Vuoden 2022 alusta Päijät-Soten suun terveydenhuollon asiakkaille on tarjottu omahoitoa tukevaa terveysvalmennusta. Tavoitteena on löytää paras tapa auttaa asiakasta löytämään arjen vahvuutensa ja vahvistaa hänen kykyään toimia omaksi parhaakseen. Parhaassa tapauksessa käynnit hammashoitolassa harvenevat ja toimenpiteiden määrä vähenee.

Nuori nainen pesee hampaitaan peilin edessä.

Suuhygienistit Sirpa Kumpulainen ja Mirja Visanen opiskelivat terveysvalmentajiksi työn ohella.

– Opiskelu on tuntunut kiinnostavalta ja mielekkäältä, etenkin kun asia nivoutuu hyvin kliiniseen työhön. Valmennuksesta on saanut paljon käsitteitä ja uusia merkityksiä asioille, joita on pitänyt ehkä itsestään selvinä. Uudet asiat ja niiden opiskelu ovat tervetulleita aina silloin, kun ne auttavat asiakasta ja siten myös ohjaajaa kohti yhteisesti sovittuja tavoitteita ja tarpeellista muutosta, Sirpa Kumpulainen pohtii.

Visasen mukaan esimerkiksi motivoiva haastattelu on ollut tuttua jo aiemminkin, mutta terveysvalmentajaksi opiskelu on silti avartanut ajattelua ja muokannut työnteon tapoja.

– Uudet käsitteet ja niiden soveltaminen käytäntöön potilastyössä sekä erilaiset kotiharjoitteet ja havaintotehtävät ovat saaneet ohjaajana itseni myös pohtimaan asioita ja löytämään omia, ehkä piilossakin olevia vahvuuksia. Kaikki tämä uuden oppiminen, kokeminen ja käytäntöön vieminen varmistuu kokemuksen ja harjoittelun kautta ajan myötä. Kollegoiden antama vertaistuki on tärkeää jatkossakin, hän toteaa.

Opiskelu itsenäisesti työn ohessa on vaatinut tarkkaa suunnittelua ja ajankäytön hallintaa, ja kaikki sopivat välit, kuten vaikkapa potilaiden peruutusajat, on pyritty hyödyntämään.

Mirja Visanen listaa terveysvalmennuksen hyötyjä monesta näkökulmasta:

– Asiakasta ajatellen omahoito tehostuu, suun terveysriskit pienenevät ja suun terveys paranee. Me suuhygienistit hyödymme osaamisemme kartoittamisesta, kehitymme ja työmme monipuolistuu. Lisäksi rakennamme yhteistyötä sekä moniammatillisesti että yli organisaatiorajojen. Koko organisaatio hyötyy, kun asiakkaiden terveys kohentuu ja käyntien määrä vähenee. Lisäksi se nopeuttaa muiden asiakkaiden hoitoon pääsyä, tehostaa toimintaa ja pienentää hoitokustannuksia.

Asiakkaan voimavarat vuorovaikutuksen pohjana

Terveysvalmennus on haastanut ajattelua asiantuntijalähtöisestä ajattelusta kohti asiakkaan voimavaroista lähtevää vuorovaikutusta.

– Asiakkaan toiveet, kokemukset ja elämäntilanne määrittelevät pitkälle sitä, mihin hän on valmis ja mitä hän kykenee ottamaan vastaan: jokainen meistä on oman elämänsä asiantuntija, Mirja Visanen painottaa.

– Terveysvalmennuksessa tärkein työväline on voimaannuttava vuorovaikutus! Lähdetään liikkeelle asiakkaan hyvästä, tuetaan hänen vahvuuksiaan ja perustarpeitaan. Pyritään ohjattavan ymmärtämiseen, ja myös sen, että muutos ei ole suoraviivaista, Kumpulainen sanoo.

Visasen mukaan erilaisten asiakkaiden ja tilanteiden kohtaaminen ja yhteistyön rakentaminen heidän kanssaan on todella kiinnostavaa, vaikka samalla haasteellistakin.

– Parasta on, kun valmentajana voi kannustaa ja tukea asiakasta löytämään voimavaransa ja vahvuutensa omaan arkeensa ja asiakas itse tekee haluamansa muutoksen.

Sirpa Kumpulainen, suuhygienisti
Mirja Visanen, suuhygienisti
Päijät-Sote