Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut kansallisen työryhmän ja ohjausryhmän erikoissairaanhoidon sairaaloiden ja päivystysten porrasteisuuden, työnjaon ja yhteistyön selvittämiseksi. Ministeriöiden ja hyvinvointialueiden virkahenkilöistä koostuvan työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Päijät-Hämeen hyvinvointialueen johtaja Petri Virolainen.

Ohjausryhmää luotsaa sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Anna Cantell-Forsbom.

Molempien ryhmien toimikausi on 1.9.–31.12.2023.

Virolaisen vetämän työryhmän tavoitteena on muun muassa koota tieto väestön palvelutarpeesta, osaamisen ja henkilöstön riittävyydestä, vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta. Selvityksessä on myös se, miten keskittämis- ja päivystyssääntely on käytännössä toteutunut ja miten tehtävien keskittämisestä on alueilla sovittu.

Selvitystyössä tulee arvioida mahdollisuudet hyödyntää nykyistä tehokkaammin muun muassa osaamisen liikkuvuutta ja konsultaatiomahdollisuuksia, etäpalveluita, ensihoitopalvelua ja lääkärihelikopteritoimintaa, digitalisaatiota ja muita lähelle väestöä vietäviä palveluita.

Selvitystyöstä halutaan säädösvalmistelun tueksi ehdotuksia ja vaihtoehtoja siitä, miten erikoissairaanhoidon sairaaloiden ja terveydenhuollon ympärivuorokautista päivystystä tulisi kehittää. Lisäksi tavoitteena on osaltaan varmistaa palvelujärjestelmän riittävä alueellinen ja kansallinen valmius ja varautuminen.

Työryhmän tulee esittää loppuraportti sosiaali- ja terveysministeriölle 31.12.2023 mennessä.

– Työnjaosta sopiminen on tarpeellista kansallisella tasolla. Varautumista, kalliita laiteinvestointitarpeita ja osaamisen varmistamista edellyttävät toimet eivät aina noudata hyvinvointialuerajoja, Petri Virolainen sanoo.

Hänen mukaansa palveluiden järjestämisessä tulee lisätä yhteistyötä, jotta voidaan varmistaa niiden saatavuus kaikille.

– Se on mahdollista toteuttaa uusimalla työnjakoa hyvinvointialueiden kesken, Virolainen pohtii.

Päijät-Hämeen keskussairaalan erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla valtakunnallinen sairaanhoitajapula ja ikääntyvien potilaiden kasvava määrä on haastanut yksiköitä kehittämään toimintaansa ja pohtimaan uusia toimintatapoja.

– Olemme aktiivisesti miettineet keinoja eri ammattilaisten asiantuntemuksen hyödyntämisestä potilaan hyvän hoidon ja turvallisen kotiutumisen tai jatkohoitoon siirtymisen toteutumiseksi. Syksyllä 2021 käynnistimme geronomin rekrytoinnin kahdelle vuodeosastolle, kertoo ylihoitaja Ulla Linnajärvi.

Geronomin rekrytointi osaksi osastojen moniammatillista hoitotiimiä käynnisti pilottihankkeen, jonka tavoitteena oli muun muassa ensimmäisinä Suomessa tutkia geronomin tehtäväkuvan sopivuutta erikoissairaanhoidon vuodeosastotoiminnassa. Iäkkään potilaan kotiutuminen sairaalasta sisältää toimintakyvyn selvitystä ja erityispiirteitä, joiden huomioimiseen kaivattiin erityisosaajaa.

Geronomi Niina Pyyhtiä aloitti tehtävässään tammikuussa 2022. Hän on moniammatillisen tiimin jäsen ja erityisesti kotiuttavan hoitajan työpari. Hän osallistuu potilaan hoitoon silloin, kun hoitohenkilökunnalla, lääkärillä, potilaalla itsellään tai hänen läheisellään herää huoli kotona pärjäämisestä ja mahdollisesta palveluiden tarpeesta. Yksi tärkeimmistä geronomin yhteistyökumppaneista on ikääntyneiden palveluohjaus.

Pilotointi osoitti, että geronomin ammattitaitoa tarvitaan erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla
Puolen vuoden seurannan jälkeen vuonna 2022 Pyyhtiällä oli yli kaksisataa kirjattua asiakaskontaktia. Potilaiden keski-ikä oli 78 vuotta ja noin 60 prosenttia kontakteista oli sisätautipotilaita.
– Hoitohenkilökunta koki, että geronomin työskentely vuodeosastolla on auttanut potilaiden kotiutuksen ja jatkohoidon järjestelyissä ja hänen ammattitaidollaan on saatu laatua ikääntyvien potilaiden kotiutusprosessiin. Myös lääkärit hyödynsivät geronomin osaamista, iloitsee osastonhoitaja Heli Hartman onnistuneesta kehitystyöstä.

Marraskuussa 2022 Päijät-Hämeen keskussairaalaan rekrytoitiin lisää geronomeja: Mervi Kähkönen kirurgian vuodeosastokokonaisuuteen, ja vuoden alusta Nina Komonen keuhkosairauksien ja neurologian vastuualueille.