Päijät-Hämeessä on kokemusta onnistuneesta useiden kuntien sote-toimijoiden yhdistämisestä jo hyvinvointikuntayhtymää perustettaessa. Tällä samalla ammattiaidolla ja ennakoimisella on nytkin pienennetty palkanmaksuun liittyviä riskejä säilyttämällä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymästä suurimpana ryhmänä siirtyvien työntekijöiden käytössä ollut palkkajärjestelmä.

Päijät-Hämeessä palkkahallinnon toteutumiseen osallistuu kolme osapuolta: Päijät-Hämeen hyvinvointialue, palkkahallinnon palveluntuottaja Provincia Oy sekä palkkajärjestelmän toimittaja Visma Public Oy. Liitännäisesti palkanmaksun onnistumiseen muiden siirtyvien työntekijöiden osalta vaikuttaa suuresti edellisen palveluntuottajan kanssa tehtävä yhteistyö. Edellinen palveluntuottaja toimittaa palkkojen lähdeaineiston määritellyssä muodossa ja ajassa.

Muutoksen toteutumisen ylimenoaikana palkanmaksuun liittyvät organisaatiot ovat vahvistaneet henkilöresurssejaan. Myös koulutukseen ja ohjeistuksien laadintaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Lisäksi luonnollisesti varautumisessa on huomioitu tekniset varasuunnitelmat.

Mitä taustalla tapahtuu?

Hyvinvointialueeseen liittyvien organisaatioiden käytössä on ollut useita kymmeniä esijärjestelmiä, joista tietoa tuodaan tai viedään palkkajärjestelmään. Jokaisen järjestelmän välille rakennetaan tekniset rajapinnat ja palkanmaksun eteen työskentelee suuri määrä henkilöitä. Oikea-aikaisen ja oikeasisältöisen palkanmaksun tae on myös se, että henkilöt – sekä työntekijät että palkanlaskijat – osaavat käyttää järjestelmiä, joissa palkanmaksuun liittyvä lähdeaineisto liikkuu.

Päijät-Häme on ollut edelläkävijä hyvinvointialueuudistuksessa, ja alue onkin rakentunut jo suurelta osin vastaamaan tammikuussa aloittavaa hyvinvointialuetta.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen liittyvät nykyiset Päijät-Hämeen pelastuslaitos ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Lisäksi muutos koskee Heinolan ja Sysmän perusterveydenhuoltoa ja sosiaalipalveluita sekä osaa kehitysvammaisten erityishuoltopiiri Etevan palveluista. Myös opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit siirtyvät hyvinvointialueen työntekijöiksi.

Hyvinvointialueuudistuksen myötä sosiaalialan osaamiskeskusrakenteen tarkastelu on tullut ajankohtaiseksi. Verso jatkaa 1.1.2023 perhe- ja sosiaalipalveluiden asiantuntijayksikkönä ja sosiaalialan osaamiskeskuksena osana Päijät-Hämeen hyvinvointialuetta.

Päijät-Hämeessä Itäisen Uudenmaan liikkeenluovutus HUS:in yhteydessä toimivan Soccan yhteyteen on hyväksytty 14.10. Verson johtokunnassa, 8.11. yhtymän hallituksessa sekä 30.11. yhtymäkokouksessa. HUS:ssa viimeinen käsittely on HUS-yhtymän hallituksessa 14.12.2022. Liikelaitos Verso purkautuu samassa yhteydessä. Itäisen Uudenmaan toiminnot erkanevat ja yhdistyvät liikkeenluovutuksella Uudellamaalla toimiviin osaamiskeskuksiin. Yhdistymistä on valmisteltu viime keväästä alkaen.

Mikä on sosiaalialan osaamiskeskus?

Sosiaalialan osaamiskeskukset kattavat koko maan kehittäen sosiaalialan perus- ja erityistason osaamista sekä käytännön, koulutuksen sekä tutkimuksen vuoropuhelua Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta 1230/2001 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ®. Verson toimialueena on koko 20-vuotisen toiminnan ajan ollut Päijät-Häme ja Itäinen Uusimaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistä vahvistetaan ja osaamiskeskusten toiminta yhteensovitetaan yhteistyöaluetta ja hyvinvointialueiden toimintaa tukeviksi

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään sekä perusterveyden ja sosiaalihuollon palveluihin liittyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta ollaan valtakunnallisten sote- tavoitteiden mukaan vahvistamassa: Valtakunnalliset sote-tavoitteet 2023-2026. Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on tarkoitus organisoida eri tasoilla laaja-alaisena yhteistyönä tiedolla johtamisen, näyttöön perustuvan toiminnan ja osaamisen johtamisen tukirakenteina. Yhteistoiminnalle korkeakoulujen, oppilaitosten, tutkimuslaitosten, sosiaalialan osaamiskeskusten ja sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavien yhteisöjen kanssa luodaan rakenteet.

Lausunnolla olevan Valtioneuvoston asetuksen hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen sisällöstä ja valmistelusta mukaan, hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksessa on sovittava sosiaalialan osaamiskeskusten toiminnan ja tavoitteiden yhteen sovittamisesta koko yhteistyöaluetta ja hyvinvointialueiden toimintaa tukevaksi kokonaisuudeksi. Tämä luo hyvät edellytykset jatkaa ja kehittää sosiaalialaa ja osaamiskeskustoimintaa yhdessä eri tahojen kanssa alueellisesti, Etelä-Suomen yhteistyöalueella sekä valtakunnallisesti yhdessä koko osaamiskeskusverkoston kanssa.