Aluehallitus hyväksyi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen henkilöstöohjelman toimeenpanosuunnitelman kokouksessaan 17. huhtikuuta. Toimeenpanosuunnitelma sisältää ja viestii henkilöstöä koskevat keskeiset strategiset linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2023–2025.

Henkilöstöohjelman toimeenpanosuunnitelman kärkinä ovat rekrytointi ja henkilöstömarkkinointi, reilu johtaminen, henkilöstön osaaminen, työkyky ja työelämätaidot sekä kehittämisen ja muutoksen tukeminen.

Heti toimeenpanosuunnitelman hyväksymisen jälkeen alkaa toimialojen, tulosalueiden ja tulosyksiköiden kehittämistarpeiden tarkempi kartoittaminen. Tavoitteena on rakentaa isoon työyhteisöön uusi toiminta- ja johtamiskulttuuri ja muuttaa rohkeasti totuttuja tapoja. Jatkossa jokainen työntekijä voi muun muassa kehittää osaamistaan osana työarkeaan ja yhteistyössä muun työyhteisön kanssa. Lisäksi tavoitteena on automatisoida niin sanottu rutiinityö, jolloin kukin voi keskittyä koulutuksensa mukaisten työtehtävien tekemiseen. Kehitystarpeet voivat vaihdella toimialoittain.

Nopeimmat toimenpiteet tehdään jo tästä keväästä lähtien asioihin, jotka vaikuttavat välittömästi toimialojen ja henkilöstön työarkeen ja vastaavat heidän tarpeisiinsa. Tällaisia ovat esimerkiksi palaverikäytäntöjen ja johtamisen rakenteiden uudistaminen. Enemmän aikaa on varattu toimialoja ja henkilöstöä laajasti tukevien HR-toimintojen kehittämiseen, esimerkiksi urapolkumallien ja rekrytointiohjelman uudistamiseen.

Henkilöstöohjelmalla tavoitellaan asemaa alan parhaana julkisena työpaikkana. Tavoitteena on myös vastata henkilöstön saatavuuden ja osaamisen varmistamisen haasteisiin.

Toimeenpanosuunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä henkilöstön kanssa. Tavoitteena on, että koko henkilöstö on mahdollisimman pian mukana tekemässä henkilöstöohjelman toimeenpanoa.

Ohjausryhmässä ovat hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen, toimialajohtajat Jukka SantalaTuomo NieminenMika ForsbergAnu Olkkonen-Nikula ja Jari Hyvärinen, henkilöstöjohtaja Erja Saari sekä henkilöstön edustaja Piia Ruokosalmi.

Henkilöstöohjelman toteutusta seurataan mittareilla toukokuusta 2023 eteenpäin. Ohjelman kustannusten arvioidaan olevan noin kolme miljoonaa euroa vuodessa. Se sisältää 20 henkilön työpanoksen sekä koko henkilöstön valmennusta.

Aluehallitus päätti lisäksi esittää aluevaltuustolle joitain muutoksia hallintosääntöön. Se muun muassa esittää, että aluehallituksen puheenjohtajan tehtävää voi hoitaa aluevaltuuston päätöksellä joko osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tavoitteena on saavuttaa asema alansa parhaana julkisen sektorin työpaikkana. Tavoite on kirjattu hyvinvointialueen kesäkuussa hyväksyttyyn strategiaan, ja se on päämääränä myös strategiaa tukemaan laaditussa henkilöstöohjelmassa.

Henkilöstöohjelma on vuosien 2023–2025 suunnitelma siitä, miten työntekijöiden näkökulma huomioidaan uuden hyvinvointialueen toiminnassa. Ohjelma sisältää tavoitteita henkilöstövoimavarojen suunnittelulle, henkilöstöjohtamiselle, osaamisen kehittämiselle sekä työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamiselle.

Henkilöstön saatavuuden ja osaamisen varmistaminen on yksi uuden hyvinvointialueen suurimmista haasteista. Siihen vaikuttavat esimerkiksi asiakkaiden palvelutarpeen kasvu, eläköitymiset, koulutuspaikka- ja opiskelijamäärien laskeminen, kiristyvät hoitajamitoitukset, henkilöstön vaihtuvuus sekä alan maine.

– Henkilöstöä ei ole riittävästi saatavilla nykyrakenteen mukaiseen palvelutuotantoon, ongelma on sekä paikallinen että valtakunnallinen. Yhdeksi vastaukseksi tähän syntyi henkilöstöohjelma, jonka tavoitteena on turvata henkilöstön riittävyys ja työkyky, kertoo Päijät-Soten henkilöstöjohtaja Erja Saari.

Henkilöstöohjelma on laadittu yhteistyössä kaikkien hyvinvointialueeksi yhdistyvien organisaatioiden kesken ja sen valmistelun aikana siitä on pyydetty palautetta myös luottamushenkilöiltä. Pohjana on käytetty sitä, mikä on vanhoissa organisaatioissa havaittu hyväksi ja luotu ohjelmaan tavoitteet nyt ajankohtaisimmiksi koetuista teemoista. Henkilöstöohjelmaan on kirjattu, että hyvinvointialueen ensimmäisen kolmivuotiskauden aikana keskitytään erityisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen, yhteisöllisen toimintakulttuurin luomiseen sekä reiluun johtamiseen.

– Konkreettisemmin tavoitteena on esimerkiksi kehittää rekrytoinnin ja työhön perehdyttämisen laatua sekä erilaisia urapolkuja työssä etenemiselle koko organisaatiossa. Ohjelman toteuttaminen käytännön teoilla, yhdessä, onkin ainoa mahdollisuus päästä kohti kunnianhimoista tavoitettamme, Saari sanoo.

Henkilöstöohjelman hyväksyy aluehallitus, joka käsitteli ohjelmaa kokouksessaan 15.11.

Kokousmateriaali saatavilla asiakirjahaustamme: https://www.paijatha.fi/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/