Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti helmikuun kokouksessaan käynnistää päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin lautakunnan oikaisukelpoisten päätösten osalta.

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi on tapa arvioida etukäteen, miten valmistelussa oleva päätös vaikuttaisi erilaisten ihmisryhmien elämään. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta toteaa, että on tarkoituksenmukaista käynnistää päätösten vaikutusten ennakkoarviointi ensimmäisenä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toimielimenä, koska lautakunta toimii hyvinvointialueesta annetun lain mukaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahona.

Hyvinvointialueen on seurattava alueensa väestön hyvinvointia ja terveyttä, järjestämänsä sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuutta, kustannuksia ja tuottavuutta sekä sitä, miten asiakkaiden palvelujen yhteensovittaminen on onnistunut. Hyvinvointialueella tehtävät päätökset ovat usein varsin laajoja ja vaikuttavat alueen asukkaisiin ja alueen talouteen. Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia voidaan tehdä esimerkiksi asukkaiden, ympäristön, organisaation ja henkilöstön sekä taloudellisten vaikutuksien näkökulmasta.

Ennakkoarviointi tukee valmistelijoiden ja päätöksentekijöiden työtä sekä hyvinvointialueen asukkaiden osallisuutta. Päättäjien tulee arvioida eri päätösvaihtoehtojen vaikutuksia kokonaisvaltaisesti ja pitkällä aikajänteellä.

Ennakkoarvioinnin kautta päätöksien arvioidaan olevan myös vaikuttavampia ja vahvemmin perusteltuja. Päätösten ennakkoarviointi tukee hyvinvointialueen työtä muun muassa vahvistamalla toimialojen välistä yhteistyötä ja dialogia. Erilaisten vaihtoehtojen käsittely ja vaikutusten jäsentäminen hyvinvointialueella edesauttaa myös hahmottamaan tulevaa.  

Vaikutusten arviointi on myös lakisääteistä

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä todetaan, että hyvinvointialueen on otettava päätöksenteossaan huomioon päätöstensä arvioidut vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin. Myös tasa-arvolaki velvoittaa arvioimaan ennalta päätösten sukupuolivaikutuksia ja YK:n Lapsen oikeuksien sopimus edellyttää arvioimaan lapsen etua lapsia koskevassa päätöksenteossa.

Vaikutusten ennakkoarviointi tehdään osana päätöksen valmisteluprosessia. Arviointi käynnistyy suunnittelemalla arvion eteneminen, aikataulu ja vastuut. Ennakkoarvioinnin tekee esittelijä tai asian valmistelija, joka konsultoi asian sisältöasiantuntijaa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta aloittaa ennakkoarvioinnit maaliskuun kokouksesta lähtien.

Hyödyllisiä linkkejä:

Ennakkoarviointi/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan pöytäkirja 2.2.2023