Search
Generic filters

Usein kysyttyä

Keräämme vastauksia hyvinvointialueen tulevan henkilöstön esittämiin kysymyksiin.

Päijät-Hämeessä uudistus etenee kansallisen aikataulun mukaisesti. Lait hyväksyttiin kesäkuussa 2021 ja osa niistä astui voimaan 1.7.2021. Päijät-Hämeen hyvinvointialue on organisaationa jo olemassa, vaikka järjestämisvastuu palveluista siirtyy hyvinvointialueelle vasta 1.1.2023.

Nyt on siis hetken aikaa sellainen tilanne, että on olemassa rinnakkain sekä Päijät-Hämeen hyvinvointialue että siihen liittyvät nykyiset organisaatiot.

Uudistuksen vapaaehtoisen valmistelun aikana aloitti kaksi valtion rahoittamaa hanketta, jotka polkaistiin käyntiin loppuvuodesta 2020. Sote-rakenneuudistuksen kehittämishanke valmisteli hyvinvointialueen hallinnon rakenteita ja yhtenäisiä käytänteitä vuoden 2021 loppuun saakka. Vuoden 2023 loppuun saakka jatkuvassa Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa kehitetään palveluita.

Keväällä 2021 perustettiin erilliset työryhmät valmistelemaan hyvinvointialuetta palvelutuotannon, yleishallinnon, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, talouden, ICT- ja digikysymysten ja viestinnän näkökulmista.

Lakien hyväksymisen jälkeen perustettiin hyvinvointialue ja sille väliaikainen virkamieshallinto VATE, joka valmisteli hyvinvointialueen ensimmäistä strategiaa ja toiminnan käynnistämistä siten, että 1.1.2023 henkilöstö voi jatkaa töitänsä ja saa palkkansa ja asukkaat palvelunsa tavalliseen tapaan.

Aluevaltuusto aloitti toimikautensa hyvinvointialueen ylimpänä päättävänä elimenä maaliskuussa 2022. Aluksi aluevaltuusto hyväksyi esimerkiksi hyvinvointialueen hallintosäännön ja vuoden 2022 keskeinen tehtävä on valmistella hyvinvointialueen strategiakokonaisuus.

Lisäksi on huolehdittava monista käytännön asioista aina pankkitilien avauksesta ja kiinteistöjen kartoituksesta ICT-järjestelmien hankintaan.

Nyt tehdään ihan uusi organisaatio. Kuitenkin pohjalla on hyvin vankka organisaatiorakenne, jota tarkastellaan uuden organisaation hallintosäännön luomisessa. Toiveissa on, että massiivisia organisaatiouudistuksia ei tarvittaisi, vaan voisimme keskittyä väestön palvelujen kehittämiseen

Päijät-Sote ei saa hyvinvointialueuudistuksessa uusia työntekijöitä, koska Päijät-Hämeen hyvinvointialue on kokonaan uusi organisaatio. Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen liittyvät nykyiset Päijät-Hämeen pelastuslaitos ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Lisäksi muutos koskee Heinolan ja Sysmän perusterveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltoa sekä osaa kehitysvammaisten erityishuoltopiiri Etevan palveluista. Myös alueen koulukuraattorit ja -psykologit siirtyvät Päijät-Hämeen hyvinvointialueen työntekijöiksi.

Hyvinvointialueelle siirtyvien henkilöiden määrä ja osuudet toukokuussa 2022 (* Sysmästä hyvinvointialueelle siirtyvistä henkilöistä vastaava ohjaaja-työllisyyskoordinaattori siirtyy 50 % työpanoksella ja palvelusihteeri 30 % työpanoksella):

Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle siirtyvien työntekijöiden määrä - toukokuun 2022 tilanne eri organisaatioiden osalta.

Lähtökohta on nyt erilainen verrattuna edelliseen fuusioon. Valmisteluaikaa on hiukan enemmän ja nyt on lainsäädäntö, joka tukee uudistusta. Kokemus on opettanut ainakin viestinnän merkityksen ja tietojärjestelmien toimivuuden tärkeyden johtamisen ja hallinnon apuna. Tärkeää on muistaa myös se, että täysin valmista ei varmasti ole 2023 alussa, vaan asioita pitää edelleen parantaa. Muutos ja kehitys on jatkuvaa. Myös poliittisten päätöksentekijöiden on alusta alkaen tärkeää hahmottaa, millainen uusi hallinto ja järjestelmä on. Siksi luottamushenkilöiden perehdytykseen päätettiin järjestää kymmenen kerran koulutus keväällä 2022.

Hyvinvointialuevalmistelu aloitettiin vapaaehtoisena valmisteluna jo vuoden 2021 alussa osana rakenneuudistushanketta, johon saatiin merkittävä valtionavustus. Vapaaehtoiseen valmisteluun palkattiin neljä projektityöntekijää. Kun siirryttiin väliaikaiseen valmisteluun kesällä 2021, ei palkattu päätoimisia valmistelijoita, vaan valmistelua on tehty oman toimen ohella eri suuruisin työpanoksin. Hyvinvointialue on pääosin hankkinut työpanokset Päijät-Sotelta. Heinolan palvelujen siirtoa valmistelee päätoiminen vastuuvalmistelija, ja samoin pelastustoimen palvelujen siirtoa koordinoi päätoiminen valmistelija.

Yksi keskeisistä väylistä on ollut saada henkilöstöjärjestöjen edustajat mukaan kaikkiin uudistusta valmisteleviin työryhmiin. Henkilöstön kuuleminen ja yhdessä tekeminen on tärkeää ja sitä toteutetaan erilaisin keinoin, kuten henkilöstökyselyjen kautta.

Väliaikaishallinnon aikana koko hyvinvointialueen henkilöstöinfoja järjestettiin muutaman kuukauden välein, huhtikuusta 2022 alkaen ne ovat tihentyneet kuukausittaisiksi. Samoin henkilöstökirje lähetetään joka kuukausi kaikille sähköpostiin.

Lisäksi pyrkimys on vastata henkilöstön kysymyksiin mahdollisimman laajasti sitä mukaa kun asiat selviävät, ja kysymyksiä kerätään esimerkiksi tämän lomakkeen kautta.

Uudistukseen liittyvää palvelujen kehittämistä on tehty ja tehdään jatkossakin tiiviisti yhdessä henkilöstön kanssa.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen valmistelutyöhön on nimetty erillinen henkilöstöasioiden valmisteluryhmä, johon kuuluu henkilöstöhallinnon edustajia eri osapuolista. Henkilöstöasioita valmistellaan myös väliaikaisessa yt-toimielimessä, jossa on henkilöstöjärjestöjen edustajat mukana.

Lisätietoa: Henkilöstöasioita valmisteleva työryhmä päässyt vauhtiin & Hyvinvointialueen väliaikainen yhteistoimintaelin

Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö sekä koulukuraattorit ja -psykologit siirtyvät hyvinvointialueiden palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti 1.1.2023 alkaen.

Tämä siis tarkoittaa sitä, että siirtohetkellä voimassa oleva työsopimus ja sen ehdot säilyvät työntekijöillä.

Hyvinvointialueuudistus ei itsessään aiheuta töiden päättymistä eikä suoraan myöskään töiden uudelleenjärjestelyjä. Mahdolliset toiminnan muutokset voivat kuitenkin tuoda joitakin muutoksia työtehtäviin. Toiminnallisia muutoksia valmistellaan yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Heinolan suun terveydenhuolto jatkaa toimintaansa nykyisen kaltaisessa laajuudessa omana toimintanaan hyvinvointialueelle siirryttäessä. Mahdollisesti merkittävin muutos henkilöstölle tulee olemaan potilastietojärjestelmän vaihtuminen hyvinvointialueen TerveysLifecareksi. Yhtenäisen kirjaamisen mahdollistavat keskustelut on jo aloitettu, ja niitä jatketaan syksyllä.

Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö sekä koulukuraattorit ja -psykologit siirtyvät hyvinvointialueiden palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti 1.1.2023 alkaen. Tämä tarkoittaa, että siirtohetkellä voimassa oleva työsopimus ja sen ehdot säilyvät työntekijöillä.

Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö sekä koulukuraattorit ja -psykologit siirtyvät hyvinvointialueiden palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Näin ollen siirtohetkellä voimassa oleva työsopimus ja sen ehdot säilyvät työntekijöillä.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue ostaa siivouspalvelut ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Kun hyvinvointialue muodostetaan 1.1.2023 alkaen, Heinolan soten siivouspalvelut siirtyvät liikkeenluovutuksella ensin hyvinvointialueelle ja heti perään hyvinvointialueelta ko. palveluntuottajalle niin ikään liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Suurin osa kartoituksesta on jo tehty, Elokuun aikana tehdään vielä tarkennuksia, ja osana työasemien siirtoa varmistetaan, että tieto Teams-tiloista on varmasti ajan tasalla.

Yt-neuvotteluja tuotannollisista ja taloudellisista syistä ei ole tällä hetkellä tiedossa. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen ehdoilla 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueelle Päijät-Sotesta, Heinolasta, Sysmästä ja Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta.

Ei häviä.

Kyllä siirtyy.

Tässä liikkeenluovutuksessa ei ole erikseen sovittua irtisanomissuojaa.

Kaikille Päijät-Hämeen hyvinvointialueen työntekijöille tulee loppuvuodesta käyttöön uusi @paijatha.fi -loppuinen sähköpostiosoite. Hyvinvointiyhtymän henkilöstöllä säilyy nykyinen sähköpostilaatikko. Vanha osoite toimii myös ylimenokauden ajan (6 kk). Heinolan, Sysmän, Etevan ja Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen henkilöstölle sähköpostin siirto ohjeistetaan osana työasemien siirtoa yhteiseen hallintamalliin. (Ks. myös seuraava kysymys-vastaus-pari.)

Mitä tapahtuu sähköpostitunnuksille?

Kaikille hyvinvointialueen työntekijöille tulee loppuvuodesta käyttöön uusi @paijatha.fi -sähköpostiosoite. Hyvinvointiyhtymän henkilöstöllä säilyy nykyinen sähköpostilaatikko. Vanha osoite toimii myös ylimenokauden ajan (6 kk). Heinolan, Sysmän, Etevan ja Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen henkilöstölle sähköpostin siirto ohjeistetaan osana työasemien siirtoa yhteiseen hallintamalliin. Työasemien siirrot ajoittuvat syys-joulukuulle. Työasemien migraatio toteutetaan siten, että siirtymäaikana henkilöstöllä on pääsy sekä hyvinvointialueen että siirtyvien organisaatioiden järjestelmiin. Tässä hyödynnetään etäkäyttöratkaisuja. Työasemien ja sähköpostien migraatiosta pidetään elokuussa 2022 tiedotustilaisuuksia henkilökunnalle. Alustavat suunnitelmat käydään läpi ja sovitetaan yhteen toimintojen kanssa ennen kesälomia.

Mitä tapahtuu puhelinnumeroille?

Palvelunumeroiden siirrosta neuvotellaan tällä hetkellä kuntien kanssa. Mahdollisuuksien mukaan palvelunumeroita siirretään hyvinvointialueelle, mutta kaikkien numeroiden osalta siirto ei välttämättä ole mahdollinen, jolloin otetaan korvaava numero käyttöön.

Mitä tapahtuu tietoverkoille?

Hyvinvointialueen tietoverkkojen runkona toimii Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän nykyinen verkko, joka ulotetaan siirtyviin toimipisteisiin. Hyvinvointialueen tietoverkkojen rakentaminen Heinolaan, Sysmään, Etevaan ja Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle on aloitettu, ja tämänhetkisen aikataulun mukaan verkot saadaan valmiiksi elokuun 2022 aikana.

Kyllä. Palkkaharmonisaatio on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2023, jolloin on esimerkiksi tiedossa valtakunnallisten työehtosopimusten mahdollisesti mukanaan tuomat muutokset. Vuosien 2021–2022 aikana tehdään suunnitelma palkkaharmonisaation toteuttamisesta.

Lomaoikeus säilyy.

Palkat yhdenmukaistetaan hyvinvointialueella voimassa olevan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Eli välttämättä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palkat eivät ole samat.

Hyvinvointialueella on kaksi palkanmaksupäivää: vakituiset työntekijät saavat palkan kuukauden 15. päivänä ja määräaikaiset työntekijät kuukauden viimeisenä päivänä.

Provincia.

Näistä asioista voi hyvinvointialueen palveluksessakin edelleen sopia esihenkilön kanssa.

Hyvinvointialueiden yleissopimuksen neuvottelut ovat vielä käynnissä keskusjärjestötasolla. Neuvottelujen tavoitteena on sopia hyvinvointialueille HYVTES -virka- ja työehtosopimus, joka korvaa nykyisen yleissopimuksen KVTES:n.

Valtion virka-/työehtosopimuksia ei tule hyvinvointialueille sovellettavaksi.

Tarvittaessa neuvotellaan paikallisesti.

Hyvinvointialueet ovat KEVAn jäsenyhteisöjä. Hyvinvointialueen henkilöstön eläketurva määräytyy julkisten alojen eläkelain (JuEL) mukaan.

Tarkoitus on luoda edelleen vahvat yhteistyörakenteet kuntien ja hyvinvointialueen välille. Lainsäädännössä on oma hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskeva pykälä kunnille ja hyvinvointialueelle. Kuntien rooli on tärkeä monissa tällaisissa hyte-asioissa ja turvallisuusasioissa. Esityksen mukaan muodostetaan yhteinen neuvottelukunta, jossa kuntien ja hyvinvointialueen lisäksi on edustus Päijät-Hämeen liitosta ja järjestöistä.

Vuodeosastopalvelujen selvityksessä suunnitelmana on ollut keskittää perusterveydenhuollon sairaalatoiminta Jalmariin ja Heinolaan. Tämä vaatii RV 8:n rakentamisen, jolloin Jalmarista siirtyy kuntoutuksen osastot Keskussairaalankadulle.

Työaikamuodot ja työajat yhdenmukaistetaan hyvinvointialueella sen toiminnan alettua. Ruokatauot ym. suunnitellaan tarkoituksenmukaisiksi.

Asiasta tulee sopia nykyisen työnantajan kanssa. Sovitut asiat ovat voimassa myös hyvinvointialueella.

Tulevat vuodet ovat henkilöstöjohtamisen kehittämisvuosia. Teemme parhaillaan henkilöstöstrategiaan toimenpidekokonaisuutta, joka sisältää henkilöstön jaksamista, työkykyä ja työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä nykyisten toimenpiteiden lisäksi. Työhyvinvointiasiat ovat meille kaikille yhteisiä.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelua, jonka järjestäminen on hyvinvointialueiden vastuulla. Oman toiminnan ohella tarkoituksena on myös jatkossa hankkia kuntouttavan työtoiminnan palveluja palvelusetelillä.

Valmistelua on tehty yhteistyössä alueellisen työllisyysverkoston kanssa, ja hyvinvointiyhtymän Työikäisten palvelut tekee valmisteluun liittyen vielä erilliset kuntakierrokset kevään aikana. Alkuvuoden valmistelun perusteella hyvinvointialueelle on siirtymässä henkilöitä Sysmästä ja Heinolasta kuntouttavan työtoiminnan palveluihin liittyen.

Hyvinvointialueelle siirrytään liikkeenluovutuksen periaatteilla ja nimikemuutokset tehdään tarvittaessa hyvinvointialueella. Kuntouttavan työtoiminnan nimikkeet ovat yhtymässä olleet työvalmentaja ja sosiaaliohjaaja.

Tällaista sopimusmuutosta ei ole enää kunnan toimesta mahdollisuus tehdä, vaan jatkosta (1.1.2023 alkaen) on sovittava hyvinvointialueen kanssa.

Se on lähtökohta tässä organisaation muodostamisessa, että pelastustoimi säilyy itsenäisenä toimialanaan, mutta osana hyvinvointialuetta. Budjetti, strategia ja hallinto ovat kuitenkin yhteiset.

Hyvinvointialue on kaikkien työntekijöiden työnantaja 1.1.2023 alkaen.

Rahoitus tulee yleiskatteellisena, ja laskelmissa on käytetty erilaisia muuttujia. Laskelmat tarkentuvat vielä, ja aluevaltuusto viime kädessä päättää siitä, miten budjetti jaetaan.

Ainakin se, että uusi työnantaja on seudun suurin työnantaja, mikä tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia esimerkiksi osaamisen kehittämiseen.

Ensihoidon järjestämisvastuu on hyvinvointiyhtymällä, ja palveluita tuottavat Päijät-Hämeen pelastuslaitos ja yhtymä. Kun sekä pelastuslaitoksen että yhtymän toiminnot siirtyvät uudelle hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta, palvelujen tuotantoon liittyviä kysymyksiä on hyvä pohtia silloin yhdessä.

Hyvinvointialue, johon kuuluu sekä pelastustoimi että sosiaali- ja terveydenhuolto, vastaa ensihoidon järjestämisestä. Omaa tuotantoa täydennetään yksityisellä palvelutuotannolla.

Palvelutuotannon rakennetta tullaan valmistelemaan vuoden 2022 aikana. Hyvinvointialue, johon kuuluu sekä pelastustoimi että sosiaali- ja terveydenhuolto, vastaa ensihoidon järjestämisestä.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on olemassa oleva urapolkusuunnitelma, jota hyödynnetään myös uudella hyvinvointialueella. Lisäksi on huomioitava, että hyvinvointialueella on suuri määrä erilaisia tehtäviä, joita on mahdollista hyödyntää urapolkuja pohdittaessa.

Varhaiskasvatuksen psykologityön järjestämisestä vastaavat kunnat, kuten on ollut nytkin. Kunnat järjestävät palvelua päättämässään laajuudessa.

Varhaiskasvatuksen psykologityön järjestämisestä on käyty linjauskeskustelu osana opiskeluhuollon valmistelua. Hyvinvointialue järjestää sille laissa määrätyt tehtävät, eikä kunta voi niitä jatkossa hoitaa. Opiskeluhuollon valmistelussa käydään vielä läpi kuntien ja hyvinvointialueen työnjakoon liittyviä yksityiskohtia, ja tarkennuksista käydään tarvittaessa kuntakohtaisia keskusteluja.

Kuntia ei laskuteta koulukuraattori- ja koulupsykologityöstä hyvinvointialueella, kuten ei myöskään sote-palveluista.

Kirjaamisen käytäntöjä ml. järjestelmäratkaisut ja toiminnan organisointia pohditaan osana valmistelua huomioiden myös lainsäädäntö ja kansalliset määritykset esim. Kantaan-kirjaamisen osalta.

Harjun terveyden toiminnassa ei tapahdu muutoksia, vaan se tuottaa hyvinvointialueelle palveluja samalla tavoin kuin se on tuottanut Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle.

Harjun terveyden henkilöstö ei siirry hyvinvointialueelle. Niiden henkilöiden osalta, joilla on lisäeläkkeen turvaamiseen liittyvä työloma hyvinvointiyhtymästä, jatkuu työloma hyvinvointialueelta.

Harjun terveys on hyväksytyn lainsäädännön mukaan mahdollinen. Tulevaisuudessa hyvinvointialuetta johtava aluevaltuusto päättää palvelujen järjestämisen tavoista.

Hankintaan sisältyy optio sopimuksen alueellisesta laajentamisesta. Laajentaminen voi koskea yksittäistä kuntaa tai isompaa aluetta. Laajentamisesta tehdään erillinen päätös. Hollolan alueen suun terveydenhuolto ei ole siirtymässä Harjun terveydelle.

Huhu on täysin perätön.

Lähtökohtaisesti henkilöstön on tarkoitus pysyä edelleen siellä, missä heidän asiakkaansakin ovat. Hyvinvointialue on kuitenkin yksi työnantaja, ja joskus on tarpeen siirtyä omasta toimipaikasta sinne, missä henkilöstöä sillä hetkellä kaivataan.

Tässä tilanteessa noudatetaan KVTES:n (hyvinvointialueella HYVTES:n) matkustusliitteen määräyksiä. Eli jos toimipaikan siirto on työnantajan toimesta tilapäinen, matkat ylimääräisten kustannusten osalta korvataan enintään kuuden kuukauden ajalta. Jos siirto kestää yli kuusi kuukautta, ylimääräisiä matkakustannuksia ei korvata.

Siirtymä ei ole työaikaa, vaan työntekijän työmatkaa.

Pääperiaatteena on se, että jos tekee yli puolet työajastaan sosiaali- ja terveyspalveluihin, henkilö siirtyy muutoksessa.

Etätyömahdollisuus on käytössä hyvinvointialueella, mutta tarkempi toimintaohje etätyöhön liittyen on vielä valmistelussa. Ohje valmistuu syksyn 2022 aikana.

Liukuva työaika tulee käyttöön myös hyvinvointialueella. Liukuvan työajan ohjaus tulee KVTES:ssä, hyvinvointialueella HYVTES:stä.

Heinolan perusterveydenhuolto siirtyy Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Heinolan perusterveydenhuolto liitetään Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen.

Kyllä voi ja on pyritty palkkaamaankin.

Eivät pääsääntöisesti siirry. Sote-kiinteistöjen osalta hyvinvointialue jatkaa vuokralaisena. Pela-kiinteistöjen osalta hyvinvointialue pyrkii tiettyjen kiinteistöjen osalta hankkimaan ne omistukseensa. Hyvinvointialue käy Heinolan kaupungin kanssa neuvotteluja Heinolan pelastusaseman ja Sepänniemen öljyntorjuntavaraston ostamisesta.

Sysmässä hyvinvointialueen palvelukseen siirtyvät soten perustason viranomaistoimintaan liittyvät henkilöt, lähinnä sosiaalipalvelujen viranomaisia. Tämä koskee tämän hetken tietojen mukaan seitsemää henkilöä. Terveystalon henkilöstön jää työnantajansa palvelukseen.

Lähtökohtaisesti Pukkilan ja Myrskylän sote-palvelujen työntekijät siirtyvät Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelukseen.

Hyvinvointiyhtymällä on käytössä autoja, joita erityisesti ne työntekijät, jotka työnsä puolesta ovat joutuneet liikkumaan paljon alueella, ovat voineet käyttää. Sama periaate tulee varmasti jatkumaan hyvinvointialueella. Osa on myös käyttänyt omaa autoa.

Hyvinvointialueelle järjestetään omat yhteistoiminta- ja työsuojeluorganisaatiot.

Siitä, millainen työsuojeluorganisaatio hyvinvointialueelle rakennetaan, sovitaan yhdessä myöhemmin.

Tästä sovitaan yhdessä myöhemmin.

Kehittämistyössä on esimerkiksi ollut asiakasraatien tapaamisia sekä kokemusasiantuntijoille järjestettyjä työpajoja. Kuuluuko asiakkaan ääni -verkostossa on mukana eri tahojen asiakkaita ja vertaistoimintavetoisia organisaatioita. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen tiimissä työskentelee myös kehittäjä-asiakas. Kehitämme osallisuutta lisäksi rakenteellisella tasolla, eli osallistumme osallisuuden toimintamallien kehittämiseen.

Esimerkiksi siten, että kun asiakkaan soittaessa päivystysapuun ja hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen todetaan asiakkaan asian hoituvan parhaiten asiakkaan omassa sote-keskuksessa ja tiimissä, ohjataan asiakkaan tieto potilasjärjestelmän kautta asiakkaan sote-keskukseen ja tiimiin. Siitä päästään sujuvuuteen ja oikeaan hoitopaikkaan.

Jatkossa palvelupolkuja ja hoitoketjuja sujuvoitetaan siten, että asiakkaalle muodostuu sujuvampi kokonaisuus perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisellä polulla. Hoito- ja palveluprosessien on tarkoitus päätyä aina takaisin perusterveydenhuoltoon.

Jatkossa erva-alueiden tilalle tulevat yhteistyöalueet. Meidän osaltamme ei ole tapahtumassa muutosta, eli jatkamme HUS:n yhteistyöalueella.

Samaan potilastietojärjestelmään siirtyminen yhteistoiminta-alueella edellyttäisi käytännössä hyvinvointialueiden yhteisesti tekemää kilpailutusta. Vaikka potilastietojärjestelmä olisi sama, se ei voisi potilastietojen osalta olla yhteinen. Tiedot eri organisaatioiden välillä kulkevat mm. Kanta-palvelun kautta.

HVA:lla tulee olemaan yhteiset potilastietojärjestelmät: Terveys Lifecare ja Sosiaali Lifecare.

HUS:issa hoidossa olevien laboratoriokokeet voidaan nyt ja myös hyvinvointialueella ottaa Fimlabin laboratoriossa, ja tieto tuloksista siirtyy HUS:iin. Joissakin tilanteissa on käytävä HUS:in omassa laboratoriossa. Pyrimme osaltamme edistämään laboratorioiden yhteistyötä.

Elinkaarensa päässä olevat tietokoneet päivitetään migraation yhteydessä, jotta hyvinvointialueen sovellukset toimivat asianmukaisesti.

Lisää kysymyksiä?

Lisää kysymyksiä voi laittaa tästä linkistä.