Pelastuslaitoksen palveluiden taso vuodesta 2024 lähtien määritellään valmisteilla olevassa palvelutasopäätöksessä

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on aloittanut uuden palvelutasopäätöksensä valmistelun. Palvelutasopäätös ohjaa pelastuslaitoksen toimintaa ja määrittelee palvelujen tason ja tavat, joilla palvelut Päijät-Hämeessä tuotetaan vuodesta 2024 alkaen.

Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi 1.1.2023 hyvinvointialueille. Näin ollen tulevasta pelastustoimen palvelutasosta Päijät-Hämeessä päättää Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuusto. Valmisteluvastuu on pelastustoimen toimialalla.

Hyvinvointialueen tulee hyväksyä pelastustoimen palvelutasopäätös 1.12.2023 mennessä ja saattaa se voimaan 1.1.2024. Päijät-Hämeen hyvinvointialueella asiasta päätetään viimeistään aluevaltuuston marraskuun kokouksessa.

Ennen hyväksyntää hyvinvointialueen tulee pyytää palvelutasopäätöksestä aluehallintoviraston lausunto. Aluehallintoviranomainen valvoo palvelutason riittävyyttä.

Päijät-Hämeen turvallisuuden ja varautumisen lautakunta kuuli pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmistelusta huhtikuun kokouksessaan. Pelastusjohtaja Jari Hyvärisen mukaan palvelutasopäätöksen valmisteluun sekä pelastustoimen talousarvioon liittyvistä asioista käytiin hyvää keskustelua ja valmistelu etenee suunnitellusti.

Pelastustoimen palvelutaso perustuu riskeihin

─ Pelastustoimen palvelutason tulee vastata kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita, onnettomuusuhkia ja muita uhkia, valmistelusta vastaava Teemu Peltomaa Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta kertoo.

Palvelutasopäätöstä tehtäessä on otettava huomioon kansallisesti merkittävät riskit, selvitettävä alueella esiintyvät uhat ja arvioitava niistä aiheutuvat riskit. Lisäksi on määriteltävä toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden taso.

Pelastustoimen palvelut on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.

Palveluista päätettäessä on huomioitava normaaliolojen lisäksi myös yhteiskunnalliset häiriötilanteet ja valmiuslain mukaiset poikkeusolot. Pelastustoimen palvelutaso ei saa laskea merkittävästi missään ennakoitavissa olevassa tilanteessa, vaan palvelut tulee suunnitella ja mitoittaa siten, että pelastustoimi pysyy suorituskykyisenä myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Päijät-Hämeen riskit

Palvelutasopäätöksen tulee perustua ajantasaiseen riskianalyysiin.
─ Päijät-Hämeen riskianalyysi on laadittu kuluvan kevään aikana osana valmistelua, Peltomaa sanoo.

Päijät-Hämeen riskianalyysissä on tarkasteltu maakunnan alueen riskialttiutta, erityistä tarkastelua vaativia yksittäisiä kohteita sekä kansallisen ja alueellisen riskiarvion tunnistamia uhkia ja onnettomuustyyppejä. Pelastuslaitos suunnittelee eri riskeihin ja uhkiin soveltuvimmat riskienhallintakeinot tai niiden yhdistelmät. Pelastuslaitoksen lakisääteisiä keinoja ovat mm. turvallisuusviestintä, valvonta, asiantuntijapalvelut ja pelastustoimen ja ensihoidon hälytyspalvelut.

Tehokas onnettomuusriskien hallinta edellyttää jatkuvaa riskien ja niissä tapahtuvien muutosten seurantaa ja arviointia. Tulevaisuuden arvioissa muuttuva toimintaympäristö asettaa toiminnalle uusia haasteita.

Palveluista päätetään palvelukohtaisesti

Pelastustoimen palvelutasopäätöksessä päätetään erikseen onnettomuuksien ehkäisyn ja valvonnan palveluista, pelastustoiminnan ja pelastustoimintaan varautumisen palveluista sekä väestönsuojeluun varautumisen palveluista.

Palvelutasopäätöksessä tulee päättää myös pelastustoimen suunnitelmien palvelutasosta ja pelastustoimen vapaaehtoistoiminnasta. Lisäksi päätökseen tulee sisällyttää suunnitelma palvelutason kehittämisestä.

Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston 15.6.2020 hyväksymä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palvelutasopäätös on voimassa, kunnes aluevaltuusto hyväksyy uuden.
Palvelutasopäätös 2021-2024 (.pdf)

Lisätietoa:

Projektihenkilö Teemu Peltomaa, 0440 773 340, teemu.peltomaa@paijatha.fi
Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen, 0440 773 100, jari.hyvarinen@paijatha.fi

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)