Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen liitetyn Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän viime vuoden toiminnallinen tulos toteutuu hieman ennakoitua parempana. Yhtymän toiminnalliseen tulokseen perustuvien jäsenkuntien maksuosuuksien ennakoidaan toteutuvan 0,9 miljoonaa euroa alhaisempina kuin loppuvuodesta 2022 hyväksytyssä muutostalousarviossa arvioitiin. Jäsenkuntien maksuosuuksien yhteismääräksi laskettiin loppuvuoden muutostalousarviossa alkujaan 723,9 miljoonaa euroa. Kuntien lopulliset palvelukäytön maksuosuudet ovat selvillä helmikuun puoliväliin mennessä. 

Viime vuoden tilinpäätökseen sisältyy lisäksi 20 miljoonan euron pakollinen varaus, joka liittyy yhtymän aikaisen palkkaharmonisoinnin toteutukseen. Yhtymän perustamiseen liittyvä henkilöstön palkkaharmonisointi on edelleen kesken, koska asia on ratkaistavana keskusjärjestöjen neuvotteluissa. Tuleva ratkaisu koskee yhtymää ja sen aikaisia palkkakustannuksia. Yhtymän henkilöstö siirtyi hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksella, ja siirtosopimuksen sekä lainsäädännön perusteella luovuttava organisaatio vastaa viime kädessä erääntyneestä työntekijän palkka- tai muusta työsuhteesta johtuvasta saatavasta. 

Pakollisena varauksena kirjattu summa on arvio, ja lopullinen keskusneuvottelujen tai tuomioistuimen ratkaisun kautta määrittyvä summa voi olla suurempi tai pienempi. Pakollinen varaus laskutetaan kunnilta vasta, kun asia on ratkaistu ja todellinen kustannusvaikutus on selvillä. Summa jaetaan kunnille niiden vuoden 2022 lopullisten maksuosuuksien suhteessa. 

Yhtymä on esittänyt valtiolle, että mahdolliset keskusneuvottelujen perusteella määrättävät lisätoimet toteutettaisiin Suomen eri alueilla yhdenmukaisin perustein ja valtion rahoituksella. Alueet, joilla sote-palvelut oli koottu samaan organisaatioon jo aiemmin, kärsivät edelläkävijyydestään, koska takautuvan palkkaharmonisoinnin kustannukset tulevat kuntien maksettaviksi. Sen sijaan niillä alueilla, joissa yhteenliittyminen tapahtui suoraan hyvinvointialueeksi, palkkaharmonisoinnin maksaa valtio. On tärkeää, että alueellisesti epätasa-arvoinen tilanne oikaistaan sekä kuntien että hyvinvointialueiden tulevan rahoituksen tason osalta. 

Hyvinvointialueet saavat valtion lisätalousarvion kautta rahoitusta yhteensä 500 miljoonaa euroa, mikä on osoitettu kattamaan vuoden 2022 kustannusten toteutuman ja talousarviotietojen erotusta. Lisäksi hyvinvointialueille myönnetään valtionavustusta 350 miljoonaa euroa toiminnan vakiinnuttamiseen ja uudistamiseen sekä hoiva- ja palveluvelkaan ja jonojen purkuun. Tämä lisärahoitus myönnetään laskennallisin kriteerein, eikä siinä ole harkinnanvaraisuutta. Rahoituseriä ei ole mahdollista käyttää takautuvaan palkkaharmonisointiin.