Hyvinvointialueilla on lakisääteinen velvollisuus omavalvontaan. Perusajatuksena on varmistaa, että asukkaat saavat toimivat, oikea-aikaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palvelut.

Seurattavia ja mitattavia asioita ovat palvelujen saatavuus ja vaikuttavuus, turvallisuus ja laatu sekä asiakaskokemus ja osallisuus. Myös henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia seurataan, samoin asiakkaiden ja henkilöstön yhdenvertaisuuden toteutumista ja palvelujen jatkuvuutta.

– Meillä on omavalvontaohjelma, jonka toteutumista seuraamme. Julkaisemme joka neljäs kuukausi raportin havainnoista ja niiden perusteella tehtävistä toimenpiteistä. Ensimmäinen raportti on nyt luettavissa nettisivuillamme, kertoo omavalvontajohtaja Armi Hyry.

Hyvinvointialueiden palveluvalikoima on laaja, niinpä seurattavia mittareitakin on lukuisia. Raporttiin havainnot ja seurantatiedot on kiteytetty mahdollisimman havainnolliseen ja helposti omaksuttavaan muotoon.

Esimerkiksi asiakaspalautteita kertyi neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta 845. Asiakaspalautteiden keskiarvo oli neljä asteikolla yhdestä viiteen.

Tyytyväisimpiä asiakkaat olivat henkilökunnan ammattitaitoon ja kohteluun. Toisaalta parannetaavaakin kohtelusta löytyi asiakkaiden mielestä. Tiedonsaannissa ja hoitoon tai palveluun pääsyssä koettiin olevan vielä parantamisen varaa.

– Raportin sisältö ja ulkoasu tulee muuttumaan tietojohtamisen kehittymisen myötä. Raportit tulevat päivittymään automaattisesti ja saataville tulee enemmän tietoa. Jatkossa raporttiin tulee tilastotiedon lisäksi mukaan laadullista tietoa, kuten tunnistettuja kehittämiskohteita sekä niiden seurantatietoa, Hyry kertoo.

Ensimmäinen osavuosiraportti on luettavissa hyvinvointialueen sivuilla paijatha.fi.
Suora linkki raporttiin paijatha.fi/wp-content/uploads/2023/06/omavalvonta_tammi_huhtikuu_2023.pdf

Hyvinvointialueen lainsäädäntö velvoittaa alueita laatimaan omavalvontaohjelman, jossa kuvataan niiden järjestämisvastuuseen kuuluvien palveluiden ja tehtävien ohjaus ja valvonta. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen strategiaa täydentämään on valmisteltu alueen ensimmäinen omavalvontaohjelma. Aluehallitus käsittelee esitystä omavalvontaohjelmaksi kokouksessaan maanantaina.

Omavalvonnalla varmistetaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu sekä asiakkaiden yhdenvertaisuus. Omavalvonta sisältää myös kuvauksen siitä, miten hyvinvointialue ohjaa ja valvoo sekä julkista että yksityistä palveluntuotantoa ja näiden alihankkijoita.

Omavalvontaohjelmaa täydentämään valmistellaan parhaillaan omavalvontasuunnitelmia, auditointi- ja valvontakäsikirjaa sekä omavalvonnan toimeenpanosuunnitelmaa.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen omavalvontaohjelmassa on määritelty, että mittaamisen seitsemän osa-aluetta ovat saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu, vaikuttavuus, yhdenvertaisuus, asiakaskokemus ja osallisuus sekä henkilöstö. Seurantaan perustuvat havainnot ja niiden perusteella tehtävät toimenpiteet julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Omavalvontaohjelma on uusi strateginen dokumentti, jonka sisältöä ja muotoa tarkennetaan hyvinvointialueen toiminnan käynnistyttyä.

Omavalvontaohjelmaa on valmisteltu syksyn 2022 aikana laajassa yhteistyössä hyvinvointialueen johdon ja eri toimialojen sekä kansallisten verkostojen kanssa. Ohjelmaa ovat kommentoineet myös esimerkiksi alueen kokemusasiantuntijat. Marraskuussa hyvinvointialueen omavalvonnasta järjestettiin kaksi seminaaria, joihin osallistui yhteensä yli 300 Päijät-Hämeen yksityistä palveluntuottajaa.

Jokainen meistä tarvitsee jossain elämänsä vaiheessa terveys-, sosiaali- tai pelastustoimen palveluita. Kun palveluntarve iskee toivomme tietenkin, että saamme tarvittavan avun, oikea-aikaisesti ja laadukkaasti omalta hyvinvointialueelta. Omavalvonta on yksinkertaisimmillaan kuvaus siitä, miten hyvinvointialue varmistaa palveluiden järjestämisen onnistumisen.

Omavalvonnan avulla sidotaan yhteen organisaation kyky vastata yksittäisen asiakkaan palveluiden tarpeeseen, henkilöstön työn sujuvuuden varmistamiseen ja organisaatiolle asetettuihin velvoitteisiin. Omavalvonta on tärkeä osa hyvinvointialueen asukkaiden ja siellä työskentelevän henkilöstön oikeusturvaa ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Mitä omavalvonta sisältää?

Hyvinvointialue asettaa lakien ja kansallisten laatusuosituksien lisäksi myös omia tavoitteita siitä, miten alueen asukkaiden tarpeisiin vastataan. Alueen asukkaiden ja palveluiden käyttäjien osallisuus huomioiden tavoitteeseen on määritelty, miten palvelut tuotetaan ja osaaminen varmistetaan sekä kuinka työprosessit sujuvat ja toimintaa kehitetään.

Omavalvonta on laaja kokonaisuus, joka sisältää kaikkien palveluntuottajien ohjauksen ja valvonnan sekä sopimusten noudattamisen seurannan. Toisin sanoen omavalvonta on menetelmä, jolla hyvinvointialue varmistaa ja valvoo oman järjestämisvastuun onnistumista. Omavalvonta onkin ennen kaikkea hyvinvointialueen rakenteessa ja päivittäisessä toiminnassa elävä toimintakulttuuri.

Miten tämä sitten tehdään?

Organisaatiolla ja sen sisällä olevilla toimialoilla on tähänkin asti ollut toimintaa ohjaavia dokumentteja ja ohjeita, myös tavoitteita on mitattu ja raportoitu systemaattisesti. Nyt on aika luoda niiden pohjalta Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle sopivat, yhtenäiset toimintamallit.  

Syksyn 2022 työpajoissa on määritelty yhteistyössä prosessit, toimintamallit, ohjeet, roolit ja vastuut, joiden avulla asetettuihin tavoitteisiin päästään. Omavalvonnan seuranta pohjautuu tiedolla johtamiseen ja se sisältää keskeiset mittarit, joiden avulla tehtävässä onnistumista raportoidaan.

Omavalvonnan kokonaisuus kirjoitetaan kahteen eri dokumenttiin, joita ovat tämä strategisen tason omavalvontaohjelma sekä käytännön toimintaa tukevat omavalvontasuunnitelmat. Nämä dokumentit linjaavat sen, miten hyvinvointialue huolehtii turvallisten ja laadukkaiden palveluiden järjestämisestä, asiakkaan oikeuksien toteutumisesta, palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta ja yhdenmukaisesta palveluiden saatavuudesta.

Aluehallitus käsittelee omavalvontaohjelmaa kokouksessaan 12.12. Hyväksytty ohjelma julkaistaan paijatha.fi-verkkosivuilla loppuvuoden aikana ja uudet suunnitelmat vuoden 2023 aikana.  

Armi Hyry
omavalvontajohtaja