Hyvinvointialueen toimitilaohjelman valmistelu etenee

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella parhaillaan valmisteilla olevalla toimitilaohjelmalla tavoitellaan nykyistä pienempää neliömäärää ja vuokrakustannusten keventymistä, jotta lakisääteiset palvelut saadaan turvattua alueella. Hyvinvointialueen kiinteistöjen tiloihin liittyvät kustannukset ovat 62 miljoonaa euroa vuodessa. Toimitilojen osuus hyvinvointialueen talousarviosta on noin kuusi prosenttia.

Keskeisiä tavoitteita toimitilaohjelmalle ovat muun muassa ajantasaiseen ja laadukkaaseen tietoon perustuva kokonaisuuden johtaminen, toimitilojen terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys ja palvelutuotannon ja -järjestelmän kannalta keskeisten toimitilojen, kuten keskussairaalakampuksen ja pelastusasemien omistaminen. Tällä hetkellä käytössä olevien tilojen soveltuvuutta tulevaisuuden tarpeisiin on arvioitu aiemmin yhdessä henkilöstön ja toiminnasta vastaavien kanssa.

Valmisteilla oleva toimitilaohjelma perustuu aluevaltuuston 19.12.2022 hyväksymään palvelustrategiaan, jossa on kirjaukset palveluverkon saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Voimassa olevassa palvelustrategiassa on linjattu, että jokaisessa Päijät-Hämeen kunnassa on sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen palveluita.

Aluehallitus päätti lähettää luonnosversion toimitilaohjelmasta ja analyysin toimipisteverkon nykytilasta lausuntokierrokselle aluevaltuustoryhmille. Vastausaikaa on 22. helmikuuta saakka.

Mikäli toimitilaohjelma edellyttäisi muutoksia myös palvelustrategiaan, päättää siitä aluevaltuusto. Tavoitteena on saada toimitilaohjelma hyväksytyksi kevättalven aikana.

Alaikäisille turvapaikanhakijoille tulossa perheryhmäkotitoimintaa

Päijät-Hämeen hyvinvointialue valmistelee perheryhmäkotipalvelun kilpailuttamista. Hankinnan kohteena on kotoutumislain mukainen perheryhmäkotitoiminta, joka on tarkoitettu turvapaikanhakijoina maahan tulleille oleskeluluvan saaneille ja ilman huoltajaa oleville alaikäisille.

Ennen oleskeluluvan saamista alaikäiset asuvat Lahdessa sijaitsevassa alaikäisyksikössä, jota hallinnoi maahanmuuttovirasto. Hankintakohde käynnistyy 7-paikkaisena osastona yksikössä, jossa tulee olla valmius laajentamiseen toisella samankokoisella osastolla.

Perheryhmäkodin sopimuskausi on neljä vuotta. Ennakoitu aloitus tapahtuisi 1. kesäkuuta 2024. Sopimuksen kokonaisarvo neljälle vuodelle on 6,75 miljoonaa euroa.

Kilpailutuksen päätyttyä perheryhmäkodin toiminnasta tehdään sopimus Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kanssa. KEHA-keskus eli ELY-keskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus maksaa perheryhmäkodin toiminnasta aiheutuneet kustannukset hyvinvointialueelle täysimääräisenä.

Perheryhmäkodin kilpailutus etenee avoimeen hankintamenettelyyn helmikuun aikana. Päätös hankinnasta tehdään maaliskuussa 2024.