Sote-uudistuksen tavoitteena on turvata laadukkaat ja vaikuttavat palvelut, ja tavoitteen saavuttamiseksi hyvinvointialueilla vahvistetaan tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella aloitti tammikuun alussa toimintansa erityinen TKI-yksikkö, johon siirtyvät muun muassa hanketoimisto, osaamiskeskus Verso, kirjasto-tietopalvelu ja osallisuuden ja asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen.

Uusi yksikkö toimii tukipalveluiden toimialalla, ja sen vetäjänä ja Verson johtajana toimii Kirsi Kuusinen-James. Hanketoimistoa ja hankekehittämistä johtaa Suvi Paananen.

Viime vuoden lopussa valmistui TKKI-ohjelma, joka varmistaa yksikön toiminnan tukevan hyvinvointialueen tavoitteita ja nojaavan palvelustrategiaan ja palvelutasopäätökseen. Toiminnan on tuettava esimerkiksi henkilöstöohjelman toimeenpanoa ja toimialoilla tehtävää tutkimus- ja kehitystyötä.

– Kevään aikana laadimme yhteistyössä eri tahojen kanssa toiminnalle tarkemman tiekartan, jossa määrittelemme ohjelman painopisteitä edistävät toimet ja kaikkien toimijoiden roolit, Kirsi Kuusinen-James kertoo.

Käytännössä uusi yksikkö kokoaa yhteen terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja pelastustoimen tutkimuksen ja kehittämisen. Samalla se edistää toimintatapojen yhdenmukaistamista sisäisesti ja ulkoisesti yhteistyötahojen, kuten korkeakoulujen edustajien kanssa.

Hankekehittämisen koordinointi jatkuu yksikön alaisuudessa. Jatkossa hankkeita johdetaan järjestelmällisesti jo aiemmin valitun hallintamallin avulla.

– Mallin tavoitteena on luoda yhtenäinen ja läpinäkyvä toimintatapa hyvinvointialueelle. Tämä edellyttää, että hanke-ehdotuksista valitaan kokonaisuuden kannalta vaikuttavimmat, varmistetaan sujuva yhteistyö yli toimialojen, arvioidaan hankkeiden tuottamat hyödyt ja hallitaan kehitystyön pullonkauloja, Suvi Paananen taustoittaa.

Paanasen mukaan tyypillinen pullonkaula ovat resurssihaasteet: toimialoilla saattaa esimerkiksi olla samaan aikaan menossa useita hankkeita, joihin tarvitaan ICT:n työpanosta.

Laadukkaan tutkimus-, koulutus- ja kehittämistyön avulla on mahdollista turvata osaavan henkilöstön saanti, parantaa asiakkaiden saaman palvelun laatua ja saavutettavuutta sekä lisätä tuottavuutta.