Alaikäisten perustason mielenterveys- ja perheneuvolapalvelujen hoitotakuu on tämänhetkisen tilanteen mukaan toteutunut kaikissa ikäkausiryhmissä. Nuorisoikäisille asiakkaille on hankittu maaliskuusta alkaen palvelua yksityisiltä palvelutuottajilta jonojen purkamiseksi.

Palvelupyyntöjä on alkuvuoden aikana tullut keskimäärin 35 viikossa, ja eniten palvelupyyntöjä tulee nuorisoikäisten tiimiin.

Palvelupyynnön perusteella asiakkaaseen ollaan yhteydessä seitsemän arkipäivän kuluessa ja samalla ilmoitetaan asiakkaalle hoitoon pääsyn aika. Saapuvien palvelupyyntöjen määrä vaikuttaa jonotilanteeseen ja kolmen kuukauden hoitotakuun toteutumiseen.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kehittämiseksi hyvinvointialueella on laadittu toimenpideohjelma, jonka perustana ovat hoidon porrastuksen selkiyttäminen, hoito- ja palveluketjujen laatiminen ja päivittäminen, alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvolapalvelujen palveluverkko sekä nuorisopsykiatrian asema psykososiaaliset palvelut -tulosalueella.

Toimenpide-ehdotuksessa otetaan myös kantaa jatkotoimiin, aikataulutukseen ja työryhmien kokoonpanoon.

Alaikäisten perustason mielenterveys- ja perheneuvolapalvelujen jonotilannetta ja hoito- ja palvelutakuun toteutumista seurataan nyt viikoittain.

Aluehallitus hyväksyi toimenpideohjelman kokouksessaan 12. kesäkuuta. Se myös hyväksyi lapsiperhepalvelujen ulkoisen arvioinnin päivitetyn toimenpideohjelman.

Kymmenen kehitysehdotusta

Lapsiperhepalvelujen päivitetty toimenpideohjelma sisältää kymmenen kehitysehdotusta, kuten vanhemmuuden ja parisuhteen vahvistamisen äitiys- ja lastenneuvoloissa, asiakasosallisuuden lisäämisen ja tiedolla johtamisen kehittämisen. Vuodenvaihteen tilanteen mukaan toimenpiteistä noin 90 prosenttia on toteutunut.

Uusina toimenpiteinä ovat muun muassa lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin tukeminen, lisääntynyt yhteistyö kolmannen sektorin kanssa sekä perhekeskustoiminnan ja kohtaamispaikkatoiminnan vakiinnuttaminen. Toimenpideohjelmassa on huomioitu myös opiskeluhuoltopalvelujen kokonaisuuden siirtyminen hyvinvointialueen järjestettäväksi.

Lapsiperhepalvelujen kehittämistyö on osa sote-keskustoiminnan kehittämistä Päijät-Hämeessä.

Toimenpideohjelman päivittäminen katsottiin tarpeelliseksi hyvinvointialueen aloittamisen myötä.