Search
Generic filters

Liikkeen luovutus

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstö siirtyy hyvinvointialueille liikkeen luovutuksella

Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstö siirtyy 1.1.2023 liikkeen luovutuksella hyvinvointialueiden palvelukseen.

Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle niin sanottuina vanhoina työntekijöinä ja säilyttää siten siirtymähetkellä voimassa olevat työ -tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Määräaikainen henkilöstö siirtyy niin ikään uuden työnantajan palvelukseen määräaikansa loppuun asti.

Ketään ei irtisanota liikkeen luovutuksen vuoksi.

Myös tukipalvelujen ja opiskeluhuollon henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueille

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottavien yksiköiden, laitosten ja kuntayhtymien henkilöstö siirtyy tehtäviensä mukana kokonaisuudessaan hyvinvointialueiden palvelukseen.

Kuntien yhteisten tukipalvelujen osalta työntekijä siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen siinä tapauksessa, jos hänen nykytehtävistään vähintään puolet kohdistuu kunnan sosiaali- tai terveyspalveluihin.

Tukipalveluiksi luetaan kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa tukevat tehtävät, kuten keskitetty ruokahuolto, siivous, laitehuolto, toimisto- ja hallintopalvelut, palkanlaskenta-, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, ICT-palvelut tai kiinteistötoimi, tekniset palvelut sekä laboratoriot ja kuvantamispalvelut.

Lisäksi opiskeluhuollon kuraattorit ja koulupsykologit siirtyvät hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien palvelukseen.

Palvelutuotanto turvattava siirtymätilanteessa

Välttämätön palvelutuotanto on turvattava siirtymätilanteessa. Lisäksi henkilöstöresurssit on sovitettava yhteen siten, että hyvinvointialueilla on toimiva tukipalveluverkosto myös jatkossa.

Liikkeen luovutus perustuu yhteistoimintaan

Kunnissa, kuntayhtymissä ja hyvinvointialueilla noudatetaan lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella. Sote-uudistuksessa on kyse sekä henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavasta palvelutuotannon muutoksesta (4 §) että liikkeen luovutuksesta (11 §).

4 § Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat

Työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ainakin asiat, jotka koskevat:

  1. henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan tai hyvinvointialueen palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien tai hyvinvointialueiden tai näiden välisessä yhteistyössä;
  2. palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla ulkopuolisen työvoiman käytöstä tai liikkeen luovutuksesta johtuvia tai muita olennaisia henkilöstövaikutuksia;
  3. henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia;
  4. taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista.

11 § Liikkeen luovutus

Liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on selvitettävä niille henkilöstön edustajille, joiden edustamia työntekijöitä luovutus koskee:

  1. luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta;
  2. luovutuksen syyt;
  3. luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset; sekä
  4. suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet.

Luovuttajan on annettava hallussaan olevat 1 momentissa tarkoitetut tiedot henkilöstön edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista. Luovutuksensaajan on annettava 1 momentissa mainitut tiedot henkilöstön edustajille viimeistään viikon kuluttua luovutuksen toteutumisesta.

Yhteistoimintatilaisuudet siirtyvät syyskuulta lokakuulle

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen liittyvät organisaatiot ovat jatkaneet hyvinvointialuevalmistelua.

Torstaina 25. elokuuta pidetyssä henkilöstötyöryhmän kokouksessa päätettiin, että kaikkien luovuttavien organisaatioiden virallisten yhteistoimintatilaisuuksien aikatauluja siirretään viikolle 41 (10.–14.10.2022). Alun perin yhteistoimintakokoukset oli aikataulutettu syyskuulle.

Tilaisuuksien tarkemmat sisällöt ja ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Piirroskuva kahdesta keskustelevasta henkilöstä.

Marraskuun tilaisuus on kaikille hyvinvointialueen tuleville työntekijöille

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen eli luovutuksensaajan yhteistoimintatilaisuus on suunnattu kaikille hyvinvointialueen tuleville työntekijöille. Tilaisuus on tarkoitus pitää tiistaina 22. marraskuuta klo 8 alkaen.

Hyvinvointialuevalmisteluun liittyvät henkilöstön siirtosopimus ja siirtosuunnitelma käsitellään aluehallituksessa 5. syyskuuta ja aluevaltuustossa 12. syyskuuta.