan 723,9 miljoonaa euroa. Kuntien lopulliset palvelukäytön maksuosuudet ovat selvillä helmikuun puoliväliin mennessä. 

Viime vuoden tilinpäätökseen sisältyy lisäksi 20 miljoonan euron pakollinen varaus, joka liittyy yhtymän aikaisen palkkaharmonisoinnin toteutukseen. Yhtymän perustamiseen liittyvä henkilöstön palkkaharmonisointi on edelleen kesken, koska asia on ratkaistavana keskusjärjestöjen neuvotteluissa. Tuleva ratkaisu koskee yhtymää ja sen aikaisia palkkakustannuksia. Yhtymän henkilöstö siirtyi hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksella, ja siirtosopimuksen sekä lainsäädännön perusteella luovuttava organisaatio vastaa viime kädessä erääntyneestä työntekijän palkka- tai muusta työsuhteesta johtuvasta saatavasta. 

Pakollisena varauksena kirjattu summa on arvio, ja lopullinen keskusneuvottelujen tai tuomioistuimen ratkaisun kautta määrittyvä summa voi olla suurempi tai pienempi. Pakollinen varaus laskutetaan kunnilta vasta, kun asia on ratkaistu ja todellinen kustannusvaikutus on selvillä. Summa jaetaan kunnille niiden vuoden 2022 lopullisten maksuosuuksien suhteessa. 

Yhtymä on esittänyt valtiolle, että mahdolliset keskusneuvottelujen perusteella määrättävät lisätoimet toteutettaisiin Suomen eri alueilla yhdenmukaisin perustein ja valtion rahoituksella. Alueet, joilla sote-palvelut oli koottu samaan organisaatioon jo aiemmin, kärsivät edelläkävijyydestään, koska takautuvan palkkaharmonisoinnin kustannukset tulevat kuntien maksettaviksi. Sen sijaan niillä alueilla, joissa yhteenliittyminen tapahtui suoraan hyvinvointialueeksi, palkkaharmonisoinnin maksaa valtio. On tärkeää, että alueellisesti epätasa-arvoinen tilanne oikaistaan sekä kuntien että hyvinvointialueiden tulevan rahoituksen tason osalta. 

Hyvinvointialueet saavat valtion lisätalousarvion kautta rahoitusta yhteensä 500 miljoonaa euroa, mikä on osoitettu kattamaan vuoden 2022 kustannusten toteutuman ja talousarviotietojen erotusta. Lisäksi hyvinvointialueille myönnetään valtionavustusta 350 miljoonaa euroa toiminnan vakiinnuttamiseen ja uudistamiseen sekä hoiva- ja palveluvelkaan ja jonojen purkuun. Tämä lisärahoitus myönnetään laskennallisin kriteerein, eikä siinä ole harkinnanvaraisuutta. Rahoituseriä ei ole mahdollista käyttää takautuvaan palkkaharmonisointiin.