Suomen Palopäällystöliitto valitsi Sysmän VPK:n päällikön Jorma Sainion Vuoden sopimuspalokunnan päälliköksi 2023. Sopimuspalokunnat ovat tärkeä osa pelastustoimea, ja Sysmän VPK on yksi Päijät-Hämeessä toimivasta 21 sopimuspalokunnasta.

Suomen Palopäällystöliitto kiittelee Sainion pyyteetöntä työtä, jossa auttamishalu ja palokunnan toimintaedellytyksistä huolehtiminen ovat ajaneet hänen elämässään monen muun asian edelle. Jorma Sainiolla on poikkeuksellisen laaja-alainen ja pitkäjänteinen historia sopimuspalokuntatoiminnassa. Sysmän VPK:ssa hän on toiminut sopimuspalokunnan päällikkönä 20 vuotta.

− Jorma Sainiolle palokuntatyö, toisten auttaminen ja sysmäläisten turvallisuudesta huolehtiminen ovat olleet merkityksellisiä asioita, Vuoden sopimuspalokunnan päällikkö -tunnustuksen jakanut Ilkka Horelli kertoo.

Yrittäjä ja liikkeenharjoittaja Jorma Sainio on toiminut pitkäaikaisena VPK-aktiivina sysmäläisten turvallisuuden ja turvallisuusvalistuksen edistämiseksi. Sainio on arkipäivisin jopa sulkenut liikkeensä lähteäkseen pelastustoimen hälytystehtäviin.

− Työni Itsenäisenä yrittäjänä yhdessä vaimoni kanssa on mahdollistanut paljon ja ennen kaikkea aktiivisen mukanaolon hälytystoiminnassa. Olen pystynyt lähtemään hälytyskeikoille niin päivällä kuin yöllä, hän kertoo.

Jorma Sainio on arvostettu VPK-aktiivi ja Sysmän VPK:n päällikkö. Hän oli perustamassa Päijät-Hämeen sopimuspalokuntien liiton paikallisosastoa vuonna 2003 ja valmistelemassa Päijät-Hämeen palokunta- ja aluesopimuksia pisteytyksineen. Sainiolla oli myös keskeinen rooli palokuntasopimuksen aikaansaamisessa Sysmän kunnan kanssa ennen pelastustoimen siirtymistä maakunnallisen Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen vastuulle.

− Meillä on olut hyvin aktiivinen palokunta ja kohtuullisen paljon keikkoja. Jos en ole ollut harjoittelemassa, keikalla tai kurssilla, niin on ollut hallinnollista työtä.

Jorma Sainion puheenjohtajakaudella Sysmän 1950-luvulta peräisin olevan VPK:n tanssilavan alueella toteutettiin mittavat kunnostustyöt.

Suomen Palopäällystöliitto haluaa tunnustuksella osoittaa kiitosta sekä kannustaa sopimuspalokuntien päälliköitä kehittämään aktiivisesti sopimuspalokuntien toimintaa. Tunnustuksen tarkoituksena on myös kohottaa sopimuspalokuntien päälliköiden arvostusta.

Vuoden sopimuspalokunnan päällikkö -tunnustus jaettiin nyt yhdeksättä kertaa. Tunnustuksen saajan valitsee vuosittain Palopäällystöliiton Vapaaehtoispalokuntatoiminta-jaoston johtokunta.

Lisätietoa palkitsemisesta SPPL:n verkkosivuilla

Kuva: Kuva: Joel Kauppinen/ SPPL

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)

Aluevaltuusto päätti Päijät-Hämeen hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasosta vuosille 2024–2025 marraskuun 6. pidetyssä kokouksessaan. Palvelut jatkuvat lähes nykyisten palveluiden mukaisina palvelutasokaudella 1.1.2024−31.12.2025.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös eteni aluevaltuuston päätettäväksi turvallisuuden ja varautumisen lautakunnan 5. lokakuuta tekemän esityksen perusteella. Palvelutasopäätöstä oli valmisteltu hyvinvointialueen pelastustoimessa kuluvan vuoden aikana.

Palvelutasopäätös on pelastustoimea ohjaava ja pelastustoimen tuottamia palveluja, niiden tasoa sekä tuottamistapoja määrittävä päätösasiakirja.

Taustalla analyysi riskeistä

Pelastustoimen palveluiden mitoitus perustuu riskianalyysiin, jossa on arvioitu sellaiset valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset riskit ja uhkat, joihin pelastustoimessa tulee lain perusteella varautua. Palvelutasopäätöksessä pelastustoimen palvelut on jaettu onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja väestönsuojeluun varautumisen palveluihin.

Aluehallintoviraston vuoden 2022 asiantuntija-arviossa todettiin pelastustoiminnan toimintavalmiuden sekä onnettomuuksien ehkäisyn palvelujen olevan verrattain hyvällä tasolla Päijät-Hämeessä. Eniten palveluita koskevia puutteita AVI havaitsi pelastustoimen viranomaisten vastuulla olevissa väestönsuojelutehtävissä. Aluehallintoviranomaisen näkemykset on otettu palvelutasopäätöksessä huomioon.

Tulevia kehittämiskohteita

Palvelutasopäätös sisältää myös suunnitelman palveluiden kehittämisestä. Onnettomuuksien ehkäisyn palveluissa kehittämiskohteina ovat tahallisten ja tuottamuksellisten tulipalojen ilmoittamisvelvollisuuden toteutuminen, palontutkinnalla saatujen tietojen hyödyntäminen, onnettomuuskehityksen seurannan tehostaminen ja sidosryhmäyhteistyön yhtenäistäminen.

Pelastustoiminnassa keskeisimpiä kehityskohteita ovat toimintavalmiudessa havaittujen puutteiden analysointi ja korjaaminen sekä pelastustoiminnan suunnitelmien päivittäminen ja integrointi pelastustoimen yhteistyöaluemuutoksen ja pelastuslain uudistuneiden velvoitteiden mukaisesti. Pelastustoiminnan henkilöstövoimavarojen määrän ja laadun tarpeita arvioidaan sisäministeriössä uudistamisen alla olevan toimintavalmiusohjeen ja pelastuslaitoksella toteutettavan toimintavalmiusanalyysin perusteella.

Pelastustoimen vapaaehtoistoimintaa tukevilla toimilla pyritään edistämään pelastustoimen vapaaehtoistoimintaa ja tukemaan sopimuspalokuntien elinvoimaa.

Pelastusviranomaisen vastuulle kuuluvaa varautumista ja väestönsuojelua kehitetään alkavalla palvelutasokaudella. Aluehallintoviraston asiantuntija-arviossaan havaitsemiin epäkohtiin pyritään vastaamaan muun muassa lisäämällä väestönsuojelutehtäviin käytettävissä olevia voimavaroja.

Varautumiseen liittyvien tehtävien osalta, palvelutasopäätöksessä tärkeinä edistettävinä asioina nähdään hyvinvointialueen sisäistä yhteistyötä, maakunnallisen varautumisen yhteensovittamista ja kuntien valmiussuunnittelun tukemista.

Lisätietoa:
pelastusjohtaja, vs. Veli-Pekka Niemikallio 0440 773 101
kehittämispäällikkö Teemu Peltomaa, 0440 773 340

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös vuosille 2024-2025

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)