Hartolalaisten sote-keskuspalvelut tuottaa ensi vuoden alusta Harjun terveys

Hartolan asukkaiden sote-keskuspalvelut tuotetaan vuoden 2023 alusta ottamalla käyttöön Hartolan kuntaa koskeva optio Harjun terveyden sopimuksesta. Aluehallitus päätti asiasta yksimielisesti ylimääräisessä kokouksessaan 25.10. Aluehallitus siirsi päätöstä edellisen viikon kokouksesta, jotta henkilöstön edustajia voitiin kuulla. Lisäksi aluehallitus sai selvityksen kilpailuttamiseen liittyvistä juridisista riskeistä. Kilpailutus oli yksi vaihtoehto ratkaista Hartolan sote-keskuspalvelujen tuottaja.

Tällä hetkellä Hartolan sote-keskuspalvelut tuotetaan osin Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän omana toimintana ja osin ulkoistettuna Terveystalolle. Nykyinen sopimus Terveystalon kanssa on päättymässä vuoden 2022 lopussa. Harjun terveydelle siirtyy ulkoistettujen palvelujen osuus sekä yhtymän suun terveydenhuollon kolme työntekijää.

Yhtymän tekemä sote-keskushankinnan sopimus Harjun terveys oy:n kanssa siirtyy Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023. Nyt tehty päätös koskee ainoastaan rajattua osaa Hartolan sote-palveluista, eikä tämä päätös laajenna optiota koskemaan alueen muita kuntia.

Sote-keskuspalvelut tarkoittavat avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon palveluja, perustason päihde- ja mielenterveyspalveluja, lääkäripalveluja neuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä terveyssosiaalityön palveluja.

Muutoksella tavoitellaan Hartolan asukkaille yhdenvertaisia ja tasalaatuisia sote-keskuspalveluita digipalveluineen. Harjun terveys on myös hyväksi arvioitu työnantaja.

Henkilöstön kanssa asiaa on käyty läpi suorassa yhteistoiminnassa 14.10.2022 sekä virallisissa yhteistoimintaelimissä: yhtymän yhteistyötoimikunnassa 20.10.2022 ja hyvinvointialueen väliaikaisessa yhteistoimintaelimessä 24.10.2022. Liikkeen luovutuksen yhteistoimintatilaisuuden järjestävät yhtymä ja Harjun terveys yhdessä.

Hyvinvointiyhtymä ja -alue järjestävät sote-keskuspalveluista kunnan asukkaille keskustelutilaisuuden 9.11. klo 16.30: Keskustelutilaisuus hartolalaisille sote-keskuspalveluista – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)

Kysymyksiä ja vastauksia

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ja Terveystalon sopimus Hartolan sote-keskuspalveluiden tuottamisesta päättyy vuoden 2022 loppuun. Vuonna 2020 tehty kilpailutus, jonka perusteella Harjun terveys oy valittiin sote-keskuspalveluiden tuottajaksi Lahdessa, Iitissä ja Kärkölässä, sisältää mahdollisuuden laajentaa tuottamistapaa myös Hartolaan. Kun yhtymä vertaili eri tuotantotapoja, Harjun terveyden valinta Hartolan sote-keskuspalveluiden tuottajaksi osoittautui kokonaisarviona parhaiten perustelluksi vaihtoehdoksi. Tarkoitus on, että Hartolassa jatkavat entiset tutut työntekijät.

Muutoksella tavoitellaan mahdollisimman yhdenvertaisia ja tasalaatuisia sote-keskuspalveluita Hartolan asukkaille suhteessa muuhun maakuntaan. Haluamme varmistaa, että kiireettömään hoitoon pääsee viivytyksettä, ja lisäksi asiakkaiden käyttöön saadaan uusia ajanmukaisia digitaalisia palveluja. Harjun terveys on myös hyväksi arvioitu työnantaja.

Jos tuotanto palautettaisiin omaksi toiminnaksi, riskinä olisi, että ei saataisi rekrytoitua tarvittavaa henkilöstöä. Loma-aikojen ja muiden poissaolojen korvaaminen on helpompaa yrityksellä, jolla on tarvittaessa käytettävissä kansallinen laaja yhteistyöverkosto.

Vastuu palvelujen järjestämisestä säilyy yhtymällä ja ensi vuoden alusta hyvinvointialueella. Kyse on tavasta tuottaa palveluita. Harjun terveydelle ei siirry julkisia hallintotehtäviä tai julkisen vallan käyttöön liittyviä tehtäviä. Lainsäädännön mukaan hyvinvointialueella on oltava myös omaa palvelutuotantoa, mutta tämä vaatimus täyttyy, koska Asikkalan, Heinolan, Padasjoen ja Hollolan sote-keskuspalvelut tuotetaan itse.

Hartolassa Harjun terveys tuottaa lääkärien ja hoitajien sekä fysioterapian suoravastaanoton vastaanottopalvelut sekä suun terveydenhuollon ja terveyssosiaalityön palvelut. Digipalvelut ovat aivan samat kuin Harjun terveyden toisten sote-keskusten ja hyvinvointialueen omassa tuotannossa olevien sote-keskusten potilailla.

Eivät muutu. Kaikissa hyvinvointialueen vastuulla olevissa toimipisteissä peritään samat asiakasmaksuasetukseen ja hyvinvointialueen hallituksen päätöksiin perustuvat asiakasmaksut.

Yhtymän työntekijät siirtyvät Harjun terveyden työntekijöiksi liikkeen luovutuksen kautta. Muutosta käsitellään yt-lain edellyttämällä tavalla yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Ennen päätöksentekoa asia on käyty läpi suorassa yhteistoiminnassa 14.10.2022, tämän jälkeen asia on käsitelty virallisissa yt-elimissä: yhtymän yhteistyötoimikunnassa 20.10.2022 ja hyvinvointialueen väliaikaisessa yhteistoimintaelimessä 24.10.2022. Liikkeen luovutuksen yhteistoimintatilaisuuden järjestävät yhtymä ja Harjun terveys yhdessä päätöksenteon jälkeen.