Päijät-Hämeen hyvinvointialue joutuu muiden hyvinvointialueiden tavoin tasapainottamaan talouttaan tänä ja edelleen ensi vuonna. Tehtävä on äärimmäisen vaikea tilanteessa, jossa kustannukset nousevat eri syistä, mutta rahoitus ei kasva vastaavasti. Hyvinvointialueen rahoitusta vähentää myös noin 50 miljoonan siirtymätasaus.

Hyvinvointialue on suunnitellut ensi vuodelle joukon toimenpiteitä, joilla tavoitellaan yhteensä noin 18 miljoonan euron suuruista tasapainotusta talouteen. Aluehallitus käsittelee talousarviota ja tasapainotustoimia kokouksessaan ensi viikon maanantaina. Talouden sopeuttamistarve ei pääty tähän, sillä valtio edellyttää lainanottovaltuuspäätöksen ehdoksi jo uutta suunnitelmaa toimista, joilla hyvinvointialue tasapainottaa talouttaan seuraavina vuosina.

Aluevaltuutetut ovat ottaneet kantaa sopeutustoimenpiteiden valmisteluun työn eri vaiheissa. Käytyjen keskustelujen pohjalta hyvinvointialue ei aio esittää henkilöstöohjelmansa toteutuksesta karsimista, koska sote- ja pelastusalan ammattilaisista on kova pula ja ohjelman toimet tähtäävät tilanteen korjaamiseen. Hyvinvointialue ei suunnittele myöskään henkilöstövähennyksiä tai lomautuksia, vaan hakee henkilöstökuluista säästöä epätarkoituksenmukaista ja kallista vuokratyötä sekä ylityötä ja erilliskorvauksia karsimalla. Myöskään ikääntyneiden entuudestaan tiukkoja tehostetun palveluasumisen pääsykriteerejä ei ehdoteta kiristettäviksi. Aluevaltuutetut osallistuvat tasapainotusurakkaan karsimalla kokouskuluja sekä pienentämällä valtuustoryhmille jaettavaa ryhmärahaa.

Vuoden 2024 suunnittelukehys on tässä vaiheessa vuotta laadittu noin 25 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Nollatuloksen saavuttaminen ei ollut realistinen vaihtoehto ensi vuonna. Tältä vuodelta ja vuodelta 2024 kertyvät alijäämä on katettava seuraavien vuosien aikana tekemällä vastaavaa määrä ylijäämää.

Toiminnan uudelleenjärjestelyjä ja tilankäytön tiivistystä

Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialan tasapainottamistavoite on yhteensä 6,3 miljoonaa euroa. Tavoitteeseen pyritään uudistamalla laboratoriotutkimusten näytteenotto- ja tutkimusmenetelmiä ja parantamalla näytteenottoverkoston tehokkuutta. Ostopalveluiden määrää ja vuokratyövoiman käyttöä vähennetään. Henkilöstön tekemien lisätöiden määrää on supistettava. Muutokset saattavat hidastaa hoitoonpääsyä ja aiheuttaa riskin hoitojonojen kasvulle, mutta riskiä pienennetään uudistamalla samanaikaisesti toimintamalleja tehokkaammiksi useissa eri yksiköissä. Ensihoitoa yhtenäistetään siirtämällä se kokonaisuudessaan terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toiminnaksi. Lisäksi toimintaa sopeutetaan yhden hengen yöyksikön poistolla.

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus -toimialalla sopeuttamistarve on noin 4,5 miljoonaa euroa. Toimialalla supistetaan henkilöstön ostopalvelujen käyttöä, lisätöiden määrää sekä palvelujen hankintaa. Tämä saattaa heijastua muutoksina muun muassa palveluaikoihin. Lisäksi tarkastellaan työn tekemisen käytäntöjä, kuten päällekkäisten työvuorojen osuuksia, viikonloppuna tehtäviä töitä sekä varallaolokäytäntöjä. Toimitilojen käyttöä on tarkoitus tiivistää, sekä tarkistaa asiakasmaksuja ja ottaa käyttöön palauttamattomien apuvälineiden maksu. Toimialalla toteutettavaan ikääntyneiden palvelujen järjestämissuunnitelmaan liittyy merkittävä määrä palveluprosessien kehittämistä, ja tätä työtä jatketaan osana sopeuttamista.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialan sopeutustavoite on noin 4 miljoonaa euroa. Palveluiden tuotantotapoja ja palvelupisteiden toimintaa on tarkoitus uudistaa toimitilojen käyttöä tehostamalla sekä digiratkaisuja hyödyntämällä. Henkilöstöresurssien supistaminen saattaa aiheuttaa käsittelyaikojen ja palvelujen odotusaikojen pidentymistä. Sopeuttamisesityksissä on myös asiakkaiden etuuksia pienentäviä muutoksia. Oman toiminnan kehittämisellä ja laajentamisella toimiala vähentää ostopalvelujen tarvetta.

Loppuvuonna vielä 2,5 miljoonan säästöhaku

Pelastustoimen palveluiden toimialalla sopeutustarve on 383 000 euroa, mikä toteutetaan karsimalla harkinnan mukaan palvelujen ostoja vain välttämättömiin, pidentämällä priorisoinnin perusteella pelastustoiminnassa käytettävän kaluston ja muun irtaimiston käyttöikää sekä vähentämällä muita ostoja ainoastaan välttämättömiin tarpeisiin.

Tukipalveluiden toimiala tuottaa muiden toimialojen tarpeisiin nimensä mukaisesti toimintaa tukevia palveluita kuten henkilöstö-, ict-, toimitila-, turvallisuus- ja välinehuoltopalveluita. Niistä nipistäminen laajassa mitassa olisi johtanut kustannusten kasvuun tai lisäsäästöjen tarpeeseen muilla toimialoilla, joten toimialan tasapainotustavoite on tällä hetkellä noin 450 000 euroa.

Hyvinvointialue etsii vielä loppuvuoden aikana noin 2,5 miljoonan euron edestä lisätoimia, joilla talouden tasapainotukselle asetettu kokonaistavoite saavutetaan. Toimiin voi sisältyä esimerkiksi vuokrahenkilöstön, palveluiden oston ja lyhytaikaisten sijaisten käytön vähentämistä.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella digitalisaation hyötyjä halutaan tuoda asiakkaiden ja ammattilaisten ulottuville. Päijät-Sote-sovellus ja toimiva verkkoyhteys mahdollistavat videovastaanotot usein myös osana erikoissairaanhoitoa. Hyvinvointialueen perustason terveyspalveluissa etävastaanotot ovat olleet jo pidempään käytössä. 

Syksyn myötä videovastaanottojen käyttö mahdollistuu yhä useammassa palvelussa. Asiakas voi myös itse kysyä mahdollisuudesta hoitaa asia videoyhteydellä.  

Videovastaanotto Päijät-Sote-sovelluksella on tietoturvallinen ja sujuva asiointitapa, jolla parannetaan palveluiden saatavuutta, sujuvuutta ja asiakaskokemusta. Päijät-Sote-sovelluksella asiakas voi hoitaa useamman asian samaa kanavaa käyttäen. Asiakassovellus toimii verkkoselaimella, kännykässä tai tabletilla. Digitaalinen asiointi tukee myös hyvinvointialueen tavoitteita vähentää hiilijalanjälkeä ja toimia ympäristöystävällisesti.

Neurologian poliklinikan lääkäri ottaa vastaan etänä

Neurologian poliklinikalla videovastaanotot ovat olleet osa potilaan hoitoa kesäkuulta alkaen. Syyskuun alusta videovastaanottomahdollisuus laajeni myös lääkärille. 

 - Asiakas saa meiltä käytännössä saman palvelun videovastaanotolla kuin paikan päällä. Hyödyt asiakkaan kannalta ovat moninaiset. Vastaanotolle voi osallistua mistä tahansa eikä tarvitse kulkea erikseen vaikkapa Päijät-Hämeen keskussairaalalle. Videovastaanotoilla asiakas myös saa halutessaan keskustelun aikana kätevästi sähköisenä kyselyjä, linkkejä ja tiedostoja, kertoo sairaanhoitaja Minna Aalto.  

Videovastaanottoja neurologian poliklinikalla tarjotaan muun muassa epilepsian kontrollikäynneille ja migreenipotilaille.

– Etenkin epilepsiakontrollien suhteen asiakkaat ovat olleet kiitollisia etämahdollisuudesta, koska asiakkaiden ajokielto saattaa vaikeuttaa asiointia paikan päällä. Lisäksi sosiaalisia tilanteita arasteleville videovastaanotot ovat tarjonneet tukea ja helpotusta arjen hallintaan, Aalto sanoo.  

Neurologian poliklinikan lisäksi videovastaanotot ovat jo käytössä keuhkopoliklinikalla, ravitsemusyksikössä ja kuntoutuksen eri palveluissa. Kuntoutuksen vastaanotoilla on annettu ensi- ja jatkohoito-ohjeita sekä ohjattu terapiaharjoitteissa tai toteutettu etäkuntoutusjakso

Henkilöstö saanut koulutusta uuteen toimintatapaan

Henkilöstö on saanut perehdytystä videovastaanottojen toteuttamiseen Päijät-Sote-sovelluksella keväästä lähtien. Valmius videovastaanottojen käyttöön on jo kotisairaalassa ja avosairaanhoidossa Asikkalassa, Hollolassa ja Padasjoella. Avosairaanhoidossa videovastaanottoa kokeillaan esimerkiksi tablettidiabeetikkojen kontrollikäynneissä, osana hoidon tarpeen arviointia tai psykoterapian jatkolausuntojen tekemisessä. Myös erikoissairaanhoidossa syöpätautien poliklinikalla ja vatsatauteja hoitavassa yksikössä eli vatsakeskuksessa henkilöstö on saanut koulutuksen.

Ohjeita ja video videovastaanoton käyttöön löytyy osoitteesta paijat-sote.fi/paijat-sote-sovellus/

Suora linkki käyttöönoton opastusvideoon Päijät-Sote-sovellus, videovastaanotto 

image received via email

Haravanaattorit on ryhmä täsmäosaajia, jotka hoitavat ohjaajan johdolla pihojen haravointeja ja muita pieniä toimia. ”Haravoimme pihasi lehdet ja pienet risut, kokoamme ne jätesäkkeihin tai tilaajan omaan keräykseen. Tilaaja hoitaa mahdolliset puutarhajätteen jatkosijoitukset”, vammaispalveluista kerrotaan.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vammaispalvelut ja verkkoalusta HemmaKoti ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena on työllistää päiväaikaisen toiminnan vammaisia tai kehitysvammaisia asiakkaita.

Ensimmäinen virallinen työllistämiskampanja välittää haravointipalveluita yksityisille henkilöille, yhteisöille ja yrityksille, ja se käynnistyi 18. syyskuuta. Haravanaattorit-ryhmä haravoi pihoja, kerää risuja ja tekee muita niihin liittyviä pieniä toimia. Myös jääkiekkoseura Pelicans on mukana työllistämiskokeilussa: vammaispalvelujen asiakkaita on jo ollut nostamassa kotipelin lippua salkoon.

Yhteistyön myötä vammaispalvelujen asiakkaat perustavat ohjaajan tuella HemmaKoti-profiilin ja kokeilevat tehtäviä ensin ohjaajan kanssa ryhmässä työskennellen. Tavoitteena on, että osa perustaisi jatkossa oman yksilöllisen profiilin. HemmaKodin verkkoalusta yhdistää työn tilaajat palveluiden tuottajiin.

HemmaKodin toimitusjohtaja Marika Pendolin korostaa, ettei palvelun tarkoituksena ole välittää halpatyövoimaa. Kaikissa palveluissa suositus minimikorvauksesta on 20 euron tuntihinta.

Tällä hetkellä 65 000 täsmätyökykyistä etsii työtä Suomessa, joten hyvinvointialueen vammaispalvelujen ja HemmaKodin yhteistyö sisältää yhden ratkaisun heidän työllistämiseensä. Täsmätyökykyinen on henkilö, jolla on käytössä osa työkyvystään ja ennen kaikkea halu ja motivaatio työkykynsä käyttämiseen.

Lipun nostaminen salkoon on Pelicansin pelipäivän tärkeä tehtävä. Siihenkin löytyy osaajia vammaispalvelujen päiväaikaisesta toiminnasta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut kansallisen työryhmän ja ohjausryhmän erikoissairaanhoidon sairaaloiden ja päivystysten porrasteisuuden, työnjaon ja yhteistyön selvittämiseksi. Ministeriöiden ja hyvinvointialueiden virkahenkilöistä koostuvan työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Päijät-Hämeen hyvinvointialueen johtaja Petri Virolainen.

Ohjausryhmää luotsaa sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Anna Cantell-Forsbom.

Molempien ryhmien toimikausi on 1.9.–31.12.2023.

Virolaisen vetämän työryhmän tavoitteena on muun muassa koota tieto väestön palvelutarpeesta, osaamisen ja henkilöstön riittävyydestä, vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta. Selvityksessä on myös se, miten keskittämis- ja päivystyssääntely on käytännössä toteutunut ja miten tehtävien keskittämisestä on alueilla sovittu.

Selvitystyössä tulee arvioida mahdollisuudet hyödyntää nykyistä tehokkaammin muun muassa osaamisen liikkuvuutta ja konsultaatiomahdollisuuksia, etäpalveluita, ensihoitopalvelua ja lääkärihelikopteritoimintaa, digitalisaatiota ja muita lähelle väestöä vietäviä palveluita.

Selvitystyöstä halutaan säädösvalmistelun tueksi ehdotuksia ja vaihtoehtoja siitä, miten erikoissairaanhoidon sairaaloiden ja terveydenhuollon ympärivuorokautista päivystystä tulisi kehittää. Lisäksi tavoitteena on osaltaan varmistaa palvelujärjestelmän riittävä alueellinen ja kansallinen valmius ja varautuminen.

Työryhmän tulee esittää loppuraportti sosiaali- ja terveysministeriölle 31.12.2023 mennessä.

– Työnjaosta sopiminen on tarpeellista kansallisella tasolla. Varautumista, kalliita laiteinvestointitarpeita ja osaamisen varmistamista edellyttävät toimet eivät aina noudata hyvinvointialuerajoja, Petri Virolainen sanoo.

Hänen mukaansa palveluiden järjestämisessä tulee lisätä yhteistyötä, jotta voidaan varmistaa niiden saatavuus kaikille.

– Se on mahdollista toteuttaa uusimalla työnjakoa hyvinvointialueiden kesken, Virolainen pohtii.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue kilpailuttaa henkilökuljetusten kuljetuspalvelut dynaamisen hankintajärjestelmän kautta. Kilpailutuksen määräaika oli 31. elokuuta, johon mennessä liikennöitsijöiltä tuli yhteensä 144 tarjousta. Muutoksenhakuaika päättyy 9. lokakuuta.

Dynaaminen hankintajärjestelmä on sähköinen hankintamenettely, joka on kestonsa ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville toimittajille. Kuljetuspalvelua hankitaan hyvinvointialueella kaikkiin perhe- ja sosiaalipalvelujen sekä ikääntyneiden palvelujen henkilökuljetustarpeisiin.

Kaikki tarjouspyynnön ehtoja vastaavat ja hankintayksikön asettamat vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoukset hyväksytään kuljetuspalveluiden järjestäjiksi. Sopimukset ovat voimassa 36 kuukautta. 

Välityskeskus välittää kuljetustilaukset tietyn maantieteellisen alueen sisällä hintajärjestyksessä halvimmalle vapaana olevalle liikennöitsijälle. Samalla huomioidaan suunniteltu reitti ja mahdollisuudet kuljetusten yhdistelyyn.

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on yhteensä noin 5,4 miljoonaa euroa vuodessa. 

Kilpailutus tehdään, koska edellinen hankintakausi päättyy loppuvuodesta. Samalla saamme Heinolan alueen mukaan tähän samaan hankintaan. Sen kuljetukset toteutetaan samojen käytäntöjen mukaisesti kuin muualla hyvinvointialueella. Sysmässä Terveystalo vastaa edelleen kuljetuksista. Muutoin palveluun ei tule oleellisia muutoksia. Teemme kuitenkin joitakin tarkennuksia, joilla pyritään parantamaan palvelun saatavuutta ja sujuvuutta asiakkaalle, vammaispalvelujen tulosaluejohtaja Pirkko Valtanen taustoittaa. 

Uudistuksen myötä matkakortteja ei enää tarvita, kun välityskeskus ylläpitää asiakkaasta kuljetuksen kannalta välttämättömiä asiakastietoja. Myös kaikki tilaukset – lukuun ottamatta vakio- ja nousukyytejä – tilataan aina välityskeskuksen kautta. Heinolan sopimuksessa asiakas on voinut tilata matkan suoraan liikennöitsijältä. 

Heinolan kuljetuspalveluasiakkaille tiedotetaan asiasta ja järjestetään mahdollinen infotilaisuus ennen kuin uusi käytäntö tulee vuodenvaihteessa voimaan. Muutos koskee Heinolassa noin 300 kuljetuspalveluasiakasta.

Aluehallitus käsitteli henkilökuljetuspalveluiden kilpailutuksen ja muutokset kokouksessaan 18. syyskuuta. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue aikoo panostaa yhteisöllisen asumisen järjestämiseen alueen ikäihmisille. Hyvinvointialue on puoltanut Asumisen ja rahoitus ja -kehittämiskeskus ARA:lle Yrjö ja Hanna -säätiön suunnitelmaa yhteisöllisen asumisen kohteen rakentamisesta Lahden Möysään. Lisäksi hyvinvointialueelle on suunnitteilla useita yhteisöllisen asumisen hankkeita, joista Asikkalan rakennushanke on jo käynnistynyt.

Sosiaalihuoltolakiin vuoden alussa kirjattu yhteisöllinen asuminen tarkoittaa asumista esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä, jossa jokaisella asukkaalla on oma asunto. Asumispalveluiden uudistus mahdollistaa iäkkäille henkilöille joustavia, yhteisöllisiä ja toimintakyvyn säilymistä tukevia asumis- ja palveluratkaisuja kotona asumisen ja nykyisen tehostetun palveluasumisen väliin.

– Tämä vaihtoehto tuli juuri uudeksi, perinteisen palvelusasumisen korvaajaksi, joten kohteita ei ole voinut kovin paljoa ennakoida. Vireillä on kuitenkin useita hankkeita. Suurimpana keskittymänä on Lahden alue, ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus -toimialan johtaja Anu Olkkonen-Nikula kertoo.

Yhteistyössä kuntien kanssa

Yhteisöllisen asumisen järjestämisvastuu on hyvinvointialueella, mutta se tekee tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa. Asunnot ovat vuokra-asuntoja, jotka myönnetään yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Vuokranantaja voi olla yksityinen tai julkinen taho. Myös yhteisöllisen asumisen palvelut myönnetään palvelutarpeen mukaisesti ja tuotetaan kotihoidon tai tukipalvelujen keinoin.

– Väestö ikääntyy, ja päijäthämäläisittäin tunnusomainen asia ovat yksinäiset ja ikääntyvät ihmiset, joista suurin osa on naisia. Yhteisöllinen, esteetön ja turvallinen asumismuoto syntyy osittain tällaiseen tarpeeseen. Ei ole tarkoitus korvata ympärivuorokautista palveluasumista tai sellaisten muistisairaiden asumista, jotka eivät selviä omassa kodissaan, Olkkonen-Nikula täsmentää.

Hyvinvointialue tavoittelee yhteisöllisen asumisen voimakasta kasvua ja jopa kolmen prosentin peittävyyttä yli 75-vuotiaiden ikäryhmässä. Se tarkoittaisi kymmenen vuoden päästä alueelle noin tuhatta yhteisöllisen asumisen asuntoa.
– Keskeistä niille on asunnon, rakennuksen ja asuinympäristön viihtyisyys ja esteettömyys, joka mahdollistaa iäkkään toimijuutta. Ihannetilanteessa asunto sijaitsee keskeisellä paikalla ja palveluihin on kävelymatka, asumisen kehittämisen päällikkö Marko Hiekkanen visioi.

Yhteisöllisyys vaatii useita asuntoja yksiköihin

Tuotannon kehittämisessä on Hiekkasen mukaan huomioitava esimerkiksi kuntakohtainen tarve, henkilökunnan saatavuus ja yhteisöllisyyden onnistuminen.
– Jotta yhteisöllisyys toimii, se vaatii yksikköön 25–30 asuntoa. Mukana voi olla myös senioriasumista, Hiekkanen toteaa.
Päijät-Hämeessä on käynnistelty kuntien kanssa asumispalveluihin liittyvää verkostoa, joka on kokoontunut tähän mennessä kerran.
– Käymme tiivistä vuoropuhelua, koska myös iäkkäiden esteettömän ja turvallisen asumisen kehittämiseen on tarvetta.

Maakunnallinen suunnitelma työn alla

Yhteisöllisen asumisen edistämisessä on vielä valtava määrä tekemistä, Anu Olkkonen-Nikula myöntää.
Parhaillaan laaditaan maakunnalliseen yhteisölliseen asumiseen liittyvää suunnitelmaa, joka etenee valmistuttuaan kuntiin ja valtiovarainministeriöön.

– Rahoittaja eli ministeriö sitten päättää, miten paljon se esitetyistä investoinneista hyväksyy.

Valtioneuvosto päättää vuosittain hyvinvointialueelle seuraavalle vuodelle lainanottovaltuuden eli valtuuden nostaa pitkäaikaista lainaa investointien rahoittamiseksi tai solmia investoinnin luonteisia pitkiä sopimuksia.
– Markkinoimme halukkaille rakentajille ja eri toimijoille mahdollisuutta tulla mukaan yhteistyöhön niin, että ostaisimme kokonaisuuden palveluna. Olemme sitoutunut yhteistyökumppani, Olkkonen-Nikula paaluttaa.

Työtuomioistuin on käsitellyt kahden Päijät-Hämeen sivutoimisen pelastushenkilön kannetta varallaolosta. Työtuomioistuin katsoo syyskuussa antamassaan välituomiossa, että asianosaisten sopimussuhteisten henkilöiden varallaoloaika ajalla 19.5.2016–9.9.2020 tulee lukea kokonaisuudessaan työajaksi.


Asian käsittely jatkuu työtuomioistuimessa.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen talousarvion suunnittelukehystä vuodelle 2024 käsiteltiin aluevaltuuston kokouksessa 11. syyskuuta. Talousarvion suunnittelukehys on tällä hetkellä 25,4 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Valmistelun tavoitteena on alun perin ollut realistinen talousarvio ilman alijäämää, mutta tavoite on haasteellinen toimintaympäristössä, jossa saatava valtionrahoitus ja kaikki toimintaan liittyvät kustannuspaineet eivät ole selvillä.

Aluehallitus asetti toimialoille kesäkuussa 1,8 prosentin eli 18 miljoonan euron tasapainotusvaateen, joka on huomioitu laskelmassa. Myös palkkaharmonisointi ja palvelutarpeen kasvu sisältyvät lukuihin.

– Suunnittelukehyksen pohjana on heinäkuun tulosennuste. Siinä on huomioitu uusin valtion rahoituslaskelma, joka julkaistiin elokuun lopussa. Rahoituslaskelma tulee vielä täsmentymään tänä vuonna kahdesti talousarvion valmistelun aikana. Oletuksena on, että rahoitus hiukan parantuu, talousjohtaja Antti Niemi kommentoi.

Valtionrahoituksen taso ensi vuodelle on tällä hetkellä 903 miljoonaa euroa.

Suunnittelukehys ei sisällä hankerahoitusta. Hankerahoitus voidaan huomioida kehyksen ylittävänä, mutta se ei saa heikentää tulosta.

Aluevaltuusto merkitsi esitetyn suunnittelukehyksen tiedoksi. Hallintosäännön mukaisesti aluehallitus oli jo hyväksynyt suunnittelukehyksen edellisessä kokouksessaan. Seuraavaksi aluehallitus käsittelee ehdotettuja sopeuttamistoimia. Talousarviokirja esitellään viimeistään joulukuun aluevaltuustossa.

Kokouksessa myönnettiin myös ero Minna Lampiselle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenen luottamustoimesta. Täydennysvaalissa hänen tilalleen valittiin Sinikka Ruuska.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous järjestetään maanantaina 11. syyskuuta 2023 klo 9.30 alkaen.

Kokous on seurattavissa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen Youtube-kanavalla.

Kokous järjestetään Sibelius-talon Puusepän salissa, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

  • Eron myöntäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenelle ja lautakunnan täydennysvaali
  • Aluehallituksen yksilöasioiden jaoston täydennysvaali
  • Aluevaltuuston valtuustoryhmän muutos
  • Päijät-Hämeen hyvinvointialueen talousarvio 2024
  • Vaalijalan kuntayhtymän tilinpäätös ja arviointikertomus 2022

Esityslista ja pöytäkirja

Esityslista ja liitteet ovat nähtävillä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivulla heti sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu. Pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Lahdessa 6. syyskuuta 2023

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimintaa vuodesta 2024 alkaen määrittelevä palvelutasopäätösluonnos on lähtenyt lausunnoille Päijät-Hämeen kuntiin. Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta teki päätöksen lausuntokierroksesta kokouksessaan 24. elokuuta 2023.

− Kuntia pyydetään antamaan lausunnot 15. syykuuta mennessä, kertoo palvelutasopäätöksen valmistelusta vastaava Teemu Peltomaa Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta.

Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi 1.1.2023 hyvinvointialueille, ja Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palvelutasosta päättää Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuusto.

Palvelutasopäätös on samanaikaisesti lausunnolla myös Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Aluehallintoviranomainen valvoo palvelutason riittävyyttä.

Palvelutasopäätös ohjaa pelastuslaitoksen toimintaa ja määrittelee palvelujen tason ja tavat, joilla palvelut Päijät-Hämeessä tuotetaan vuodesta 2024 alkaen. Pelastustoimen palvelut on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.
Palveluista päätettäessä tulee ottaa huomioon sellaiset kansalliset, alueelliset ja paikalliset riskit, joihin pelastustoimessa tulee varautua. Palveluista päätettäessä on huomioitava normaaliolojen lisäksi myös yhteiskunnalliset häiriötilanteet ja valmiuslain mukaiset poikkeusolot.

Palvelutasopäätöksen valmistelu jatkuu lausuntokierroksen jälkeen. Hyvinvointialueen tulee hyväksyä pelastustoimen palvelutasopäätös 1.12.2023 mennessä ja saattaa se voimaan 1.1.2024. Päijät-Hämeessä asiasta päätetään aluevaltuuston marraskuun kokouksessa.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.