Palvelumuotoilija ja ICT-asiantuntija Piia

Palvelumuotoilija tekee muutakin kuin suunnittelee hyviä palveluja ja tuotteita 

Muotoilun merkitys on kasvanut merkittävästi organisaatioissa viimeisen vuosikymmenen aikana. Nykyään muotoilijoita hyödynnetään niin innovaatiotyössä, muutostavoitteiden ja muutospolkujen visioinnissa kuin asiakasdatan visualisoinnissakin. Syksyllä vuonna 2022 digimentoritiimissä aloittanut palvelumuotoilija Piia Pousi kertoo, miten muotoilu on pyritty sisällyttämään osaksi digimentorien toimintaa ja mitä sen kautta voidaan tuoda työyhteisöön. 

– Muotoilun kautta saadaan digimentorointiin paljon laajempaa hyötyä kuin pelkät visuaaliset työt, kuten palveluesitteet. Muotoilun kautta mietitään niin digimentoroinnin palvelukonseptia kuin brändiä, ja se on yhdistetty tiimin käytännön arkeen esimerkiksi käyttämällä erilaisia muotoilun menetelmiä ja lähestymistapoja, joilla on saatu lisättyä vuorovaikutusta yksiköiden kanssa. 

– Digimentorit pyrkivät ymmärtämään digipalveluiden käyttöä yksiköissä työskentelevien työntekijöiden arjen tasolla, jotta he voivat tarjota työntekijöitä paremmin palvelevia digiratkaisuja. Tämänkaltaiseen empaattiseen lähestymistapaan kuuluvat työtapana meillä haastattelujen lisäksi yhteissuunnittelutyöpajat, joissa luodaan yhteistä käsitystä yksikön nykytilanteesta ja visioidaan tulevaisuuden ratkaisuja. Myös digimentorien suunnittelema ja toteuttama Kasvun Paikka -paneelikeskustelu on ollut yksi esimerkki siitä, miten digistrategiaa voidaan jalkauttaa yhtymään osallistavalla ja vuorovaikutteisella työvälineellä.   

Muotoilulla edistetään myös organisaation strategisia tavoitteita 

– Viime vuonna asetimme yhdeksi tavoitteeksemme saada ymmärrystä digimentorien osaamisidentiteetistä ja miettiä yhdessä tiimin kanssa, miten tulevaisuudessa digimentorien tietoja ja taitoja voidaan hyödyntää yhtymässä. Tällainen katseen siirto tutkinnoista ja ammateista kohti osaamista on vielä yhteiskunnassamme lapsenkengissä, mutta tulevaisuudessa moninaisissa yhteyksissä kertynyt osaaminen on yhtä lailla arvokasta kuin koulutuksen kautta saatu. 

– Omaa osaamista lähdettiin tutkimaan kyselyn avulla, ja kyselyn pohjalta tehtiin digimentorien osaajaprofiili, jossa sanoitetaan kertynyttä osaamista ja taitoja sekä tehdään näkyväksi tulevaisuuden tavoitteisiin johtavia polkuja. Yhdessä oman esimiehen ja yksiköiden kanssa tulemme myöhemmin kehittämään osaajaprofiilia ja etsimään uusia urapolkuja, jotka ovat linjassa hyvinvointialueen henkilöstöohjelman kanssa. 

Luovuus asuu jokaisessa  

Syvällisen muotoiluosaamisen varmistaminen organisaatiossa varmistetaan käyttämällä muotoilualan ammattilaisia, joilla on erikoisosaamista, mutta luovuus ei lepää vain muotoilijoiden harteilla. Meissä kaikissa on luovuutta, ja meillä jokaisella on mahdollisuus laajentaa luovaa potentiaaliamme. 

– Luova toiminta on pitkälti oppimista ja harjaantumista. Tiedon kartuttamista. Jotta organisaatiossa pystytään rakentamaan laajempaa ymmärrystä muotoilusta, on muotoilijoiden tehtävä jakaa omaa osaamistaan sekä luoda ympärilleen luottamuksen ja muutoksen ilmapiiri. Ilahduin kovasti kuullessani, että olen saanut innostettua digimentorit palvelumuotoilun pariin. Palvelumuotoilija ilahtuu huomatessaan, että tiimistä on tullut luovempi ja avoimempi vastaanottamaan uusia vaihtoehtoja omalle toiminnalle.  

Toiveikkuus on korvaamattoman tärkeää 

– Monet kehitys- ja muutosprosessit ovat hyvin vaikeasti hahmotettavia ja monisyisiä. Vaikka muutosta toivotaan ja toiset sitä kipeästi haluavat, edes muotoilun keinoilla ei hetkessä pystytä vaikuttamaan vuosikymmenten aikana vakiintuneisiin rakenteisiin, toiminta- ja ajatusmalleihin. Vaikka muotoilulla ei välttämättä saada poistettua ei toivottua asiaa, sillä voidaan viedä asioita parempaan suuntaan. 

– Tässä työssä tarvitaan toiveikkuutta ja optimismia. On oltava tahtoa toteuttaa suunnitelma ja kykyä muuttaa sitä, kun olosuhteet muuttuvat tai vastaan tulee ylitsepääsemätön este. Onnistumiseen on uskottava ja tulevaisuus nähtävä myönteisenä olipa edessä, kuinka häjy ongelma. ​​​​​​​