Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille

Päijät-Häme haluaa olla strategisen kehittämistyön myötä edelläkävijä innovatiivisten kotona-asumista tukevien palvelujen järjestäjänä ja toteuttajana.

Palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen ja järjestäjänäkökulman vahvistaminen esimerkiksi kuntoutustarpeen arviointia parantamalla, valvontaa ja seurantaa kehittämällä, mahdollistaa julkisen toimijan vahvemman ohjauksen ja mahdollisesti oman palvelutuotannon lisäämisen näiden palveluiden osalta.

Hankkeen vaikutus palveluiden ja erityisesti palveluntarjoajien kilpailutilanteeseen on positiivinen: se vahvistaa julkista järjestäjää ja mahdollistaa nykyistä ohjatumman ja hallitumman markkinoiden hyödyntämisen.

Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Se on osa kansallista Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankekokonaisuutta.

Tavoittelemme asiakaslähtöisiä, osallistavia ja oikea-aikaisia kotona asumista tukevia palveluita. Nykyistä paremmin kohdennetun ja asiakaslähtöisemmän hoidon, hoivan ja kuntoutuksen turvin pyrimme tukemaan ikääntyneiden turvallista kotona asumista vähenevistä henkilöresursseista huolimatta. Lisäksi pyrimme turvaamaan ammattitaitoisen henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden.

Hanke sisältää kuusi projektikokonaisuutta.

1) Kotihoidon työn tekemisen mallin kehittäminen

 • Kehitetään olemassa olevaa, kotiin vietäviä palveluja laaja-alaisesti hyödyntävää toiminnanohjaus- ja optimointiohjelmaa. Luodaan toiminnanohjausta tukevat toimintatavat.
 • Luodaan uudet ja selkeät käytänteet töiden jakamiselle.
 • Katariina Nikkilä, projektisuunnittelija, puh. 044 440 3585

2) Geriatristen asiakkaiden palvelukokonaisuuden toimintamallin kehittäminen

 • Kehitetään toimintamallia geriatristen asiakkaiden palvelukokonaisuudelle
 • Otetaan käyttöön geriatrisen kokonaisarviointityökalu (CGA).
 • LAB-ammattikorkeakoulu on koulutuskumppani.
 • Kati Honkanen, hankepäällikkö, puh. 044 440 3106

3) Kotiarviointimallin kehittäminen

 • Tavoitteena kehittää kuntouttavan kotiarvioinnin malli ennaltaehkäisemään/lykkäämään iäkkäiden asiakkaiden raskaampien palveluiden, kuten kotihoidon, aloittamista.
 • Arvioinnin perusteella on tarkoitus tarjota asiakkaalle hänelle parhaiten sopivia palveluita (esim. intensiivinen kotikuntoutus, sosiaalinen kuntoutus, etähoiva-, apuväline- tai kolmannen sektorin HYTE-palvelut) oikea-aikaisesti kotona asumisen tueksi.
 • Salla Soininen, projektisuunnittelija, puh. 044 482 5237

4) Muistisairaan asiakkaan kotiutuksen kehittäminen

 • Kehitetään ja otetaan käyttöön uusi sairaalakotiutusten toimintamalli.
 • Vahvistetaan kotiutusta avustavalla työntekijällä, joka ei ole hoitajataustainen, vaan hänen toimenkuvansa on auttaa ja tukea asiakasta sairaalasta kotiutuessa arjen käytännön asioissa.
 • Toimintamallia kehitetään yhdessä järjestötoimijoiden kanssa
 • Kati Ruusuvirta, projektisuunnittelija, puh. 044 482 3487

5) Monimuotoisen ja koordinoidun oppisopimusmallin kehittäminen

 • Projektissa kehitetään Ikääntyneiden ja kuntoutuksen toimialan oppisopimusopiskelua yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tavoitteena tukea osaltaan riittävän ja osaava henkilöstö.
 • Oppisopimusopiskelijoille mahdollistetaan osaamisen kehittäminen useammassa eri yksikössä tutkinnon suorittamisen aikana sekä kehitetään tukiprosesseja oppisopimusopiskelijoille ja työpaikkaohjaajana toimiville.
 • Lisäksi mallinnetaan maahan muuttaneiden oppisopimusmallia ja heidän tukiprosessejaan.
 • Essi Sinkkonen, projektikoordinaattori, puh. 044 440 3586
 • Kirsi Keränen, opetushoitaja, puh. p. 044 440 3107

6) Asiakkaan ja omaisten osallisuuden vahvistaminen

 • Lisätään ja parannetaan asiakkaiden ja omaisten vaikuttamismahdollisuuksia hyödyntämällä olemassa olevia toimintoja ja kehittämällä niitä.
 • Kati Ruusuvirta, projektisuunnittelija, puh. 044 482 348