Osallistu ja vaikuta

Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Keskeisimpänä vaikuttamiskeinoja voidaan pitää hyvinvointialueen asukkaan äänioikeutta aluevaaleissa ja äänestysoikeutta hyvinvointialueen kansanäänestyksessä. Hyvinvointialueen jäsenellä on lisäksi aloiteoikeus hyvinvointialueen toimintaa koskevissa asioissa.

Hyvinvointialueella on kolme erilaista vaikuttamistoimielintä. Aluehallituksen on asetettava 

 • nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, 
 • ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen vanhusneuvosto sekä 
 • vammaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto. 

Aluehallituksen on huolehdittava näiden vaikuttajaryhmien toimintaedellytyksistä.

Aluevaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää esimerkiksi

 1. järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä asukasraateja;
 2. selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa;
 3. valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia hyvinvointialueen toimielimiin;
 4. suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;
 5. järjestämällä mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueen talouden suunnitteluun;
 6. tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

Hyvinvointialueen osallisuusohjelma

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen osallisuustyötä ohjaa osallisuusohjelma, joka on osa hyvinvointialueen strategiakokonaisuutta. Aluehallitus hyväksyi ensimmäisen osallisuusohjelman marraskuussa 2022.

Osallisuusohjelmaa täydennetään vuonna 2023 asiakasosallisuus- sekä vuorovaikutussuunnitelmilla sekä ohjeella mm. kokemus- ja kehittäjäasiakkaille maksettavista palkkioista.

Osallisuusohjelman päämääränä on luoda hyvinvointialueelle toimintakulttuuri, jossa osallisuus toteutuu sekä päätöksenteossa että palveluissa ja niiden kehittämisessä.

Päämäärää kohti pääsemiseksi asetettiin kolme päätavoitetta:

 • Asukkaat saavat tietoa ja voivat vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan.
 • Asiakkaiden itsemääräämisoikeus, palvelujen turvallisuus ja laatu vahvistuvat.
 • Eri tahojen osallisuus vahvistaa järjestelmällistä palvelujen kehittämistä.

Tutustu osallisuusohjelmaan

Asiakasosallisuudesta maksettavat korvaukset

Päijät-Hämeen hyvinvointialue on päivittänyt asiakasosallisuuteen liittyviä ohjeita ja korvauksia.

Käsittelyä varten kartoitettiin työntekijöiden kokemuksia aiempiin ohjeisiin liittyvistä tulkinnanvaraisuuksista, kuuden hyvinvointialueen käyttämät palkkiot sekä Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:n palkkiosuositukset.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakasosallisuudella tarkoitetaan palveluja käyttävien henkilöiden, asiakkaiden ja asiakasryhmien, vaikuttamista ja osallistumista palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen sekä arviointiin eri tavoin ja eri vaiheissa.

Palkkiosuosituksena asiakasraadeille ovat tarjoilut ja matkakulut. Asiakastapaamisista ja tukihenkilötoiminnasta, kokouksista, työryhmätyöskentelystä, haastatteluista ja muista vastaavista toimista maksetaan 25 euroa tunnilta ja lisäksi matkakulut. Alustukset ja luennoista korvataan 50 euroa matkakuluineen.

Aluehallitus hyväksyi päivitetyt asiakasosallisuuden korvaukset helmikuun kokouksessaan asiakas- ja osallisuuslautakunnan esityksestä.

Palkkiotaulukko ja lisätietoja tässä linkissä

Tilaa hyvinvointialueen uutiskirje!

Aluevaltuutetut valitaan aluevaaleissa