Hyvinvointialue turvaa päijäthämäläisten kiireellisen psykiatrisen osastohoidon keskittymällä akuuttihoitoon elokuun alusta lähtien. Kiireellistä psykiatrista apua tarvitessaan päijäthämäläiset hakeutuvat hoitoon aivan kuten tähänkin asti. 

Elokuun alusta lähtien psykiatrista vuodeosastohoitoa antaa neljä 12-paikkaista akuuttiosastoa. Käytännössä akuuttihoitoon keskittyminen tarkoittaa sitä, että potilaan osastohoito voidaan aina aloittaa lähellä, omassa keskussairaalassa. Kun hoito on jo edennyt pidemmälle, kuntouttava osastohoito järjestyy tarvittaessa toisella hyvinvointialueella.

Psykiatrisen osastohoidon muutoksen taustalla on valtakunnallinen vaje psykiatrian erikoislääkäreistä. Päijät-Hämeessä vaikeutuvaa tilannetta ennakoitiin jo varhain keväällä. Näköpiirissä oli jo tuolloin, että virkasuhteisia lääkäreitä ei elokuusta alkaen ole riittävästi varmistamaan laadukasta ja turvallista osastohoitoa nykyiselle potilasmäärälle. Osastopaikkojen vähentäminen ja jäljelle jäävien keskittyminen akuuttihoitoon valikoitui parhaaksi vaihtoehdoksi.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella järjestellään uudelleen psykiatrian osastohoitopalveluja. Valtakunnallinen psykiatripula näkyy myös Päijät-Hämeessä ja edellyttää toimenpiteitä, jotta asianmukainen hoito voidaan turvata.

Hyvinvointialueella toimii elokuun alusta alkaen neljä psykiatrian osastoa, joilla on yhteensä 48 osastohoitopaikkaa aiemman 64 paikan sijasta.  Koska psykiatriset potilaat saapuvat yleensä sairaalaan päivystyksellisesti, kaikki osastot toimivat akuuttiosastoina, jotta kiireelliseen hoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan mahdollisimman hyvin.

Nuorisopsykiatrian osastohoidon paikkamäärä ja toiminta säilyvät ennallaan.

Kehittämistyö jatkuu

Perhe- ja sosiaalipalveluiden toimialajohtaja Mika Forsberg toteaa, että muutos edellyttää alueella tehdyn kehittämistyön jatkamista sekä toimintamallien uudistamista ja käyttöönottoa.

– Riittävän tiiviillä ja tavoitteellisella hoidolla ehkäistään myös hoidon tarpeen pitkittymistä. Psykiatrian henkilökunta esihenkilöineen on toiminut merkittävänä voimavarana viime vuosina tehdyssä kehittämistyössä.

Forsberg kertoo, että psykiatrian puolelle on kehitetty uusia toimintamalleja hoidon tarpeisiin vastaamiseksi.

– Psykiatrien rekrytointihaasteiden myötä on ryhdytty tarkastelemaan nykyisiä tehtävärakenteita sekä asiantuntijasairaanhoitajien roolia hoitotyön koordinaation tukena.

Muutoksen valmistelun yhteydessä on tullut esille myös se, että osastohoidon piirissä on melko paljon asunnottomia henkilöitä.

– Asunnottomuus vaikeuttaa merkittävästi kuntoutumista ja asunnottomien henkilöiden kohdalla tarvitaan tiivistä yhteistyötä sosiaalityön palvelujen kanssa, Forsberg huomauttaa.

Henkilöstö mukana muutoksessa

Psykiatrian palveluiden uudelleen järjestämisellä ei tavoitella säästöjä, eikä niistä seuraa henkilöstövähennyksiä. Henkilöstöllä on saanut osallistua muutoksen valmisteluun, ja sen näkemyksiä on selvitetty kyselyllä.

Mika Forsberg korostaa, että erikoissairaanhoidon psykiatrian palvelut ovat vain osa mielenterveyspalveluiden kokonaisuutta.

– Perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen kehittämisen ohella mielen hyvinvoinnin tukemiseksi tarvitaan ennaltaehkäiseviä palveluja. Hyvinvointialueella on tehty paljon yhdyspinta- ja kuntayhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen eteen, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon tarve vähenisi.

Psykiatritilanne on heikentynyt merkittävästi Päijät-Hämeen hyvinvointialueella vuoden 2023 aikana. Tällä hetkellä koko psykiatrin viroista on täytettynä 35 prosenttia. Psykiatrin virkoja on yhteensä 39.

– Aluehallitus keskusteli päätöksestä pitkään eikä päätös ollut yksinkertainen tai helppo. Osaajapula ja sen vaikutukset aiheuttavat vakavaa huolta myös päättäjissä, ja toimenpiteitä sen helpottamiseen tulee edelleen päättäväisesti toteuttaa, tänään 29.5. kokoontuneen aluehallituksen puheenjohtaja Kristiina Hämäläinen kommentoi.

Pula psykiatrian alan lääkäreistä on johtamassa psykiatrian osastopaikkojen vähentämiseen loppukesästä. Potilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistamiseksi osastopaikkojen vähentämistä neljänneksellä esitetään aluehallitukselle. Vähennys tulisi voimaan elokuun alusta.  

Elokuun alusta lähtien toiminnassa olisi neljä 12-paikkaista osastoa. Jokainen osasto toimisi akuuttiosastona, jotta kiireelliseen hoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan mahdollisimman hyvin.  

– Yhdessä henkilöstön kanssa olemme viime viikot etsineet ratkaisuja, joilla voisimme turvata alueen psykiatrisen osastohoidon. Virkasuhteisia lääkäreitä ei elokuusta alkaen ole riittävästi varmistamaan laadukasta ja turvallista osastohoitoa nykyiselle potilasmäärälle, joten paikkojen keskittäminen akuuttiosastoihin on paras vaihtoehto. Valtaosa potilaistamme aloittaa vuodeosastohoidon päivystysaikaan, jolloin korvaavien palveluiden saanti muualta on käytännössä mahdotonta, kertoo tulosaluejohtaja Heli Peltola. 

Koska osastohoidossa joissain tilanteissa joudutaan turvautumaan tahdosta riippumattomaan hoitoon, lääkäreiden tulee olla virkasuhteessa hyvinvointialueeseen. Kyseisissä tehtävissä ei voi toimia ostopalvelulääkäri. 

Päijät-Hämeessä psykiatrian osastopaikkoja on jo tällä hetkellä alle maan keskiarvon väestömäärään suhteutettuna. 

– Oman osastohoidon vähentäminen tulee lisäämään kuntoutuspalvelujen ostamista muilta hyvinvointialueilta, jos heillä on palvelua myytävänä. Muutos edellyttää lisäksi hyvinvointialueen muiden toimialojen ja tulosalueiden tukea muun muassa asumisen ja tarvittavan tuen järjestämiseen. Myös psykiatrian omalla sisäisellä kehittämistyöllä tuetaan muutosta.    

Kuntoutushoitoa saaville potilaille ja omaisille tilanne on erittäin raskas, sillä muutokset hoidossa ovat haasteellisia. Myös henkilöstölle tilanne on kuormittava, kertoo Peltola. 

Pula psykiatriaan erikoistuvista lääkäreistä on valtakunnallinen. Psykiatrien koulutusmäärät eivät koko maassa riitä vastaamaan tarpeita, koska alalta eläköityy osaajia enemmän kuin uusia valmistuu. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvovana viranomaisena on tietoinen tilanteesta. Aluehallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 29.5. 

Lisätietoja: 
tulosaluejohtaja Heli Peltola, p. 044 719 5911
toimialajohtaja Mika Forsberg p. 044 719 5630
 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)