Search
Generic filters

Päijät-Hämeen jokaisessa kunnassa järjestetään asukkaita varten tilaisuus, jossa käydään avointa vuoropuhelua hyvinvointialueen valmistelusta ja siitä, mitä hyvinvointialueuudistus tuo mukanaan.

Jokainen tilaisuus alkaa keskustelulla osallisuuspöydissä, joissa halutaan kuulla asukkaiden toiveita vaikuttamismahdollisuuksista arkensa tärkeisiin palveluihin.

Tilaisuuksissa esitellään hyvinvointialueen valmistelun tilannetta ja toimintaa. Myös Päijät-Hämeen hyvinvointialuejohtajana 26.9. työnsä aloittanut Petri Virolainen saa kuntakierroksella tilaisuuden esittäytyä alueen asukkaille.

Hyvinvointialueen valmistelijoiden puheenvuorojen lisäksi tilaisuudessa tai etukäteen voi esittää kysymyksiä mieltä askarruttavista asioista. Etukäteiskysymykset verkkolomakkeella:

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kuntakierros

Jokainen tilaisuus alkaa kello 15.15 ja päättyy kello 18 mennessä.

Ti 4.10. Hollolan kirjaston tapahtumatori

Ke 5.10. Sysmän kirjasto

To 13.10. Lahden pääkirjaston auditorio

To 20.10. Iitin kunnantalo

Ti 25.10. Orimattilan kaupungintalo

Ma 31.10. Kärkölän Yhtenäiskoulu

Ti 1.11. Heinolan WPK-talo

To 10.11. Padasjoen kunnantalo 

To 24.11. Hartolan kunnantalo

Marras-joulukuu: Asikkala – ajankohta täsmentyy

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää 1.1.2023 alkaen kaikille alueen asukkaille sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut. Tähän asti vastuu palvelujen järjestämisestä on ollut kunnilla ja kuntayhtymillä. Käytännössä muutos tarkoittaa esimerkiksi sitä, että noin 7600 työntekijää siirtyy Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä, Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta, Heinolan ja Sysmän sosiaali- ja terveyspalveluista, alueen kuntien opiskeluhuollosta sekä Eteva-kuntayhtymästä hyvinvointialueen palvelukseen.

Hallitus on esittänyt uudelleen hyvinvointialueiden rahoituksen perusteisiin muutosta, jonka myötä rahoitusta siirrettäisiin muilta hyvinvointialueilta niille hyvinvointialueille, jotka ylläpitävät yliopistosairaaloita. Alueiden asukaslukuun perustuva rahoitus puolestaan vähenisi.

Yliopistosairaalalisää esitettiin hyvinvointialueiden rahoitukseen jo keväällä 2022, mutta kielteisten lausuntopalautteiden myötä kevään lakiesitystä muutettiin. Yliopistosairaalalisää koskeva lakiehdotus kumoutui keväällä, mutta kumoutumista ei enää huomioitu hyvinvointialueiden vuoden 2023 rahoitustasossa. Käytännössä siis uudelleen käsittelyssä oleva yliopistosairaalalisä lähes tuplaisi vähennyksen muilta alueilta.

Esityksen myötä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen rahoitus vähenisi vuodesta 2024 alkaen pysyvästi yhteensä 11,2 miljoonaa euroa. Vähennys merkitsisi noin 250 sairaanhoitajan, 90 lääkärin tai 197 pelastajan sopeuttamistarvetta Päijät-Hämeessä. Alueen rahoitus on muutenkin niukka. Päijät-Hämeessä on myös tehty vuosina 2020–2021 mittava taloudellinen sopeutus, eikä sitä ole mahdollista toistaa lähivuosina yhtä laajana ilman, että alueen väestön palvelut vaarantuvat.

Yliopistosairaalalisällä korvattaisiin ehdotuksen perustelujen mukaan yliopistosairaala-alueiden muita korkeampia kustannuksia. Yliopistosairaalat hoitavat myös muiden hyvinvointialueiden asukkaita, mutta tästä ei kuitenkaan aiheudu ylimääräisiä kustannuksia yliopistosairaala-alueille, sillä muut hyvinvointialueet korvaavat nämä kustannukset täysimääräisesti ostaessaan niiltä palveluita. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä osti näitä palveluita yliopistosairaaloilta vuonna 2021 yhteensä lähes 43 miljoonalla eurolla.

Yliopistosairaaloiden toiminta ja siitä aiheutuvat kustannukset koskevat ensisijaisesti erikoissairaanhoitoa, jossain määrin perusterveydenhuoltoa, etäisemmin vanhustenhuoltoa ja sosiaalihuoltoa.

Yliopistosairaaloita ylläpitävien hyvinvointialueiden somaattisen erikoissairaanhoidon kustannukset eivät kuitenkaan olennaisesti poikkea muista hyvinvointialueista, vaan ovat pääpiirteissään koko maan keskitasoa. Siten kustannusten kautta on vaikea perustella ehdotetun yliopistosairaalalisän käyttöönottoa.

Ehdotetulla yliopistosairaalalisällä pyritään paikkaamaan yliopistosairaaloiden tutkimuksesta ja koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia, joita terveydenhuoltolain mukainen rahoitus ei kata riittävästi. Nämä kustannukset on katettava suoraan näille sairaaloille osoitetulla, korvamerkityllä erillisrahoituksella eikä osana hyvinvointialueiden rahoituskokonaisuutta.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue on esittänyt lausunnossaan valtioneuvostolle, että ehdotus yliopistosairaalalisästä heikentää muiden hyvinvointialueiden rahoitusasemaa pysyvästi, on perusteeton ja asettaa alueet rahoituksen osalta epätasa-arvoiseen asemaan.

Päijät-Hämeen aluehallitus perusti hyvinvointialueelle johtavien viranhaltijoiden virkoja ja vahvisti niiden kelpoisuusehdot. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen järjestämisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta alkaa 1.1.2023, ja samaan aikaan noin 7 500 työntekijää siirtyy liikkeen luovutuksen periaattein hyvinvointialueelle. Periaate koskee myös johtavia virkoja.

Hyvinvointialue voi lain mukaan valita näiden virkojen täyttämisen periaatteeksi ilmoittautumismenettelyn, ulkoisen hakumenettelyn tai virkaan siirron liikkeen luovutuksena ilman hakumenettelyä.

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut ovat alueella jo valmiiksi pääosin integroituja. Hyvinvointialueelle siirtyvien johtavien viranhaltijoiden virkatehtävissä ei ole päällekkäisyyttä. Tästä syystä myös johtavat viranhaltijat siirtyvät liikkeen luovutuksen periaattein tehtäviinsä hyvinvointialueelle. Myöskään uusia virkoja hyvinvointialueen ylimpään johtoon ei tarvitse perustaa.

Ateria- ja laitoshuoltopalveluiden sopimuksia hyvinvointialueelle

Aluehallitus päätti osaltaan, että nykyiset Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän sopimukset ateria- ja laitoshuoltopalveluista voidaan muuttaa koskemaan koko hyvinvointialuetta.

Kuntayhtymä hankkii ateriapalvelut Attendo Oy:ltä. Ensi vuoden alusta sopimusta on tarkoitus laajentaa koskemaan Heinolan kaupungilta hyvinvointialueelle siirtyvien sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden sekä Eteva-kuntayhtymältä siirtyvien asumispalvelujen yksiköiden ateriapalveluiden tuottamista.

Laitoshuoltopalveluista kuntayhtymällä on sopimus Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n kanssa. Tämä sopimus on tarkoitus laajentaa koskemaan Heinolan kaupungilta siirtyvien sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden sekä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tarvitsemia laitoshuoltopalvelua. 

Kokousmateriaali: Esityslistat ja pöytäkirjat – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)

Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle muodostettavan opiskeluhuoltopalvelujen tulosyksikön päälliköksi on valittu YTM Eija Kinnunen. Kinnunen siirtyy hyvinvointialueelle Lahden kaupungin opiskeluhuollon palvelupäällikön tehtävästä.

Vuoden 2023 alusta alkaen opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille ja ne kootaan uuteen yksikköön yhdessä kouluterveydenhoitajien ja opiskelijaterveydenhuollon terveydenhoitajien kanssa.

Palveluiden keskittäminen samaan yksikköön edistää opiskeluhuollon kehittämistä kokonaisuutena ja vahvistaa sen palvelujen roolia ehkäisevässä työssä.

Uuden kokonaisuuden valmistelussa hyvinvointialueelle on tehty laajaa yhteistyötä opiskeluhuollon asiantuntijoiden kanssa Päijät-Hämeessä. Valmistelun keskeisenä päämääränä on ollut se, että oppilaiden ja opiskelijoiden palveluiden jatkuvuus turvataan muutosvaiheessakin.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous pidetään maanantaina 12. päivänä syyskuuta 2022 klo 9.30 Sibeliustalossa osoitteessa Ankkurikatu 7, 15140 Lahti.

Lahdessa 6. päivänä syyskuuta 2022

Aluehallitus hyväksyi suunnittelukehyksen Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvion laadinnan pohjaksi.

– Valmistelun tavoitteena on ollut saavuttaa realistinen, mutta tavoitteellinen talousarviokehys huomioiden saatava valtionrahoitus ja toimintaan liittyvät kustannuspaineet, toteaa talousjohtaja Antti Niemi.  

Valtionrahoituksen taso Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle on elokuun lopun laskelman mukaisesti 834,6 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialueiden rahoitus tulee pääosin valtiolta, minkä lisäksi siihen vaikuttavat esimerkiksi asiakasmaksut. Myös tulevat asiakasmaksut olivat aluehallituksen asialistalla. Aluehallitus päätyi esittämään aluevaltuustolle, että Päijät-Hämeen hyvinvointialueella perittäisiin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta kulloinkin voimassa olevat valtioneuvoston vahvistamat enimmäismaksut, sillä niiden alentaminen syventäisi suunnittelukehyksen osoittamaa alijäämää vuodelle 2023.

Asiakasmaksulaki määrittelee maksuttomiksi osan palveluista, kuten perusterveydenhuollon hoitajavastaanotot tai raskaana olevien tutkimuksen, hoidon ja seurannan. Niiden lisäksi Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle esitettyjä poikkeuksia enimmäismaksuista ovat esimerkiksi maksuttomat ikääntyneiden ravitsemusterapiakäynnit sekä lapsiperheiden lyhytaikainen ja säännöllinen kotipalvelu.

Henkilöstö ja tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille valtakunnallisesti yhteneväisin käytännöin

Henkilöstö ja tehtävät siirtyvät kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueille valtakunnallisesti yhteneväisin käytännöin. Vuoden 2023 alusta alkaen Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveyshuollon ja pelastustoimen henkilöstö ja tehtävät, samoin opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit. Lisäksi hyvinvointialueelle siirtyy tukihenkilöstöä, jonka tehtävistä vähintään puolet kohdistuu alueen kuntien sosiaali- tai terveyspalveluihin. Päijät-Hämeessä hyvinvointialueelle siirtyy yhteensä noin 7 500 työntekijää.

Aluehallitus päätti lähettää Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle valmistellun siirtosopimuksen ja -suunnitelman henkilöstöä luovuttavien organisaatioiden käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Lisäksi aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle niiden hyväksymistä.

Siirtosopimusta koskevat yhteistoimintamenettelyt henkilöstöä hyvinvointialueelle luovuttavissa organisaatioissa toteutetaan lokakuun aikana. Hyvinvointialueen eli vastaanottavan organisaation yhteistoimintamenettely toteutetaan alustavan aikataulun mukaan 22. marraskuuta.

Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle niin sanottuina vanhoina työntekijöinä

Henkilöstö säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ -tai virkasuhteeseen liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa. Myös määräaikainen henkilöstö siirtyy uuden työnantajan palvelukseen määräaikansa loppuun asti. Ketään ei irtisanota liikkeen luovutuksen vuoksi.

Hyvinvointialueen palvelustrategia muotoutuu syksyn aikana

Aluevaltuusto hyväksyi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen strategian kesäkuussa. Sitä täydentämään on valmisteilla palvelustrategia, jonka syksyn käsittelyaikataulu esiteltiin aluehallitukselle tänään. Palvelustrategiassa hyvinvointialue päättää sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteista ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuuden sekä kustannusvaikuttavuuden.

Päijät-Hämeen, Myrskylän ja Pukkilan asukkaille toteutetaan 5.-25.9.2022 Päihdetilannekysely. Päihdetilannekyselyllä kartoitetaan alueen asukkaiden havaintoja, kokemuksia ja näkemyksiä alkoholista, tupakka- ja nikotiinituotteista, huumausaineista ja rahapeleistä. Kyselyn tuloksia käytetään ehkäisevän päihdetyön suunnittelun ja tekemisen kehittämiseksi Päijät-Soten alueella ja kunnissa. Alueen asukkaat vastasivat kyselyyn edellisen kerran syksyllä 2019.

– Kysely on tärkeä työkalu ehkäisevän päihdetyön tueksi Päijät-Hämeessä. Jokainen näkemys ja idea on arvokas, ja toivommekin vastauksia mahdollisimman monelta alueen asukkaalta, sanoo ehkäisevän työn asiantuntija Anne-Marie Haavisto.

Kunnissa on suunniteltu erilaisia tapoja helpottaa kyselyyn vastaamista esimerkiksi tarjoamalla kirjastoissa, tapahtumissa tai vaikkapa senioreiden kokoontumisissa mahdollisuuksia vastata kyselyyn yhdessä ammattilaisen kanssa. Lisäksi alle 18-vuotiaita nuoria varten on ensimmäistä kertaa tehty omat kysymykset.

Kyselyn toteuttavat alueellisen ehkäisevän työn tekijät Sosiaalialan osaamiskeskus Versosta yhdessä kuntien ehkäisevän työn koordinaattorien kanssa. Tulokset raportoidaan kunta- ja aluekohtaisesti.
Kyselyyn vastataan nimettömästi eikä yksittäisiä vastaajia voida tunnistaa. Vastaavanlaisia kyselyjä toteutetaan muuallakin Suomessa.

Alueen kuntien verkkosivuilta löytyy tietoa paikoista, joissa kyselyyn voi vastata paperiversiona.

Verkossa kyselyyn pääsee vastaamaan osoitteessa: https://link.webropol.com/s/paihdekysely2022

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kuukausittaiset tilannekatsausneuvottelut sosiaali- ja terveysministeriön, sisäministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa pidettiin perjantaina 19. elokuuta. Neuvotteluissa ministeriöt seuraavat kaikkien hyvinvointialueiden valmistelua ja sen aikataulua.

– Työtä on ilman muuta vielä paljon tehtävänä, mutta eri kokonaisuuksien valmistelu etenee suunnitelmien mukaisesti, toteaa ma. hyvinvointialuejohtaja Jukka Santala.

Päijät-Hämeessä on ehditty jo hyväksyä aluevaltuustossa hyvinvointialueen toimintaa ohjaava strategia. Parhaillaan valmistellaan palvelustrategiaa sekä esimerkiksi henkilöstöohjelmaa. Palvelustrategia on tarkoitus hyväksyä aluevaltuustossa marraskuussa.

Aluehallitus on hyväksynyt talousarvion valmistelua ohjaavan suunnittelukehyksen. Hyvinvointialueelle on luotu myös talouden organisaatiorakenne, ja talousarvion valmistelu etenee sitä noudattaen.  

Hyvinvointialueelle kunnilta siirtyvien opiskeluhuoltopalvelujen valmistelussa rekrytoidaan parhaillaan opiskeluhuoltopalvelujen tulosyksikköpäällikköä.

Hyvinvointialueelle tulevien vaikuttamistoimielinten eli vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä nuorisovaltuuston toimintasääntöjen valmistelu on saatu loppusuoralle, ja ne viedään aluehallituksen hyväksyttäviksi loppusyksystä.

Neuvotteluissa erityistä huomiota kiinnitettiin ICT-muutoksen etenemiseen. Muutoksessa tämän vuoden aikana keskitytään hyvinvointialueen toiminnan kannalta välttämättömimpiin toimiin, kuten asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämiseen sekä talousjärjestelmän uusimiseen. Tehtävää jää paljon myös vuodelle 2023. Syksyn 2022 aikana saadaan käyttövalmiiksi esimerkiksi uudet sähköpostiosoitteet koko henkilöstölle ja yhteinen intranet käyttöön eri organisaatioista hyvinvointialueelle siirtyville työntekijöille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta sekä asiakas- ja osallisuuslautakunta ovat esittäneet aluehallitukselle järjestöneuvottelukunnan perustamista hyvinvointialueelle. Aluehallitus käsittelee neuvottelukunnan asettamisen perusteita kokouksessaan 22. elokuuta. 

Järjestöneuvottelukunta luo uusia yhteistyön rakenteita ja toimintatapoja järjestöjen toiminnan ja palveluiden hyödyntämiseksi päijäthämäläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä.

Järjestöneuvottelukunnan jäseniksi esitetään edustajia järjestöistä, Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta, Päijät-Hämeen liitosta, Päijät-Hämeen yrittäjistä sekä oppilaitosten ja uskonnollisten yhteisöjen edustajaa. 

Aluehallitus asettaa myös yhdyspintaneuvottelukunnan, joka puolestaan edustaa tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen ja Päijät-Hämeen kuntien sekä muiden yhteisöjen kesken.

Aluehallitus hyväksyy neuvottelukuntien jäsenet ja toimintasäännöt myöhemmin syksyllä.

Kärkölään suunnitteilla yhteisöllistä asumista iäkkäille

Ikääntyneiden palveluiden parantamiseksi kehitetään yhteisöllisen asumisen muotoja. Kärkölän kunta valmistelee uutta yhteisöllisen asumisen kohdetta, johon Päijät-Hämeen hyvinvointialue aikanaan järjestäisi palveluita.

Kohteeseen suunnitellaan noin 25 ikäihmisten esteetöntä asuntoa. Tarkoitus on, että talossa on tilaa ulkopuolisten palveluiden tuottamiseen ja että talon palveluita voisivat hyödyntää myös muualla kuin talossa asuvat kärköläläiset ikäihmiset.

Aluehallitus käsittelee kokouksessaan aiesopimuksen hankkeen eteenpäin viemiseksi.

Aluehallituksen ensi viikon asialistalla on lisäksi mm. logistiikkapalvelujen hankintapäätös, asiakasmaksujen perusteiden esittäminen aluevaltuustolle sekä Päijät-Hämeen keskussairaalaan tulevan yleisöapteekin tilojen käyttöoikeus- ja vuokrasopimus. Lisäksi aluehallitus kuulee esittelyn Kuntaliiton ehdottamasta yhteisyrityksestä hyvinvointialueiden kesken.

Aluehallitus kokoontuu 22.8. klo 9.30. Koko esityslistan löydät asiakirjahausta: Esityslistat ja pöytäkirjat – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)

Päijät-Hämeen aluehallituksen syyskausi käynnistyi tänään maanantaina 8. elokuuta kokouksella Lahden Messukeskuksessa. Aluehallituksella on edessään tiivistahtinen syksy, sillä se kokoontuu syyskaudella joka toinen viikko.

Aluehallitus vahvisti kauden avauskokouksessaan hyvinvointialuejohtajan virkavaalin ja hyväksyi hyvinvointialuejohtajan johtajasopimuksen. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti aiemmin kesällä valita LT, dosentti Petri Virolaisen hyvinvointialuejohtajan virkaan. Virolainen aloittaa uudessa tehtävässään maanantaina 26. syyskuuta.

Aluehallitus päätti myös kumota kesäkuun alussa tekemänsä päätöksen Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asiakasmaksujen periaatteista.

Asiakasmaksujen yleisistä perusteista ja hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen asiakasmaksuista päättäminen oli aikataulutettu alun perinkin aluevaltuuston syyskuun kokoukseen. Talousarvion valmistelun taustaksi linjatut periaatteet asiakasmaksujen kerryttämisestä ja tosiasiallinen hyvinvointialueen asiakasmaksukäytännöistä päättäminen olivat kuitenkin virheellisesti sekoittuneet aluehallituksen kesäkuisen kokouksen päätöslauselmassa.

Lisäksi ma. hyvinvointialuejohtaja Jukka Santala esitteli kokouksessa hyvinvointialueen henkilöstöohjelman luonnoksen, jota aluehallitus ja aluevaltuusto pääsevät kommentoimaan. Tavoitteena on, että henkilöstöohjelma hyväksytään aluehallituksessa lokakuun aikana.

Kokouksen aluksi ostopalvelujohtaja Ismo Rautiainen kertoi logistiikkahankinnan etenemisestä.