Mitä on omavalvonta?

Jokainen meistä tarvitsee jossain elämänsä vaiheessa terveys-, sosiaali- tai pelastustoimen palveluita. Kun palveluntarve iskee toivomme tietenkin, että saamme tarvittavan avun, oikea-aikaisesti ja laadukkaasti omalta hyvinvointialueelta. Omavalvonta on yksinkertaisimmillaan kuvaus siitä, miten hyvinvointialue varmistaa palveluiden järjestämisen onnistumisen.

Omavalvonnan avulla sidotaan yhteen organisaation kyky vastata yksittäisen asiakkaan palveluiden tarpeeseen, henkilöstön työn sujuvuuden varmistamiseen ja organisaatiolle asetettuihin velvoitteisiin. Omavalvonta on tärkeä osa hyvinvointialueen asukkaiden ja siellä työskentelevän henkilöstön oikeusturvaa ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Mitä omavalvonta sisältää?

Hyvinvointialue asettaa lakien ja kansallisten laatusuosituksien lisäksi myös omia tavoitteita siitä, miten alueen asukkaiden tarpeisiin vastataan. Alueen asukkaiden ja palveluiden käyttäjien osallisuus huomioiden tavoitteeseen on määritelty, miten palvelut tuotetaan ja osaaminen varmistetaan sekä kuinka työprosessit sujuvat ja toimintaa kehitetään.

Omavalvonta on laaja kokonaisuus, joka sisältää kaikkien palveluntuottajien ohjauksen ja valvonnan sekä sopimusten noudattamisen seurannan. Toisin sanoen omavalvonta on menetelmä, jolla hyvinvointialue varmistaa ja valvoo oman järjestämisvastuun onnistumista. Omavalvonta onkin ennen kaikkea hyvinvointialueen rakenteessa ja päivittäisessä toiminnassa elävä toimintakulttuuri.

Miten tämä sitten tehdään?

Organisaatiolla ja sen sisällä olevilla toimialoilla on tähänkin asti ollut toimintaa ohjaavia dokumentteja ja ohjeita, myös tavoitteita on mitattu ja raportoitu systemaattisesti. Nyt on aika luoda niiden pohjalta Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle sopivat, yhtenäiset toimintamallit.  

Syksyn 2022 työpajoissa on määritelty yhteistyössä prosessit, toimintamallit, ohjeet, roolit ja vastuut, joiden avulla asetettuihin tavoitteisiin päästään. Omavalvonnan seuranta pohjautuu tiedolla johtamiseen ja se sisältää keskeiset mittarit, joiden avulla tehtävässä onnistumista raportoidaan.

Omavalvonnan kokonaisuus kirjoitetaan kahteen eri dokumenttiin, joita ovat tämä strategisen tason omavalvontaohjelma sekä käytännön toimintaa tukevat omavalvontasuunnitelmat. Nämä dokumentit linjaavat sen, miten hyvinvointialue huolehtii turvallisten ja laadukkaiden palveluiden järjestämisestä, asiakkaan oikeuksien toteutumisesta, palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta ja yhdenmukaisesta palveluiden saatavuudesta.

Aluehallitus käsittelee omavalvontaohjelmaa kokouksessaan 12.12. Hyväksytty ohjelma julkaistaan paijatha.fi-verkkosivuilla loppuvuoden aikana ja uudet suunnitelmat vuoden 2023 aikana.  

Armi Hyry
omavalvontajohtaja