Search
Generic filters

Päijät-Hämeen aluehallitus perusti hyvinvointialueelle johtavien viranhaltijoiden virkoja ja vahvisti niiden kelpoisuusehdot. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen järjestämisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta alkaa 1.1.2023, ja samaan aikaan noin 7 500 työntekijää siirtyy liikkeen luovutuksen periaattein hyvinvointialueelle. Periaate koskee myös johtavia virkoja.

Hyvinvointialue voi lain mukaan valita näiden virkojen täyttämisen periaatteeksi ilmoittautumismenettelyn, ulkoisen hakumenettelyn tai virkaan siirron liikkeen luovutuksena ilman hakumenettelyä.

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut ovat alueella jo valmiiksi pääosin integroituja. Hyvinvointialueelle siirtyvien johtavien viranhaltijoiden virkatehtävissä ei ole päällekkäisyyttä. Tästä syystä myös johtavat viranhaltijat siirtyvät liikkeen luovutuksen periaattein tehtäviinsä hyvinvointialueelle. Myöskään uusia virkoja hyvinvointialueen ylimpään johtoon ei tarvitse perustaa.

Ateria- ja laitoshuoltopalveluiden sopimuksia hyvinvointialueelle

Aluehallitus päätti osaltaan, että nykyiset Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän sopimukset ateria- ja laitoshuoltopalveluista voidaan muuttaa koskemaan koko hyvinvointialuetta.

Kuntayhtymä hankkii ateriapalvelut Attendo Oy:ltä. Ensi vuoden alusta sopimusta on tarkoitus laajentaa koskemaan Heinolan kaupungilta hyvinvointialueelle siirtyvien sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden sekä Eteva-kuntayhtymältä siirtyvien asumispalvelujen yksiköiden ateriapalveluiden tuottamista.

Laitoshuoltopalveluista kuntayhtymällä on sopimus Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n kanssa. Tämä sopimus on tarkoitus laajentaa koskemaan Heinolan kaupungilta siirtyvien sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden sekä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tarvitsemia laitoshuoltopalvelua. 

Kokousmateriaali: Esityslistat ja pöytäkirjat – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)

Aluehallitus hyväksyi suunnittelukehyksen Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvion laadinnan pohjaksi.

– Valmistelun tavoitteena on ollut saavuttaa realistinen, mutta tavoitteellinen talousarviokehys huomioiden saatava valtionrahoitus ja toimintaan liittyvät kustannuspaineet, toteaa talousjohtaja Antti Niemi.  

Valtionrahoituksen taso Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle on elokuun lopun laskelman mukaisesti 834,6 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialueiden rahoitus tulee pääosin valtiolta, minkä lisäksi siihen vaikuttavat esimerkiksi asiakasmaksut. Myös tulevat asiakasmaksut olivat aluehallituksen asialistalla. Aluehallitus päätyi esittämään aluevaltuustolle, että Päijät-Hämeen hyvinvointialueella perittäisiin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta kulloinkin voimassa olevat valtioneuvoston vahvistamat enimmäismaksut, sillä niiden alentaminen syventäisi suunnittelukehyksen osoittamaa alijäämää vuodelle 2023.

Asiakasmaksulaki määrittelee maksuttomiksi osan palveluista, kuten perusterveydenhuollon hoitajavastaanotot tai raskaana olevien tutkimuksen, hoidon ja seurannan. Niiden lisäksi Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle esitettyjä poikkeuksia enimmäismaksuista ovat esimerkiksi maksuttomat ikääntyneiden ravitsemusterapiakäynnit sekä lapsiperheiden lyhytaikainen ja säännöllinen kotipalvelu.

Henkilöstö ja tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille valtakunnallisesti yhteneväisin käytännöin

Henkilöstö ja tehtävät siirtyvät kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueille valtakunnallisesti yhteneväisin käytännöin. Vuoden 2023 alusta alkaen Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveyshuollon ja pelastustoimen henkilöstö ja tehtävät, samoin opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit. Lisäksi hyvinvointialueelle siirtyy tukihenkilöstöä, jonka tehtävistä vähintään puolet kohdistuu alueen kuntien sosiaali- tai terveyspalveluihin. Päijät-Hämeessä hyvinvointialueelle siirtyy yhteensä noin 7 500 työntekijää.

Aluehallitus päätti lähettää Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle valmistellun siirtosopimuksen ja -suunnitelman henkilöstöä luovuttavien organisaatioiden käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Lisäksi aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle niiden hyväksymistä.

Siirtosopimusta koskevat yhteistoimintamenettelyt henkilöstöä hyvinvointialueelle luovuttavissa organisaatioissa toteutetaan lokakuun aikana. Hyvinvointialueen eli vastaanottavan organisaation yhteistoimintamenettely toteutetaan alustavan aikataulun mukaan 22. marraskuuta.

Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle niin sanottuina vanhoina työntekijöinä

Henkilöstö säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ -tai virkasuhteeseen liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa. Myös määräaikainen henkilöstö siirtyy uuden työnantajan palvelukseen määräaikansa loppuun asti. Ketään ei irtisanota liikkeen luovutuksen vuoksi.

Hyvinvointialueen palvelustrategia muotoutuu syksyn aikana

Aluevaltuusto hyväksyi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen strategian kesäkuussa. Sitä täydentämään on valmisteilla palvelustrategia, jonka syksyn käsittelyaikataulu esiteltiin aluehallitukselle tänään. Palvelustrategiassa hyvinvointialue päättää sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteista ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuuden sekä kustannusvaikuttavuuden.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta sekä asiakas- ja osallisuuslautakunta ovat esittäneet aluehallitukselle järjestöneuvottelukunnan perustamista hyvinvointialueelle. Aluehallitus käsittelee neuvottelukunnan asettamisen perusteita kokouksessaan 22. elokuuta. 

Järjestöneuvottelukunta luo uusia yhteistyön rakenteita ja toimintatapoja järjestöjen toiminnan ja palveluiden hyödyntämiseksi päijäthämäläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä.

Järjestöneuvottelukunnan jäseniksi esitetään edustajia järjestöistä, Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta, Päijät-Hämeen liitosta, Päijät-Hämeen yrittäjistä sekä oppilaitosten ja uskonnollisten yhteisöjen edustajaa. 

Aluehallitus asettaa myös yhdyspintaneuvottelukunnan, joka puolestaan edustaa tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen ja Päijät-Hämeen kuntien sekä muiden yhteisöjen kesken.

Aluehallitus hyväksyy neuvottelukuntien jäsenet ja toimintasäännöt myöhemmin syksyllä.

Kärkölään suunnitteilla yhteisöllistä asumista iäkkäille

Ikääntyneiden palveluiden parantamiseksi kehitetään yhteisöllisen asumisen muotoja. Kärkölän kunta valmistelee uutta yhteisöllisen asumisen kohdetta, johon Päijät-Hämeen hyvinvointialue aikanaan järjestäisi palveluita.

Kohteeseen suunnitellaan noin 25 ikäihmisten esteetöntä asuntoa. Tarkoitus on, että talossa on tilaa ulkopuolisten palveluiden tuottamiseen ja että talon palveluita voisivat hyödyntää myös muualla kuin talossa asuvat kärköläläiset ikäihmiset.

Aluehallitus käsittelee kokouksessaan aiesopimuksen hankkeen eteenpäin viemiseksi.

Aluehallituksen ensi viikon asialistalla on lisäksi mm. logistiikkapalvelujen hankintapäätös, asiakasmaksujen perusteiden esittäminen aluevaltuustolle sekä Päijät-Hämeen keskussairaalaan tulevan yleisöapteekin tilojen käyttöoikeus- ja vuokrasopimus. Lisäksi aluehallitus kuulee esittelyn Kuntaliiton ehdottamasta yhteisyrityksestä hyvinvointialueiden kesken.

Aluehallitus kokoontuu 22.8. klo 9.30. Koko esityslistan löydät asiakirjahausta: Esityslistat ja pöytäkirjat – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuusto valitsee hyvinvointialuejohtajan kokouksessaan maanantaina 27. kesäkuuta. Tänään kokoontunut aluehallitus keskusteli ehdokasvalinnasta, ja päätyi äänestyksen jälkeen siihen, että ei tee aluevaltuustolle ehdotusta hyvinvointialuejohtajan virkaan valittavasta henkilöstä vaan aluevaltuusto suorittaa virkavaalin.

Aluehallitus myönsi myös Marina Erholalle eron määräaikaisen hyvinvointialuejohtajan virasta 1.8.2022 lukien sekä nimitti tukipalveluiden ja johdon vastuuvalmistelija Jukka Santalan hoitamaan tehtävää, kunnes vakituinen virkaan valittu aloittaa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen johtajana. Santala on ollut nimettynä ma. hyvinvointialuejohtajan sijaiseksi maaliskuusta lähtien.

Valtuustoryhmille tukea

Aluehallitus myönsi seitsemälle tukea hakeneelle aluevaltuustoryhmälle tukea vuodelle 2022 yhteensä 218 724,03 euroa. Tukea voi käyttää esimerkiksi kokous- ja koulutuskuluihin sekä ryhmän toimintaa tukevan sihteerin palkkakuluihin. Tuki maksetaan valtion hyvinvointialueiden hallinnon ja osallisuuden kehittämiseen myöntämästä lisämäärärahasta ja valtuustoryhmät raportoivat oman tukiosuutensa käytöstä aluehallitukselle.

Kehitysvammaisten erityishuolto osin keskitetyksi

Hyvinvointialueuudistuksessa nykyiset kehitysvammaisten erityishuoltopiirit lakkautetaan ja niiden palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Sen myötä Eteva-kuntayhtymästä on siirtymässä kaksi asumispalveluyksikköä sekä yksi päivä- ja työkeskusyksikkö Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle.

Vaativien erityishuollon palvelujen osalta ensisijainen vaihtoehto on ollut keskittää niiden järjestäminen HUS-yhtymälle. Aluehallitus valtuutti Eteva-kuntayhtymän käynnistämään omalta osaltaan liikkeenluovutusprosessin HUS-yhtymälle.

Neuvottelut pelastusasemien hankinnasta hyvinvointialueelle etenevät

Päijät-Hämeessä on yhteensä 16 pelastusasemaa, lisäksi kolmen kunnan alueella toimii yhteensä 11 sopimuspalokuntaa ja kolmen kunnan alueella sijaitsee erillinen öljyntorjuntavarasto. Kiinteistöt ja niiden maapohjat ovat pääosin kuntien omistuksessa. Hyvinvointialueen väliaikaishallinnon joulukuussa 2021 asettama neuvotteluryhmä on neuvotellut niiden hankinnasta hyvinvointialueen omistukseen.

Kokouksessaan 20.6.2022 aluehallitus päätti lopettaa hankintaneuvottelut Lahden kaupungin pelastusasemien sekä öljyntorjuntavaraston osalta. Muiden kuntien kiinteistöjen osalta neuvotteluryhmän tavoitteena on valmistella aluehallituksen käsiteltäväksi kohdekohtaiset ostotarjoukset syyskuun puoliväliin mennessä.

DigiFinland hyvinvointialueiden ja valtion yhteisomistukseen

DigiFinland Oy on tällä hetkellä valtion kokonaan omistama yhtiö, joka tuottaa kansallisia digitaalisia palveluja esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tarpeisiin. Näitä palveluja ovat esimerkiksi Omaolo ja Päivystysapu 116 117. Valtio on päättänyt luopua vastikkeetta omistuksen enemmistöstä hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän hyväksi, jos riittävän moni hyvinvointialue tulee osakkeenomistajiksi. Valtiolla säilyy kuitenkin vähintään 33,4 prosentin omistus- ja äänivaltaosuus yhtiössä. Aluehallitus päätti, että Päijät-Hämeen hyvinvointialue sitoutuu osakassopimukseen, jos valtio tarjoaa hyvinvointialueille yhtiön osakkeita.

Valtuustoaloite ikäihmisten palveluista viranhaltijavalmisteluun

Aluehallitus keskusteli myös aluevaltuutettu Sari Niinistön aluevaltuustolle jättämästä Kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteesta kartoittaa Päijät-Hämeessä mahdollisuuksia ns. ikäihmisten neuvolan luomisesta. Aloitteessa sillä tarkoitetaan ikäihmisten ennaltaehkäisevää sosiaali- ja terveydenhuoltoa osana palvelujärjestelmää sekä systemaattista maakunnallista hyvinvointityön kehittämistä ikäihmisten toimintakyvyn turvaamiseksi yhteistyönä erilaisten verkostojen, esimerkiksi järjestöjen, yritysten ja kuntien kanssa.

Aluehallitus päätti lähettää aloitteen viranhaltijavalmisteluun.

Koko esityslista täällä.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 6. kesäkuuta esittää, että aluevaltuusto hyväksyy laajassa yhteistyössä valmistellun hyvinvointialuestrategian. Strategiassa tehdyt valinnat ohjaavat hyvinvointialueen toimintaa strategiakauden 2023–2025 ajan.

Strategia kuvaa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen päämäärää ja identiteettiä osana päijäthämäläistä yhteisöä. Sen kunnianhimoisena tavoitteena on esimerkiksi luoda Päijät-Hämeen hyvinvointialueesta alan paras julkinen työpaikka Suomessa.

Hyvinvointialueen toiminnalle on luotu tulevaisuuden tavoitekuvaksi ”hyvinvoivat asukkaat turvallisessa, elinvoimaisessa ja uudistuvassa Päijät-Hämeessä”. Hyvinvointialueen perustehtäväksi eli missioksi puolestaan on määritelty ”tuemme päijäthämäläisten hyvinvointia ja järjestämme laadukkaat palvelut vastuullisesti ja joustavasti”.

Hyvinvointialueen toiminnalle on määritelty neljä arvoa: luottamus, rohkeus, välittäminen ja oikeudenmukaisuus.

Arvojen, vision ja mission lisäksi strategiassa on asetettu kolme päätavoitetta seuraaville vuosille:

1. Vaikuttavat, kustannustehokkaat ja saavutettavat palvelut sekä erinomainen asiakaskokemus.

2. Saavutettu asema alan parhaana julkisena työpaikkana.

3. Luottamuksen avulla rakennettu, sujuva yhteistyö alueen kuntien, yhteisöjen ja valtionhallinnon kanssa – asukkaiden parhaaksi.

Strategiaa täydennetään myöhemmin tänä vuonna sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategialla, pelastustoimen palvelutasopäätöksellä sekä hyvinvointialueen talousarviolla ja – suunnitelmalla. Lisäksi hyvinvointialueelle luodaan esimerkiksi henkilöstö-, toimitila-, omavalvonta- ja viestintäohjelmat.

Strategian valmistelu aloitettiin taustatyöllä jo vuonna 2021, ja varsinainen valmistelu alkoi aluevaltuuston toimikauden alettua maaliskuussa 2022. Valmistelutyössä on aluevaltuuston ja aluehallituksen strategiatyöskentelyn lisäksi kuultu esimerkiksi järjestöjä, tehty väestökysely sekä koottu henkilöstön näkemyksiä strategiasta. Strategian toteutumisen seurannasta vastaavat aluevaltuusto, aluehallitus ja hyvinvointialueen johto.

Päijät-Hämeen aluehallitus kuuli kokouksessaan 16.5.2022 katsauksen henkilöstöasioita valmistelevan ryhmän sekä ICT-työryhmän tilanteesta.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toimintaa valmistellaan työryhmissä, jotka aloittivat toimintansa jo vapaaehtoisen valmistelun aikana keväällä 2021. Työryhmissä on hyvinvointialueeseen liittyvistä organisaatioista eli Päijät-Sotesta, Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta, Heinolan ja Sysmän sote-palveluista sekä erityishuoltopiiri Etevasta. Työryhmät keskittyvät esimerkiksi palvelutuotannon, henkilöstöhallinnon, talouden, ICT-ja digi-asioiden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden sekä viestinnän rakentamiseen hyvinvointialueelle.

Päijät-Hämeen aluehallitus kuuli kokouksessaan 16.5.2022 katsauksen henkilöstöasioita valmistelevan ryhmän sekä ICT-työryhmän tilanteesta. Työtä on paljon, mutta valmistelu on edennyt hyvin ja aikataulussaan. Valmistelutyön tueksi on laadittu tiekartat, joiden avulla työn etenemistä myös seurataan reaaliaikaisesti.

ICT-valmistelun osalta on määritelty tarkasti, mitkä asiat on välttämätöntä saada valmiiksi tämän vuoden aikana, jotta hyvinvointialueen toiminta on sujuvaa heti vuoden 2023 alusta alkaen. Valmistelussa keskitytään esimerkiksi asiakas- ja potilastietojärjestelmien toimivuuteen sekä talouden ja tietojohtamisen järjestelmiin.

Hyvinvointialueelle siirtyy yhteensä noin 7600 työntekijää, ja henkilöstöasioita valmistellaan työryhmissä, jotka keskittyvät palvelussuhdeasioihin, palkkausjärjestelmiin, työajanhallintaan, rekrytointiin ja työhyvinvointiin. Kaikki siirtyvät organisaatiot saaneet halutessaan nimetä eri työryhmiin edustajan. Työ on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja tavoitteena on taata henkilöstölle joustava sekä hallittu siirtyminen yhteiseen organisaatioon.

Hyvinvointialuelaki määrittelee valtuustoryhmien taloudellisen tuen

Hyvinvointialueesta annettu laki määrittelee, että aluevaltuuston valtuustoryhmiä voidaan tukea taloudellisesti. Päijät-Hämeen aluevaltuusto varasi valtuustoryhmien tukemiseen 287 500 euroa vuodelle 2022.

Aluehallitus päätti periaatteet, joiden mukaan tukea voidaan myöntää. Näitä ovat erityisesti erilaiset asukkaiden osallisuutta lisäävät toimenpiteet. Kyseessä on määräaikainen, valtionavustukseen perustuva tuki. Päätös myöhempien vuosien tuesta tehdään erikseen.